Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań pedagogicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PS-MBP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań pedagogicznych
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PSI_W01, PSI_U03, PSI_U06, PSI_K07

Skrócony opis:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi definiować podstawowe terminy badań pedagogicznych; charakteryzuje strategie ilościowe oraz jakościowe; potrafi wymienić podstawowe metody badań pedagogicznych; techniki badań pedagogicznych;; definiuje pojęcie zmiennej i wskaźnika; potrafi wymienić poszczególne etapy badań naukowych.

Pełny opis:

Student uzyska podstawową wiedzę na temat przygotowywania, prowadzenia i opracowania badań pedagogicznych. W szczególności będą to następujące zagadnienia:

1. Elementy wiedzy o nauce i poznaniu naukowym

2. Metodologia badań pedagogicznych jako nauka

3. Teoretyczne aspekty badań

4. Typologia badań pedagogicznych ze względu na cel, organizację, przedmiot i procedurę

5. Badania ilościowe i jakościowe w pedagogice

6. Przedmiot i cel badań

7. Problemy i hipotezy w badaniach pedagogicznych

8. Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych

9. Organizacja i etapy badań

10. Metody - techniki – narzędzia badawcze

11. Zasady opracowania materiałów badawczych

Literatura:

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001; Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998; Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000; Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999; Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999; Góralski A., Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice, Warszawa 1987;; Krajewski M., Badania pedagogiczne w zarysie, Płock 2006; Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000; Metodologia pedagogiki społecznej, pod red. R. Wroczyńskiego, T. Pilcha, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974; Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985; Ferguson G., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa 1997;Góralski A., Metody badań pedagogicznych w zarysie, Warszawa 1999; Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008; Żegnałek K., Metodologia badań dla autorów prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki, Warszawa 2010.

Ciechowska M., Szymańska M., Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, Kraków 2018; Kawecki I., Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych, Rzeszów 2018;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU 1 - Student ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.

EU 2 - Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody.

EU 3 - Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej.

EU 4 - Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych w trakcie badań pedagogicznych.

EU 5 - Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki(z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań.

EU 6 - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

EU 7 - Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.

EU 8 -Ma podstawową wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

EU 9- Posiada wiedzę o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badań; zna tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody.

EU 10 - Posiada podstawowe umiejętności badawcze: potrafi formułować

i analizować przykładowe problemy badawcze, konstruować i przeprowadzać proste badania pedagogiczne w oparciu o właściwie dobrane metody, techniki i narzędzia badawcze, ustalać wnioski, opracowywać i prezentować wyniki, a także wskazywać kierunki dalszych badań naukowych w zakresie pedagogiki specjalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - kolokwium.

3.0 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą metodologii badań pedagogicznych, ich organizacji, etapów oraz opracowania materiałów badawczych, podstawowe umiejętności ich prowadzenia, świadomość rozwoju w zakresie przygotowywania do badań pedagogicznych, wymiaru etycznego badań pedagogicznych. Ocena ta odpowiada liczbie punktów 5.

3.5 Student interpretuje, opisuje i wyjaśnia zjawiska dotyczące wychowania, nauczania i kształcenia, z uwzględnieniem metodologii badań pedagogicznych, posiada wiedzę dotyczącą metodologii badań pedagogicznych, ich organizacji, etapów oraz opracowania materiałów badawczych, podstawowe umiejętności ich prowadzenia, świadomość rozwoju w zakresie przygotowywania do badań pedagogicznych, wymiaru etycznego badań. Ocena ta odpowiada liczbie punktów 6-7.

4.0 Student posiada umiejętności obserwowania zjawisk, formułuje podstawowe założenia badawcze pozwalające na ich dokładne rozpoznawanie i rozwiązywanie, posiada wystarczającą wiedzę dotyczącą metodologii badań pedagogicznych, ich organizacji, etapów oraz opracowania materiałów badawczych, posiada podstawowe umiejętności ich prowadzenia, ma świadomość rozwoju w zakresie przygotowywania do badań pedagogicznych, wymiaru etycznego badań pedagogicznych. Ocena ta odpowiada liczbie punktów 9-8.

4.5 Student potrafi analizować zjawiska i procesy, dobierając odpowiedni do ich rozpoznania typ badań, metody, techniki, konstruuje narzędzia badawcze zgodnie z obowiązującymi zasadami, dokonuje podstawowej analizy i interpretacji zebranego materiału badawczego. Ocena ta odpowiada liczbie punktów 11-10.

5.0 Student posiada rozwinięte umiejętności badawcze, potrafi wyjaśnić, uzasadnić przyjętą koncepcję badań, zaprezentować i zinterpretować wyniki badań, wskazywać dalsze kierunki badań, budować i doskonalić warsztat pracy pedagoga i badacza.Ocena ta odpowiada liczbie punktów 12.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)