Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach 1-3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPWZ-MEPPC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach 1-3
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie:


PPW_W05, PPW_W18, PPW_U07,

PPW_U20, PPW_K02, PPW_K11

Skrócony opis:

Wychowanie plastyczne i edukacja plastyczna określone w celach, zadaniach i treściach programu nauczania są podstawowymi elementami wychowania i edukacji estetycznej.

W realizacji wychowania/edukacji plastycznego/plastycznej można wyłonić zasadnicze cele:

- rozwijanie wyobraźni twórczej, niezbędnej w procesie tworzenia plastycznego;

- rozwijanie wiedzy na temat środków formalnych w plastyce;

- rozwijanie wiedzy na temat technik plastycznych;

- kształtowanie kultury plastycznej poprzez obcowanie z wytworami/dziełami sztuki oraz ich interpretacja.

Pełny opis:

Zajęcia metodyczne poświęcone są określaniu celów, zadań i treści wychowania plastycznego i edukacji plastycznej oraz wdrażaniu ich w działania praktyczne. Ponadto, służą rozwijaniu wiedzy Studentów na temat środków formalnych i technik plastycznych stanowiących istotę przedszkolnych i wczesnoszkolnych zajęć plastycznych. Ćwiczenia poświęcone są również kształtowaniu umiejętności Studentów w zakresie określania i wdrażania form, metod, technik i narzędzi pracy plastycznej.

Poprzez indywidualne projektowanie zajęć przedszkolnych i szkolnych w zakresie plastyki dokonuje się zapewnienie odpowiednich warunków do obserwacji, wizualnego odbioru, kontemplacji, tak by następnie móc prowadzić dyskusję na temat wykonanych wytworów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Buszkowski I.: "Zabawy plastyczne krok po kroku", Harmonia, Gdańsk 2013.

2. Buszkowski I.: "Plastyczny świat dla małych i dużych przedszkolaków", Harmonia, Gdańsk 2016.

3. Gloton R., Clero C.: "Twórcza aktywność dziecka", WSiP, Warszawa 1976.

4. Szuman S.: "O sztuce i wychowaniu estetycznym", PZWS, Warszawa 1969.

5. Wojnar I.: "Wychowanie przez sztukę", PZWS, Warszawa 1965.

Literatura uzupełniająca:

1. Dorance S.: "Zajęcia twórcze w przedszkolu: przedmioty i obrazy", Cyklady, Warszawa 1997.

2. Ostrowski S.: "Malowanie pastelami i kredkami", WSiP, Warszawa 1995.

3. Szuścik U.: "Znak werbalny a znak plastyczny w twórczości rysunkowej dziecka", Katowice 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- student ma wiedzę na temat sztuk plastycznych i aktywności plastycznej dziecka w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji szkolnej.

Umiejętności:

- student posiada umiejętność metodycznego planowania działalności dydaktyczno-wychowawczej z uwzględnieniem rozwoju kreatywności dziecka w przedszkolu i w klasach I-III.

- student posiada umiejętność przygotowania / prowadzenia zajęć plastycznych z dzieckiem w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym, zgodnie z aktualnymi wymogami wychowania plastycznego/edukacji plastycznej; potrafi skonstruować twórcze (plastyczne) narzędzie dydaktyczne do pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym.

Kompetencje:

- student odznacza się wrażliwością i zaangażowaniem w pracy z dzieckiem/uczniem w zakresie projektowanych/prowadzonych zajęć plastycznych, kształtując jego postawę wobec sztuki plastycznej.

