Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologiczno-pedagogiczne aspekty językowej edukacji dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPW-PPAJE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczno-pedagogiczne aspekty językowej edukacji dziecka
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia stacjonarne jednolite magisterskie:


PPW_W06, PPW_W21, PPW_U02,

PPW_K02Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej pedagogicznych i psychologicznych podstaw edukacji językowej dziecka oraz umiejętności dostosowywania sposobu prowadzenia zajęć do poziomu rozwoju dzieci.

Pełny opis:

1. Kompetencje językowe

2. Sprawności receptywne

3. Mówienie

4. Predyspozycje rozwojowe we wczesnym dzieciństwie do uczenia się języka

5. Kompetencje nauczyciela w procesie nauki języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

6. Zasady nauczania języka obcego

7. Strategie nauczania/uczenia się we wczesnym dzieciństwie

8. Metody

9. Zabawa – podstawowa forma aktywności

10. Teoria wieku krytycznego

11. Motywacja do nauki drugiego języka

12. Wrażliwość interkulturowa

13. Dwujęzyczność i przyswajanie języka drugiego

14. Obserwacja zajęć języka angielskiego w przedszkolu i szkole.

15. Wywiady z rodzinami dwujęzycznymi

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aitchison, Ssak, który mówi. Wstęp do psycholingwistyki, PWN Warszawa, 1991.

Dakowska M., Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, PWN Warszawa, 2001.

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2005.

Kurcz I., Bobryk J., Kądzielawa D. (red.), Ogólna psychologia języka i neurolingwistyka, PAN, Zakład Psychologii, Wrocław, 1986.

Wygotski L., Narzędzie i znak w rozwoju dziecka, PWN warszawa, 2006.

Literatura uzupełniająca:

Andrzejewska E., Kształcenie nauczycieli języków obcych na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej, Języki Obce w Szkole, 2008.

Andrzejewska E., Kompetencje nauczyciela języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej, Języki Obce w Szkole, 2008.

Brzeziński J., Nauczanie języków obcych dzieci, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.

Iluk J., Teoria i praktyka nauczania języków obcych w przedszkolu, Języki Obce w Szkole, 2008.

Jaworowska A., Rozwijanie sprawności receptywnych w przedszkolnym nauczaniu języka obcego, Języki Obce w Szkole, 2008.

Kobielska-Kalisz J., ACTION NOW! Jak uaktywnić ruchowo uczniów na lekcjach języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej, Języki Obce w Szkole, 2009.

Kupisiewicz C. (red.), Myśliciele – o wychowaniu, Graf Punkt Warszawa 2000.

Kurcz I., Język a psychologia, WSiP, Warszawa 1992.

Pfeiffer W., Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Wagros, Poznań 2001.

Wilczyńska W., O autonomii w przyswajanie języka obcego, PWN Warszawa, 1999.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK-1 student zna predyspozycje rozwojowe do uczenia się języka oraz strategie uczenia się/nauczania we wczesnym dzieciństwie.

EK-2 student zna znaczenie zabawy jako podstawowej formy aktywności dzieci.

Umiejętności:

EK-3 - student potrafi skonstruować pomoce dydaktyczne dostosowane do poziomu rozwoju dzieci.

Kompetencje społeczne:

EK-4 student jest dojrzały i zaangażowany w planowanie i realizacji działań edukacyjno-wychowawczych.

Metody i kryteria oceniania:

semestr zimowy:

Wiedza:

ocena dst (3,0) - student zna podstawowe pojęcia związane z istotą nauczania języka obcego, zna podstawowe predyspozycje rozwojowe we wczesnym dzieciństwie do uczenia się języka, zna strategie uczenia się/nauczania we wczesnym dzieciństwie.

ocena dst. plus (3,5) – student i definiuje zna podstawowe pojęcia związane z istotą nauczania języka obcego, zna podstawowe predyspozycje rozwojowe we wczesnym dzieciństwie do uczenia się języka, zna strategie uczenia się/nauczania we wczesnym dzieciństwie.

