Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wystąpienia publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPW-WPCC-EK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wystąpienia publiczne
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Wystąpienia publiczne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie:


PPW_W15, PPW_U14, PPW_K05

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EW1 - student zna założenia, zasady przygotowania i prowadzenia wystąpień publicznych, strukturę wystąpienia publicznego, zasady tworzenia prezentacji i retoryki

EW2 - zna podstawowe rodzaje wystąpień publicznych, bariery w komunikacji i sposoby ich przezwyciężania

Umiejętności:

EU1 - student potrafi dokonać autoprezentacji, zaprojektować i przedstawić wystąpienie publiczne na określony temat

EU2 - potrafi dokonać analizy wypowiedzi i jej oceny; student potrafi identyfikować i rozwiązywać trudności związane z wystąpieniami na forum grupy

EU3 - potrafi aktywnie słuchać, odzwierciedlać, parafrazować, zadawać pytania otwarte i zamknięte oraz wypowiadać informacje zwrotne

Kompetencje:

EK1 -student jest gotowy do prowadzenia wystąpień publicznych zgodnie z zasadami etycznym, akceptacji odmienności doświadczania, przeżywania i formułowania myśli innych osób

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kulawska
Prowadzący grup: Ewa Kulawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektura tekstów 20 godz.

Przygotowanie się do wystąpienia na forum grupy 10 godz.

Konsultacje, - 5 godz.

Liczba punktów ECTS: (50 godz.) = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)