Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPW-PSC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia stacjonarne jednolite magisterskie:


PPW_W08, PPW_U04, PPW_U05, PPW_K04


Pełny opis:

Realizacja przedmiotu służy:

- uzyskaniu przez Studenta pogłębionej i uporządkowanej wiedzy na temat różnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej, w tym terminologii, teorii i metodyki wykonywania typowych zadań oraz norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w różnych obszarach pedagogiki specjalnej

- uzyskaniu przez Studenta pogłębionej wiedzy dotyczącej koncepcji rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji, terapii dzieci/uczniów ze SPE, organizacji i metodyki kształcenia w systemie włączającym, integracyjnym i specjalnym

- nabyciu umiejętności pogłębionego diagnozowania, oceniania złożonych sytuacji rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych oraz projektowania i prowadzenia zajęć z uwzględnieniem specjalnych potrzeb ich uczestników

- wyposażeniu Studenta w kompetencje społeczne uzdatniające do podejmowania indywidualnych i zespołowych wyzwań zawodowych, wynikających z roli nauczyciela z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty przedmiotowe w zakresie wiedzy:

Efekt przedmiotowy 1. - PPW_W08

Efekty przedmiotowe w zakresie umiejętności:

Efekt przedmiotowy 2. - PPW_U04; Efekt przedmiotowy 3. - PPW_U05

Efekty przedmiotowe w zakresie kompetencji społecznych:

Efekt przedmiotowy 4. - PPW_K04

Efekty przedmiotowe w zakresie wiedzy:

Efekt przedmiotowy 1.

Student zna i rozumie uwarunkowania biologiczne, psychologiczne i społeczne funkcjonowania uczestników (dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi) działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej w edukacji elementarnej. Student zna i rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii w tym edukacji włączającej, a także sposobów realizacji zasady inkluzji. Student definiuje strukturę i funkcje systemu edukacji specjalnej (w tym edukacji włączającej).

Efekty przedmiotowe w zakresie umiejętności:

Efekt przedmiotowy 2.

Student potrafi projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego dziecka (ucznia), w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania.

Efekt przedmiotowy 3.

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu metodyki pedagogiki specjalnej oraz psychologii w projektowaniu, adaptacji, realizacji i ewaluacji procesu dydaktycznego, wychowawczego w przedszkolu i szkole, przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci (uczniów) oraz grupy przedszkolnej lub klasy.

Efekty przedmiotowe w zakresie kompetencji społecznych:

Efekt przedmiotowy 4.

Student jest gotów do efektywnej pracy w zespole i pełnienia w nim różnych ról, podejmowania współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami dzieci (uczniów) i innymi członkami społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej.

Metody i kryteria oceniania:

ocena 3,0 (dst)

Wiedza

Student słabo zna i rozumie uwarunkowania biologiczne, psychologiczne i społeczne funkcjonowania uczestników (dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi) działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej w edukacji elementarnej. Student słabo definiuje istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii w tym edukacji włączającej, a także sposobów realizacji zasady inkluzji. Student z trudem definiuje strukturę i funkcje systemu edukacji specjalnej (w tym edukacji włączającej).

Umiejętności

Student z błędami potrafi projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego dziecka (ucznia), w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania. Student z błędami wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu metodyki pedagogiki specjalnej oraz psychologii w projektowaniu, adaptacji, realizacji i ewaluacji procesu dydaktycznego, wychowawczego w przedszkolu i szkole, przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci (uczniów) oraz grupy przedszkolnej lub klasy.

Kompetencje społeczne

Student jest z trudem gotów do efektywnej pracy w zespole i pełnienia w nim różnych ról, podejmowania współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami dzieci (uczniów) i innymi członkami społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej.

ocena 3,5 (dst plus)

Wiedza

Student dostatecznie zna i rozumie uwarunkowania biologiczne, psychologiczne i społeczne funkcjonowania uczestników (dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi) działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej w edukacji elementarnej. Student dostatecznie definiuje istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii w tym edukacji włączającej, a także sposobów realizacji zasady inkluzji. Student dostatecznie definiuje strukturę i funkcje systemu edukacji specjalnej (w tym edukacji włączającej).