ocena db (4,0) - student zna i potrafi zdefiniować pojęcia związane z istotą nauczania języka obcego, zna i rozumie podstawowe predyspozycje rozwojowe we wczesnym dzieciństwie do uczenia się języka, rozumie i omawia strategie uczenia się/nauczania we wczesnym dzieciństwie.

ocena db plus (4,5) – student zna, rozumie i potrafi zdefiniować pojęcia związane z istotą nauczania języka obcego, zna i potrafi scharakteryzować predyspozycje rozwojowe we wczesnym dzieciństwie do uczenia się języka, zna i omawia strategie uczenia się/nauczania we wczesnym dzieciństwie.

ocena bdb (5) – student zna, rozumie i w wyczerpujący sposób potrafi zdefiniować pojęcia związane z istotą nauczania języka obcego, zna i potrafi scharakteryzować predyspozycje rozwojowe we wczesnym dzieciństwie do uczenia się języka, zna i omawia strategie uczenia się/nauczania we wczesnym dzieciństwie.

Umiejętności:

ocena dst (3,0) – potrafi zastosować zabawę jako podstawową formę aktywności dzieci.

potrafi skonstruować pomoce dydaktyczne dostosowane do poziomu rozwoju dzieci, na poziomie podstawowym wykorzystuje nowoczesne technologie wspierające proces uczenia się dziecka.

ocena dst. plus (3,5) – potrafi zastosować prostą zabawę jako podstawową formę aktywności dzieci.

potrafi skonstruować i zastosować pomoce dydaktyczne dostosowane do poziomu rozwoju dzieci, na poziomie dostatecznym wykorzystuje nowoczesne technologie wspierające proces uczenia się dziecka.

ocena db (4,0) – potrafi wymyślić i zastosować zabawę jako podstawową formę aktywności dzieci.

potrafi skonstruować i zastosować pomoce dydaktyczne dostosowane do poziomu rozwoju dzieci, wykorzystuje nowoczesne technologie wspierające proces uczenia się dziecka.

ocena db plus (4,5) – potrafi wymyślić i zastosować interesujące zabawy jako podstawową formę aktywności dzieci, potrafi skonstruować i zastosować pomoce dydaktyczne dostosowane do poziomu rozwoju dzieci, przygotowuje też odpowiednie pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem zasobów internetowych na tablicy interaktywnej.

ocena bdb (5,0) – potrafi wymyślić i zastosować kreatywne zabawy jako podstawową formę aktywności dzieci, potrafi skonstruować i zastosować kreatywne pomoce dydaktyczne dostosowane do poziomu rozwoju dzieci przygotowuje kreatywne pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem zasobów internetowych na tablicy interaktywnej.

Kompetencje:

ocena dst (3,0) - ma podstawową świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; odznacza się niską dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjno-wychowawczych.

ocena dst. plus (3,5) - ma podstawową świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; odznacza się dostateczną dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjno-wychowawczych.

ocena db (4,0) - ma świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; jest dojrzały i zaangażowany w planowanie i realizację działań edukacyjno-wychowawczych.

ocena db plus (4,5) - ma dużą świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; jest dojrzały i zaangażowany w planowanie i realizację działań edukacyjno-wychowawczych.

ocena bdb (5,0) - ma dużą świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; odznacza się wysoką dojrzałością i z zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjno-wychowawczych.

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak: wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, ćwiczebna oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, indywidualna lektura tekstów, a weryfikowane kolokwium (sem. zimowy) oraz pracami przygotowywanymi przez studentów (sem. letni).

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami jak: metoda sytuacyjna, giełda pomysłów, referat, pokaz a weryfikowane poprzez samodzielne przygotowywanie pomocy dydaktycznych oraz prezentacji

Efekty w obszarze kompetencji społecznych - ocenianie ciągłe

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w trakcie trwania kursu),

2. aktywny udział w zajęciach (czytanie literatury, ustaw i rozporządzeń, udział w dyskusjach, ćwiczeniach),

3. przygotowanie prezentacji,

4. zaliczenie kolokwium pisemnego.

