Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji polonistycznej w kl. 1-3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPWZ-MEPC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji polonistycznej w kl. 1-3
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Metodyka edukacji polonistycznej w kl. 1-3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie:


PPW_W05, PPW_W06, PPW_W22,

PPW_U05, PPW_U08, PPW_U10,

PPW_K09

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest stworzenie warsztatu metodycznego studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w zakresie planowania, prowadzenia, ewaluowania i oceniania w edukacji polonistycznej uczniów w klasach I-III. Celem jest realizacja efektów uczenia się koniecznych do uzyskania kwalifikacji zawodowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Student/ka

W1:omawia cele i treści edukacji polonistycznej oraz zasady planowania zajęć

W2: przedstawia proces nauki czytania i pisania oraz metody nauczania czytania i pisania.

W3: zna treść lektur szkolnych rekomendowanych dla edukacji wczesnoszkolnej

W4: definiuje i omawia podstawowe pojęcia związane z rozwijaniem form wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz pracy z tekstem literackim

W5:. posiada podstawową wiedzę z zakresu gramatyki opisowej, kultury języka oraz ortografii i interpunkcji języka polskiego.

Umiejętności

Student/ka

U1: potrafi rozpoznać, opracować, dobrać ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne, kompozycyjne, w zakresie dłuższych form wypowiedzi ustnych i pisemnych.

U2: potrafi opracować tekst literacki zgodnie z różnymi modelami pracy z tekstem

literackim (strukturalistycznym, hermeneutycznym, przekładem intersemiotycznym).

U3: potrafi zaplanować nauczanie gramatyki i ortografii oraz interpunkcji w edukacji wczesnoszkolnej.

U4: potrafi rozwijać twórczą aktywność uczniów

U5: potrafi opracować i dobrać gry dydaktyczne, metody teatralno-dramowe i aktywizujące w edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

U4: potrafi dokonać krytycznej analizy programów kształcenia i podręczników szkolnych w kontekście edukacji polonistycznej w klasach I-III

U5: potrafi przygotować ocenę opisową w zakresie edukacji polonistycznej w formie konstruktywnej informacji zwrotnej w ramach oceniania kształtującego

U6: konstruuje scenariusz zajęć zgodnie z metodyką edukacji polonistycznej w kl. I-III.

U6: potrafi zastosować różne metody, formy i środki dydaktyczne w pracy z dzieckiem w zakresie edukacji polonistycznej, posługuje się nowoczesnymi technologiami wspierającymi proces uczenia się dziecka.

Kompetencje społeczne

Student/ka

K1: jest świadomy/a potrzeby poszerzania swojej wiedzy i rozwijania swojego warsztatu pracy

K2 jest zaangażowany/a w planowanie i realizację działań edukacyjno-wychowawczych, prezentuje wysoki poziom kultury osobistej,

K3 wykazuje troskę o kulturę języka mówionego i pisanego uczniów, dostrzega piękno utworów literackich.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena dostateczna

Student prezentuje zakładane efekty kształcenia. Wiedzę referuje bez pogłębionej analizy, nie wykazuje pogłębionej znajomości literatury przedmiotu i podmiotu, formułowane wnioski mają charakter odtwórczy.

Ocena dostateczna plus

Student prezentuje zakładane efekty kształcenia. Wiedzę referuje bez pogłębionej analizy, wykazuje znajomość literatury przedmiotu i podmiotu, formułowane wnioski mają charakter odtwórczy.

Ocena dobra

Student prezentuje zakładane efekty kształcenia. Wiedzę prezentuje z pogłębioną analizą i refleksją, wykazuje znajomość literatury przedmiotu i podmiotu, formułuje własne wnioski, odnosi wiedzę teoretyczną do praktyki pedagogicznej.

Ocena dobra plus

Student prezentuje zakładane efekty kształcenia. Wiedzę prezentuje z pogłębioną analizą i refleksją, wykazuje znajomość literatury przedmiotu i podmiotu, poszukuje własnych źródeł, formułuje własne wnioski, odnosi wiedzę teoretyczną do praktyki pedagogicznej.

Ocena bardzo dobra

Student prezentuje zakładane efekty kształcenia. Wiedzę prezentuje z pogłębioną analizą i refleksją, wykazuje znajomość literatury przedmiotu i podmiotu, poszukuje własnych źródeł, zarówno w piśmiennictwie polskim, jak i zagranicznym, formułuje własne wnioski, odnosi wiedzę teoretyczną do praktyki pedagogicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Śmiechowska-Petrovskij
Prowadzący grup: Emilia Śmiechowska-Petrovskij
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS =25/30 godz.

Udział w ćwiczeniach: 24 godz - 1 ECTS

Analiza literatury: 30 godz - 1 ECTS

Przygotowanie prac śródsemestralnych 30 godz - 1 ECTS

Opracowanie scenariusza zajęć i pomocy dydaktycznych - 30 godz. 1 ECTS

Przygotowanie prezentacji: 30 godz. 1 ECTS

Przygotowanie do kolokwium: 30 godz - 1 ECTS


ECTS=6

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Śmiechowska-Petrovskij
Prowadzący grup: Emilia Śmiechowska-Petrovskij
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS =25/30 godz.

Udział w ćwiczeniach: 24 godz - 1 ECTS

Analiza literatury: 30 godz - 1 ECTS

Przygotowanie prac śródsemestralnych 30 godz - 1 ECTS

Opracowanie scenariusza zajęć i pomocy dydaktycznych - 30 godz. 1 ECTS

Przygotowanie prezentacji: 30 godz. 1 ECTS

Przygotowanie do kolokwium: 30 godz - 1 ECTS


ECTS=6

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)