W roku akademickim 2021/2022:

100 godzin [100 : 30(25)=4], 4 ECTS

W roku akademickim 2022/2023:

125 godzin [100 : 30(25)=5], 5 ECTS

- udział w ćwiczeniach: 24 godziny

- przygotowanie techniczne do ćwiczeń: 2 godziny

- przygotowanie merytoryczno-metodyczne do pozytywnego zaliczenia przedmiotu: 97 godzin

- konsultacje: 1 godzina

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- student ma wiedzę na temat sztuk plastycznych i aktywności plastycznej dziecka w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji szkolnej (w klasach I-III);

- na ocenę 3,0 - student wyjaśnia zagadnienie sztuk plastycznych i aktywności plastycznej dziecka w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji szkolnej (w klasach I-III): podaje podstawowe zadania i cele owego wychowania i edukacji oraz zna podstawowe środki formalne w aktywności plastycznej;

- na ocenę 3,5 - student wyjaśnia zagadnienie sztuk plastycznych i aktywności plastycznej dziecka w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji szkolnej (w klasach I-III): samodzielnie rozróżnia zadania i cele owego wychowania i edukacji oraz zna podstawowe środki formalne w aktywności plastycznej;

- na ocenę 4,0 - student wyjaśnia zagadnienie sztuk plastycznych i aktywności plastycznej dziecka w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji szkolnej (w klasach I-III): samodzielnie rozróżnia zadania i cele owego wychowania i edukacji oraz zna podstawowe środki formalne w aktywności plastycznej i je wyjaśnia oraz opisuje;

- na ocenę 4,5 - student wyjaśnia zagadnienie sztuk plastycznych i aktywności plastycznej dziecka w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji szkolnej (w klasach I-III): samodzielnie rozróżnia zadania i cele owego wychowania i edukacji, zna złożone środki formalne w aktywności plastycznej i je wyjaśnia oraz opisuje, tłumaczy zastosowane w teorii rozróżnienia odwołując się do wskazanej literatury, podaje stosowne przykłady;

- na ocenę 5,0 - student wyjaśnia zagadnienie sztuk plastycznych i aktywności plastycznej dziecka w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji szkolnej (w klasach I-III): samodzielnie rozróżnia zadania i cele owego wychowania i edukacji, zna złożone środki formalne w aktywności plastycznej i je wyjaśnia oraz opisuje; tłumaczy zastosowane w teorii rozróżnienia odwołując się do wskazanej i wybranej literatury, podaje stosowne przykłady dokonując ciekawych porównań.

Umiejętności:

- student posiada umiejętność metodycznego planowania działalności dydaktyczno-wychowawczej w zakresie aktywności plastycznej z uwzględnieniem rozwoju kreatywności dziecka w przedszkolu i w klasach I-III.

- na ocenę 3,0 - student potrafi skonstruować ogólny plan działalności dydaktyczno-wychowawczej w zakresie aktywności plastycznej z uwzględnieniem rozwoju kreatywności dziecka/ucznia dobierając formy zajęć, techniki plastyczne, materiały i narzędzia oraz formułując jego cele ogólne;

- na ocenę 3,5 - student potrafi skonstruować ogólny i szczegółowy plan działalności dydaktyczno-wychowawczej w zakresie aktywności plastycznej z uwzględnieniem rozwoju kreatywności dziecka/ucznia dobierając formy zajęć, techniki plastyczne, materiały i narzędzia oraz formułując jego cele ogólne i operacyjne;

- na ocenę 4,0 - student potrafi skonstruować ogólny i szczegółowy plan działalności dydaktyczno-wychowawczej w zakresie aktywności plastycznej z uwzględnieniem rozwoju kreatywności dziecka/ucznia dobierając formy zajęć, techniki plastyczne, materiały i narzędzia oraz formułując jego cele ogólne i operacyjne; dokonuje porównań odwołując się do wskazanej, obowiązkowej literatury przedmiotu;

- na ocenę 4,5 - student potrafi skonstruować ogólny i szczegółowy plan działalności dydaktyczno-wychowawczej w zakresie aktywności plastycznej z uwzględnieniem rozwoju kreatywności dziecka/ucznia dobierając formy zajęć, zróżnicowane lub łączone techniki plastyczne, materiały i narzędzia oraz formułując jego cele ogólne i operacyjne; dokonuje porównań odwołując się do wskazanej, obowiązkowej literatury przedmiotu, jak również do samodzielnie wyszukanych i dobranych źródeł naukowych;

- na ocenę 5,0- student potrafi skonstruować ogólny i szczegółowy plan działalności dydaktyczno-wychowawczej w zakresie aktywności plastycznej z uwzględnieniem rozwoju kreatywności dziecka/ucznia dobierając formy zajęć, zróżnicowane lub łączone oraz oryginalne techniki plastyczne, materiały i narzędzia oraz formułując jego cele ogólne i operacyjne;; dokonuje porównań odwołując się do wskazanej, obowiązkowej literatury przedmiotu, jak również do samodzielnie wyszukanych i dobranych źródeł naukowych; dokonuje rzetelnej ewaluacji skonstruowanych celów.