Na ocenę końcową składają się:

kolokwium pisemne – max. 30 pkt.;

aktywność podczas zajęć – max. 10 pkt.

przygotowanie propozycji zabaw i pomocy dydaktycznych - max.10 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 50.

50-47 – ocena 5,0

46-42 – ocena 4,5

41-37 – ocena 4,0

36-32 – ocena 3,5

31-27 - ocena 3,0

26 i poniżej – ocena 2,0

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min. 16 pkt. z kolokwium.

Powyżej 50% nieobecności student nie będzie dopuszczony do zaliczenia.

semestr letni:

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak: wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, ćwiczebna oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, indywidualna lektura tekstów, a weryfikowane pracami przygotowywanymi przez studentów.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami jak: metoda sytuacyjna, giełda pomysłów, referat, pokaz a weryfikowane poprzez samodzielne przygotowywanie pomocy dydaktycznych oraz prezentacji.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych - ocenianie ciągłe

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w trakcie trwania kursu),

2. aktywny udział w zajęciach (czytanie literatury, ustaw i rozporządzeń, udział w dyskusjach, ćwiczeniach),

3. przygotowanie prezentacji.

Na ocenę końcową składają się:

Prace zaliczeniowe (projekty, prezentacje multimedialne) – 50 pkt.;

50-47 – ocena 5,0

46-42 – ocena 4,5

41-37 – ocena 4,0

36-32 – ocena 3,5

31-27 - ocena 3,0

26 i poniżej – ocena 2,0

Powyżej 50% nieobecności student nie będzie dopuszczony do zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błażejewska
Prowadzący grup: Katarzyna Błażejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 25 godz.

Przygotowanie pomocy dydaktycznych: 10 godz.

Powtórzenie do kolokwium: 25 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej pedagogicznych i psychologicznych podstaw edukacji językowej dziecka oraz umiejętności dostosowywania sposobu prowadzenia zajęć do poziomu rozwoju dzieci.

Pełny opis:

1. Kompetencje językowe

2. Sprawności receptywne

3. Mówienie

4. Predyspozycje rozwojowe we wczesnym dzieciństwie do uczenia się języka

5. Kompetencje nauczyciela w procesie nauki języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

6. Zasady nauczania języka obcego

7. Strategie nauczania/uczenia się we wczesnym dzieciństwie

8. Metody

9. Zabawa – podstawowa forma aktywności

10. Teoria wieku krytycznego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aitchison, Ssak, który mówi. Wstęp do psycholingwistyki, PWN Warszawa, 1991.

Dakowska M., Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, PWN Warszawa, 2001.

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2005.

Kurcz I., Bobryk J., Kądzielawa D. (red.), Ogólna psychologia języka i neurolingwistyka, PAN, Zakład Psychologii, Wrocław, 1986.

Wygotski L., Narzędzie i znak w rozwoju dziecka, PWN warszawa, 2006.

Literatura uzupełniająca:

Andrzejewska E., Kształcenie nauczycieli języków obcych na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej, Języki Obce w Szkole, 2008.

Andrzejewska E., Kompetencje nauczyciela języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej, Języki Obce w Szkole, 2008.

Brzeziński J., Nauczanie języków obcych dzieci, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.

Iluk J., Teoria i praktyka nauczania języków obcych w przedszkolu, Języki Obce w Szkole, 2008.

Jaworowska A., Rozwijanie sprawności receptywnych w przedszkolnym nauczaniu języka obcego, Języki Obce w Szkole, 2008.

Kobielska-Kalisz J., ACTION NOW! Jak uaktywnić ruchowo uczniów na lekcjach języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej, Języki Obce w Szkole, 2009.

Kupisiewicz C. (red.), Myśliciele – o wychowaniu, Graf Punkt Warszawa 2000.

Kurcz I., Język a psychologia, WSiP, Warszawa 1992.

Pfeiffer W., Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Wagros, Poznań 2001.

Wilczyńska W., O autonomii w przyswajanie języka obcego, PWN Warszawa, 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błażejewska
Prowadzący grup: Katarzyna Błażejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Przygotowanie pomocy dydaktycznych: 10 godz.

Projekty i prezentacje: 40 godzin


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)