Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PSZ-PPTY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

PSI_W17; PSI_SN_W08; PSI_TS2_W03.


Umiejętności:

PSI_TS2_U03; PSI_TS2_U07; PSI_TS2_U09.


Kompetencje społeczne:

PSI_TS2_K06; PSI_SN_K06.


60 godzin praktyki pedagogicznej:

30 godzin - praktyka w przedszkolu dla dzieci z dysfunkcją wzroku;

30 godzin - praktyka w szkole podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Skrócony opis:

II etap praktyki ma charakter pedagogiczny. Celem praktyki pedagogicznej odbywającej się w trakcie trwania IV semestru studiów jest poznanie roli przedszkola dla dzieci z dysfunkcją wzroku oraz szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w systemie oświaty, jak również celów, zadań, metod i sposobów ich realizacji.

Pełny opis:

Praktyka pedagogiczna ma umożliwić zdobycie osobistego doświadczenia w pracy edukacyjno-terapeutycznej oraz zweryfikowanie przygotowania teoretycznego do przyszłej pracy zawodowej. Rezultatem udziału studenta w tym etapie praktyki będzie kształtowanie kompetencji dydaktycznych i terapeutycznych poprzez:

- zapoznanie się ze specyfiką pracy w przedszkolu i szkole w zakresie wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania, organizacją i pracą wszystkich podmiotów oraz obowiązującą dokumentacją;

- obserwowanie i współdziałanie z opiekunem praktyki danej placówki;

- planowanie i współprowadzenie zajęć oraz analizę pracy i jej efektów;

- prowadzenie dokumentacji z przebiegu zajęć edukacyjno-terapeutycznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

PSI_W17 - student ma podstawową wiedzę na temat założeń organizacyjnych i struktury funkcjonowania placówki;

PSI_SN_W08 - student ma podstawową wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania dzieci/uczniów w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych.

PSI_TS2_W03 - student ma wiedzę na temat edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową.

Umiejętności:

PSI_TS2_U03 - student posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową;

PSI_TS2_U07 - student posiada umiejętność prowadzenia dokumentacji pracy edukacyjnej i terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową;

PSI_TS2_U09 - student potrafi zaprojektować i współprowadzić z nauczycielem zajęcia dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową wykorzystując stosowne metody pracy.

Kompetencje społeczne:

PSI_TS2_K06 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się;

PSI_SN_K06 - student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 3,0 (dostateczny):

- Student ma podstawową wiedzę na temat założeń organizacyjnych i struktury funkcjonowania placówki; student ma elementarną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą specyfiki funkcjonowania dzieci/uczniów w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych; student ma podstawową wiedzę na temat edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową.

- Student posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową; potrafi prowadzić dokumentację pracy edukacyjnej i terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową oraz projektować i współprowadzić zajęcia z nauczycielem dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową wykorzystując stosowne metody pracy.

- Student w podstawowym stopniu ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się; ponadto odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy pedagoga specjalnego.

Na ocenę 3,5 (dostateczny plus):

- Student ma podstawową wiedzę na temat założeń organizacyjnych i struktury funkcjonowania placówki, definiuje je i wyjaśnia; student ma elementarną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową - definiuje i wyjaśnia ich przedmiot, zakres, teleologię, terminologię i metodykę; student ma podstawową wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania dzieci/uczniów i wyjaśnia ją w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych;

- Student posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową, doszukuje się przyczyn dysfunkcji; potrafi prowadzić dokumentację pracy edukacyjnej i terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową i na jej podstawie projektować i prowadzić zajęcia z dziećmi/uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową wykorzystując stosowne metody pracy, przy współudziale nauczyciela - specjalisty.

- Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, ponadto odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy pedagoga specjalnego - docenia specyfikę tej pracy.

Na ocenę 4,0 (dobry):

- Student ma złożoną wiedzę na temat założeń organizacyjnych i struktury funkcjonowania placówki, definiuje je i wyjaśnia; student ma złożoną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową - definiuje i wyjaśnia ich przedmiot, zakres, teleologię, terminologię i metodykę; student ma pełną wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania dzieci/uczniów i wyjaśnia ją w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych.

- Student posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową, doszukuje się przyczyn dysfunkcji i je analizuje; potrafi prowadzić dokumentację pracy edukacyjnej i terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową i na jej podstawie według własnego pomysłu projektować i prowadzić zajęcia z dziećmi/ uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową wykorzystując różnorodne metody pracy, przy współudziale nauczyciela - specjalisty.

- Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - wykazuje się samokrytycyzmem, ponadto odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy pedagoga specjalnego, prezentując to w praktyce indywidualnej - docenia specyfikę tej pracy.

Na ocenę 4,5 (dobry plus):

- Student ma złożoną wiedzę na temat założeń organizacyjnych i struktury funkcjonowania placówki, definiuje je, wyjaśnia i analizuje; student ma złożoną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową - definiuje i wyjaśnia ich przedmiot, zakres, teleologię, terminologię i metodykę; student ma pełną wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania dzieci/uczniów i wyjaśnia ją oraz analizuje w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych.

- Student posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową, doszukuje się przyczyn dysfunkcji, analizuje je i wyłania wnioski; potrafi prowadzić i porównywać dokumentację pracy edukacyjnej i terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową i na jej podstawie według własnych twórczych pomysłów projektować i współprowadzić zajęcia z nauczycielem dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową wykorzystując nie tylko stosowne ale również twórcze i aktywizujące metody pracy.

- Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - wykazując się samokrytycyzmem pozostaje otwarty na nową wiedzę i umiejętności, ponadto odpowiedzialnie i twórczo przygotowuje się do pracy pedagoga specjalnego, prezentując to w praktyce indywidualnej - docenia specyfikę tej pracy.

Na ocenę 5,0 (bardzo dobry):

- Student ma złożoną wiedzę na temat założeń organizacyjnych i struktury funkcjonowania placówki, definiuje je, wyjaśnia, analizuje i prezentuje; student ma złożoną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową - definiuje, wyjaśnia, analizuje i prezentuje ich przedmiot, zakres, teleologię, terminologię i metodykę; student ma pełną wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania dzieci/uczniów, wyjaśnia ją, analizuje oraz prezentuje w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych.

- Student posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową, doszukuje się przyczyn dysfunkcji, analizuje je, wyłania wnioski oraz konstruuje pytania; potrafi prowadzić, porównywać i weryfikować dokumentację pracy edukacyjnej i terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową i na jej podstawie według własnych twórczych pomysłów projektować i współprowadzić zajęcia z nauczycielem dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową wykorzystując nie tylko stosowne ale również twórcze i aktywizujące metody pracy - potrafi tworzyć modyfikacje prowadzonych zajęć;

- Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - wykazując się samokrytycyzmem pozostaje otwarty na nową wiedzę i umiejętności, ponadto odpowiedzialnie i twórczo przygotowuje się do pracy pedagoga specjalnego, prezentując to w praktyce indywidualnej i zespołowej - docenia specyfikę tej pracy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)