- student posiada umiejętność przygotowania/prowadzenia zajęć plastycznych z dzieckiem w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym, zgodnie z aktualnymi wymogami wychowania plastycznego/edukacji plastycznej; potrafi skonstruować twórcze (plastyczne) narzędzie dydaktyczne do pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym;

- na ocenę 3,0 - student potrafi samodzielnie przygotować ogólny scenariusz zajęć plastycznych; potrafi skonstruować podstawowe twórcze (plastyczne) narzędzie dydaktyczne do pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym;

- na ocenę 3,5 - student potrafi samodzielnie przygotować ogólny i szczegółowy scenariusz zajęć plastycznych; potrafi skonstruować podstawowe twórcze (plastyczne) narzędzie dydaktyczne do pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym i w sposób niedokładny prezentuje i omawia je na forum;

- na ocenę 4,0 - student potrafi samodzielnie przygotować ogólny i szczegółowy scenariusz zajęć plastycznych; potrafi skonstruować złożone twórcze (plastyczne) narzędzie dydaktyczne do pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym i w sposób rzetelny prezentuje i omawia je na forum;

- na ocenę 4,5 - student potrafi samodzielnie przygotować ogólny i szczegółowy scenariusz zajęć plastycznych; sprawnie posługuje się środkami dydaktycznymi oraz sprawnie posługuje się środkami formalnymi w pracy z dzieckiem/uczniem; potrafi skonstruować oryginalne, interesujące i złożone twórcze (plastyczne) narzędzie dydaktyczne do pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym i w sposób rzetelny prezentuje i omawia je na forum;

- na ocenę 5,0 - student potrafi samodzielnie przygotować ogólny i szczegółowy scenariusz zajęć plastycznych; sprawnie posługuje się środkami dydaktycznymi oraz sprawnie posługuje się środkami formalnymi w pracy z dzieckiem; potrafi skonstruować oryginalne, interesujące i złożone twórcze (plastyczne) narzędzie dydaktyczne do pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym i w sposób rzetelny prezentuje i omawia je na forum; proponuje modyfikacje prezentowanego narzędzia dydaktycznego.

Kompetencje społeczne:

- student odznacza się wrażliwością i zaangażowaniem w pracy z dzieckiem/uczniem w zakresie projektowanych/prowadzonych zajęć plastycznych, kształtując jego postawę wobec sztuki plastycznej;

- na ocenę 3,0 - student odznacza się wrażliwością, małym zaangażowaniem i niskim poziomem aktywności własnej w pracy z dzieckiem/uczniem w zakresie projektowanych/prowadzonych zajęć plastycznych;

- na ocenę 3,5 - student odznacza się wrażliwością, średnim zaangażowaniem i średnim poziomem aktywności własnej w pracy z dzieckiem/uczniem w zakresie projektowanych/prowadzonych zajęć plastycznych;

- na ocenę 4,0 - student odznacza się wrażliwością, dużym zaangażowaniem i wysokim poziomem aktywności własnej w pracy z dzieckiem/uczniem w zakresie projektowanych/prowadzonych zajęć plastycznych;

- na ocenę 4,5 - student odznacza się wrażliwością, dużym zaangażowaniem i wysokim poziomem aktywności własnej w pracy z dzieckiem/uczniem w zakresie projektowanych/prowadzonych zajęć plastycznych; systematycznie i skutecznie zaciekawia odbiorcę poszczególnymi etapami aktywności plastycznej;

- na ocenę 5,0 - student odznacza się wrażliwością, dużym zaangażowaniem i wysokim poziomem aktywności własnej w pracy z dzieckiem/uczniem w zakresie projektowanych/prowadzonych zajęć plastycznych; systematycznie i skutecznie zaciekawia odbiorcę poszczególnymi etapami aktywności plastycznej; dostrzega wartość plastyki w pracy z dzieckiem.