Umiejętności

Student dostatecznie potrafi projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego dziecka (ucznia), w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania. Student dostatecznie wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu metodyki pedagogiki specjalnej oraz psychologii w projektowaniu, adaptacji, realizacji i ewaluacji procesu dydaktycznego, wychowawczego w przedszkolu i szkole, przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci (uczniów) oraz grupy przedszkolnej lub klasy.

Kompetencje społeczne

Student jest dostatecznie gotów do efektywnej pracy w zespole i pełnienia w nim różnych ról, podejmowania współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami dzieci (uczniów) i innymi członkami społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej.

ocena 4,0 (db)

Wiedza

Student zadowalająco zna i rozumie uwarunkowania biologiczne, psychologiczne i społeczne funkcjonowania uczestników (dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi) działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej w edukacji elementarnej. Student dość dobrze definiuje istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii w tym edukacji włączającej, a także sposobów realizacji zasady inkluzji. Student dość dobrze definiuje strukturę i funkcje systemu edukacji specjalnej (w tym edukacji włączającej).

Umiejętności

Student dość dobrze potrafi projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego dziecka (ucznia), w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania. Student zadowalająco wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu metodyki pedagogiki specjalnej oraz psychologii w projektowaniu, adaptacji, realizacji i ewaluacji procesu dydaktycznego, wychowawczego w przedszkolu i szkole, przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci (uczniów) oraz grupy przedszkolnej lub klasy.

Kompetencje społeczne

Student jest wystarczająco gotów do efektywnej pracy w zespole i pełnienia w nim różnych ról, podejmowania współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami dzieci (uczniów) i innymi członkami społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej.

ocena 4,5 (db plus)

Wiedza

Student dobrze zna i rozumie uwarunkowania biologiczne, psychologiczne i społeczne funkcjonowania uczestników (dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi) działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej w edukacji elementarnej. Student dobrze definiuje istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii w tym edukacji włączającej, a także sposobów realizacji zasady inkluzji. Student właściwie definiuje strukturę i funkcje systemu edukacji specjalnej (w tym edukacji włączającej).

Umiejętności

Student dobrze potrafi projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego dziecka (ucznia), w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania. Student właściwie wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu metodyki pedagogiki specjalnej oraz psychologii w projektowaniu, adaptacji, realizacji i ewaluacji procesu dydaktycznego, wychowawczego w przedszkolu i szkole, przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci (uczniów) oraz grupy przedszkolnej lub klasy.

Kompetencje społeczne

Student jest odpowiednio gotów do efektywnej pracy w zespole i pełnienia w nim różnych ról, podejmowania współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami dzieci (uczniów) i innymi członkami społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej.

ocena 5,0 (bdb)

Wiedza

Student bardzo dobrze zna i rozumie uwarunkowania biologiczne, psychologiczne i społeczne funkcjonowania uczestników (dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi) działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej w edukacji elementarnej. Student bezbłędnie definiuje istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii w tym edukacji włączającej, a także sposobów realizacji zasady inkluzji. Student kompletnie definiuje strukturę i funkcje systemu edukacji specjalnej (w tym edukacji włączającej).

Umiejętności

Student bezbłędnie potrafi projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego dziecka (ucznia), w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania. Student bezbłędnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu metodyki pedagogiki specjalnej oraz psychologii w projektowaniu, adaptacji, realizacji i ewaluacji procesu dydaktycznego, wychowawczego w przedszkolu i szkole, przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci (uczniów) oraz grupy przedszkolnej lub klasy.

Kompetencje społeczne

Student jest w pełni gotów do efektywnej pracy w zespole i pełnienia w nim różnych ról, podejmowania współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami dzieci (uczniów) i innymi członkami społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Dycht
Prowadzący grup: Marzena Dycht
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 25 godz.]:

Udział w ćwiczeniach - 45 godz.

Konsultacje - 5 godz.

Czytanie literatury – 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia (1 semestr) - 20 godz.

Przygotowanie do zaliczenia (2 semestr) - 10 godz.

Suma godzin - 125 [125/25 = 5]

Liczba ECTS: 5

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Dycht
Prowadzący grup: Marzena Dycht
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 25 godz.]:

Udział w ćwiczeniach - 45 godz.

Konsultacje - 5 godz.

Czytanie literatury – 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia (1 semestr) - 20 godz.

Przygotowanie do zaliczenia (2 semestr) - 10 godz.

Suma godzin - 125 [125/25 = 5]

Liczba ECTS: 5


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)