Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika przedszkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPW-PPC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika przedszkolna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia stacjonarne jednolite magisterskie:


PPW_W03, PPW_U08, PPW_U12,

PPW_K07

Skrócony opis:

Przedmiot pozwala na zapoznanie z organizacją opieki, wychowania i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, z interpretacją paradygmatów oraz wynikających z nich konsekwencji dla praktyki edukacyjnej, a także scharakteryzowanie kompetencji niezbędnych do realizacji zadań wynikających z roli nauczyciela pracującego w przedszkolu, prowadzenie analiz dotyczących współdziałania z rodzicami i najbliższym środowiskiem, strategii konstruowania wiedzy dzieci, rozwijania ich kompetencji oraz analiza podstawowych dokumentów opisujących pracę nauczyciela.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

PPW-W3 - Student zna i rozumie paradygmaty wczesnej edukacji, ich uwarunkowania i konsekwencje przyjętych założeń teoretycznych w pracy z dzieckiem w środowisku przedszkolnym; wyzwania, zadania i funkcje pedagogiki przedszkolnej.

PPW-W8 - Student zna prawa dziecka i osoby z niepełnosprawnością, sposoby ich egzekwowania oraz propagowania w środowisku zarówno przedszkolnym jak i pozaprzedszkolnym ;

UMIEJĘTNOŚCI:

PPW_U12 – Student potrafi racjonalnie, zgodnie z zasadami techniki pracy umysłowej projektować aktywności dziecięce w przedszkolu, gospodarować czasem zajęć, odpowiedzialnie i celowo organizować pracę dziecka z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

PPW_K2 – Student jest gotów do projektowania i wdrażania działań mających na celu edukację aksjologiczną i wychowanie do wartości – wprowadzanie dzieci lub uczniów w świat wartości;

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się następujące kryteria:

1. Obecność na ćwiczeniach

2. Aktywność na ćwiczeniach

3. Pisemne referaty/prezentacje/zadania

4. Zaliczenia wiedzy podczas kolokwium – należy udzielić odpowiedzi na pytania obejmujące treści zawarte w sylabusie, posługując się przy tym wiadomościami z literatury, jak i własnymi osadami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sandra Skorza
Prowadzący grup: Sandra Skorza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)