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach - dopuszczalne są 2 nieobecności; każda ponaddopuszczalna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia;

2. opracowanie i zaprezentowanie twórczego (plastycznego) narzędzia dydaktycznego do pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym wraz z koncepcją zajęć plastycznych inspirowaną owym narzędziem dydaktycznym;

3. przygotowanie merytoryczno-metodyczne;

4. przygotowanie techniczne do poszczególnych zajęć (szczególny nacisk kładzie się na posiadanie przez studenta pomocy i przyborów plastycznych) oraz aktywność podczas zajęć i postawa zaangażowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Krawiecka
Prowadzący grup: Kinga Krawiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

125 godzin [100 : 30(25)=5], 5 ECTS

- udział w ćwiczeniach: 24 godzin

- przygotowanie techniczne do ćwiczeń: 2 godziny

- skonstruowanie twórczego (plastycznego) narzędzia dydaktycznego do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym wraz z opracowaniem koncepcji zajęć plastycznych inspirowanej owym narzędziem: 50 godzin

- przygotowanie się i pozytywne zaliczenie testu z wiedzy dotyczącej przedmiotu: 48 godzin

- konsultacje: 1 godzina

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wychowanie plastyczne i edukacja plastyczna określone w celach, zadaniach i treściach programu nauczania są podstawowymi elementami wychowania i edukacji estetycznej.

W realizacji wychowania/edukacji plastycznego/plastycznej można wyłonić zasadnicze cele:

- rozwijanie wyobraźni twórczej, niezbędnej w procesie tworzenia plastycznego;

- rozwijanie wiedzy na temat środków formalnych w plastyce;

- rozwijanie wiedzy na temat technik plastycznych;

- kształtowanie kultury plastycznej poprzez obcowanie z wytworami/dziełami sztuki oraz ich interpretacja.

Pełny opis:

Zajęcia metodyczne poświęcone są określaniu celów, zadań i treści wychowania plastycznego i edukacji plastycznej oraz wdrażaniu ich w działania praktyczne. Ponadto, służą rozwijaniu wiedzy Studentów na temat środków formalnych i technik plastycznych stanowiących istotę przedszkolnych i wczesnoszkolnych zajęć plastycznych. Ćwiczenia poświęcone są również kształtowaniu umiejętności Studentów w zakresie określania i wdrażania form, metod, technik i narzędzi pracy plastycznej.

Poprzez indywidualne projektowanie zajęć przedszkolnych i szkolnych w zakresie plastyki dokonuje się zapewnienie odpowiednich warunków do obserwacji, wizualnego odbioru, kontemplacji, tak by następnie móc prowadzić dyskusję na temat wykonanych wytworów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Buszkowski I.: "Zabawy plastyczne krok po kroku", Harmonia, Gdańsk 2013.

2. Buszkowski I.: "Plastyczny świat dla małych i dużych przedszkolaków", Harmonia, Gdańsk 2016.

3. Gloton R., Clero C.: "Twórcza aktywność dziecka", WSiP, Warszawa 1976.

4. Szuman S.: "O sztuce i wychowaniu estetycznym", PZWS, Warszawa 1969.

5. Wojnar I.: "Wychowanie przez sztukę", PZWS, Warszawa 1965.

Literatura uzupełniająca:

1. Dorance S.: "Zajęcia twórcze w przedszkolu: przedmioty i obrazy", Cyklady, Warszawa 1997.

2. Ostrowski S.: "Malowanie pastelami i kredkami", WSiP, Warszawa 1995.

3. Szuścik U.: "Znak werbalny a znak plastyczny w twórczości rysunkowej dziecka", Katowice 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)