Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPW-DO-DS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka ogólna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kmwr44j
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP1_W08, NP1_W09, NP1_U09, NP1_U14, NP1_K03, NP1_K08.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przygotowanie teoretyczne do pracy pedagogicznej w obszarze nauczania i uczenia się szkolnego. W szczególności chodzi o zapoznanie studiujących z obowiązującą w nim terminologią dydaktyczną, głównymi koncepcjami wyjaśniającymi nauczanie i uczenie się szkolne, w tym celami kształcenia, planowaniem działania edukacyjnego, metodami pracy pedagogicznej, formami i środkami dydaktycznymi, metodami sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych.

Wykład umożliwia:

- rozpoznawanie związków zachodzących między uczeniem się, nauczaniem i wychowaniem,

- analizowanie procesu nauczania i uczenia się szkolnego,

- reflektowanie zależności między wiedzą a kompetencjami,

- opracowywanie programu kształcenia i planu dydaktycznego,

- rozróżnianie technik prezentowania, sprawdzania, oceniania i ewaluacji zajęć edukacyjnych.

Pełny opis:

Wykład z dydaktyki ogólnej stanowi podwalinę nie tylko dla późniejszych metodyk przedmiotowych, lecz również dla zrozumienia ogólnych prawidłowości występujących w procesie uczenia się i nauczania. Ich znajomość jest warunkiem koniecznym pracy pedagogicznej.

W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia:

- dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna: geneza, obszar badawczy (przedmiot) i podstawowe pojęcia,

- społeczne i stricte pedagogiczne zadanie edukacji,

- szkoła jako instytucja edukacyjna,

- jak się uczyć: filozoficzne, psychologiczne i pedagogiczne teorie kształcenia,

- kształcenie jako proces celowy: rodzaje działania pedagogicznego, klasyfikacja celów kształcenia, operacjonalizacja,

- kształcenie według programu: pojęcie i funkcje programu szkolnego, materiał kształcenia i jego analiza, standardy nauczania a różnicowanie wymagań, struktura treści kształcenia,

- główne metody kształcenia: metoda eksponująca (poglądowa), metoda podająca, metoda problemowa i metoda praktyczna,

- badanie osiągnięć edukacyjnych: sprawdzanie a różnicowanie osiągnięć uczniów, metody pomiaru dydaktycznego, ocena szkolna i ocenianie osiągnięć uczniów, elementy ewaluatyki edukacyjnej,

- formy organizacyjne kształcenia i środki dydaktyczne,

- proces kształcenia: przebieg, zasady i planowanie.

Literatura:

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej Moodle:

W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo "Żak", Warszawa 1998.

B. Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, War-szawa 2007.

J. Hattie, Widoczne uczenie się dla nauczycieli, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2013.

D. Klus-Stańska, Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Akty prawne, podręczniki do nauczania w szkole podstawowej i artykuły z czasopism pedagogicznych dostępnych w internecie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- udział w wykładach prowadzonych synchronicznie z pomocą MS Teams – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć / praca domowa: zadania / praca na platformie e-learningowej Moodle – 15 godzin

- czytanie wyznaczonej literatury / quizy / praca na platformie e-learningowej Moodle– 8 godzin

- samodzielne opracowanie wybranej lektury na egzamin końcowy – 2 godziny

- przygotowanie do egzaminu końcowego w formie testu online – 10 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Metody sprawdzania (sposoby weryfikowania efektów kształcenia):

- zadania po wykładach,

- quizy do wyznaczonych lektur,

- test online na zakończenie.

Kryteria oceniania:

5.0

- 90%-100% sumy punktów uzyskanych za zadania i quizy (50%) i test końcowy (50%).

4.5.

- 80%-89% sumy punktów uzyskanych za zadania i quizy (50%) i test końcowy (50%).

4.0

- 70%-79% sumy punktów uzyskanych za zadania i quizy (50%) i test końcowy (50%).

3.5.

- 60%-69% sumy punktów uzyskanych za zadania i quizy (50%) i test końcowy (50%).

3.0

- 50%-59% sumy punktów uzyskanych za zadania i quizy (50%) i test końcowy (50%).

2.0 (niezdane)

- mniej niż 50% sumy punktów uzyskanych za zadania i quizy (50%) i test końcowy (50%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 86 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Stępkowski
Prowadzący grup: Dariusz Stępkowski
Strona przedmiotu: http://kmwr44j
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przygotowanie teoretyczne do pracy pedagogicznej w obszarze nauczania i uczenia się szkolnego. W szczególności chodzi o zapoznanie studiujących z obowiązującą w nim terminologią dydaktyczną, głównymi koncepcjami wyjaśniającymi nauczanie i uczenie się szkolne, w tym celami kształcenia, planowaniem działania edukacyjnego, metodami pracy pedagogicznej, formami i środkami dydaktycznymi, metodami sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych.

Wykład umożliwia:

- rozpoznawanie związków zachodzących między uczeniem się, nauczaniem i wychowaniem,

- analizowanie procesu nauczania i uczenia się szkolnego,

- reflektowanie zależności między wiedzą a kompetencjami,

- opracowywanie programu kształcenia i planu dydaktycznego,

- rozróżnianie technik prezentowania, sprawdzania, oceniania i ewaluacji zajęć edukacyjnych.

Pełny opis:

Wykład z dydaktyki ogólnej stanowi podwalinę nie tylko dla późniejszych metodyk przedmiotowych, lecz również dla zrozumienia ogólnych prawidłowości występujących w procesie uczenia się i nauczania. Ich znajomość jest warunkiem koniecznym pracy pedagogicznej.

W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia:

- dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna: geneza, obszar badawczy (przedmiot) i podstawowe pojęcia,

- społeczne i stricte pedagogiczne zadanie edukacji,

- szkoła jako instytucja edukacyjna,

- jak się uczyć: filozoficzne, psychologiczne i pedagogiczne teorie kształcenia,

- kształcenie jako proces celowy: rodzaje działania pedagogicznego, klasyfikacja celów kształcenia, operacjonalizacja,

- kształcenie według programu: pojęcie i funkcje programu szkolnego, materiał kształcenia i jego analiza, standardy nauczania a różnicowanie wymagań, struktura treści kształcenia,

- główne metody kształcenia: metoda eksponująca (poglądowa), metoda podająca, metoda problemowa i metoda praktyczna,

- badanie osiągnięć edukacyjnych: sprawdzanie a różnicowanie osiągnięć uczniów, metody pomiaru dydaktycznego, ocena szkolna i ocenianie osiągnięć uczniów, elementy ewaluatyki edukacyjnej,

- formy organizacyjne kształcenia i środki dydaktyczne,

- proces kształcenia: przebieg, zasady i planowanie.

Literatura:

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej Moodle:

W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo "Żak", Warszawa 1998.

B. Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

J. Hattie, Widoczne uczenie się dla nauczycieli, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2013.

D. Klus-Stańska, Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Akty prawne, podręczniki do nauczania w szkole podstawowej i artykuły z czasopism pedagogicznych dostępnych w internecie.

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)