Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy postępowania cywilnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-1-PPC3-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy postępowania cywilnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku I stopnia Adm. Stacjonarnej (plus Seminarium 2 semestry)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest usystematyzowanie wiedzy uzyskanej podczas wykładu z podstaw postępowania cywilnego i zobrazowanie praktycznego wymiaru omawianych zagadnień.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest usystematyzowanie wiedzy uzyskanej podczas wykładu i zobrazowanie praktycznego wymiaru omawianych zagadnień. W tym celu podczas zajęć studenci uczą się sporządzać poszczególne rodzaje pism procesowych z zakresu postępowania procesowego - w tym środki zaskarżenia; analizują zagadnienia związane z kosztami postępowania, terminami w procesie cywilnym; ustalaniem właściwego trybu postępowania; oceną zdolności sądowej i procesowej stron; sporządzaniem pełnomocnictw.

Literatura:

Literatura podstawowa (aktualne wydania):

M. Białecki, S. Kotas-Turoboyska, F. Manikowski (red.) – Postępowanie cywilne. Vademecum., Warszawa 2023, Wyd. 1

Literatura uzupełniająca (aktualne wydania):

1. G. Jędrejek, S. Kotas, F. Manikowski, Postępowanie cywilne - wprowadzone i projektowane zmiany 2019, Warszawa 2019;

2. T. Zembrzuski (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II, Koszty sądowe w sprawach

cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe Warszawa 2020;

3. A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I - II., LEX el. wydanie aktualizowane;

4. K. Flaga - Gieruszyńska, A. Zieliński – Postępowanie cywilne. Kompendium., Warszawa 2020, Wyd. 17

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AD1_U02 - absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych problemów prawnych - weryfikacja w formie pracy pisemnej oraz ciągłego oceniania;

AD1_U03 - absolwent potrafi dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa procesowego cywilnego - weryfikacja w formie pracy pisemnej oraz ciągłego oceniania;

AD1_U05 - absolwent potrafi rozwiązywać konkretny konflikt/problem prawny posługując się procedurą cywilną - weryfikacja w formie pracy pisemnej oraz ciągłego oceniania;

AD1_U07 - absolwent potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu z zakresu postępowania cywilnego w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu postępowania cywilnego na piśmie; umie przygotować podstawowe pisma procesowe oraz środki zaskarżenia w języku polskim - weryfikacja w formie pracy pisemnej oraz ciągłego oceniania;

AD1_U08 - absolwent potrafi sporządzić projekt wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego - weryfikacja w formie ciągłego oceniania oraz pracy pisemnej;

AD1_U09 - absolwent potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu z zakresu postępowania cywilnego w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu postępowania cywilnego ustnie w języku polskim - weryfikacja w formie ciągłego oceniania;

AD1_K01 - absolwent jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego procesowego w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest gotowy do podjęcia studiów drugiego stopnia - weryfikacja w formie ciągłego oceniania;

AD1_K02 - absolwent jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i wykonywania zadań zakresu postępowania cywilnego - weryfikacja w formie ciągłego oceniania;

AD1_K03 - absolwent jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań z zakresu postępowania cywilnego;

AD1_K04 - identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych

z wykonywaniem zadań administracyjnych; łączy wiedzę zdobytą

w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych

OPIS ECTS

16 godzin – udział w ćwiczeniach

20 godzin – zapoznanie z literaturą, przygotowanie na zajęcia

24 godzin – przygotowanie do zaliczenia

60 godzin/30 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Student w ramach zaliczenia rozwiązuje trzy zadania egzaminacyjne każde po 10 pkt, oceniane w skali 0-10 pkt każde. Student może zdobyć 30 punktów.

Ocena końcowa obliczana wg. poniższej skali przy uwzględnieniu liczby punktów zdobytych przez studenta:

18 pkt i mniej - 2

18-20 pkt - 3

21-23 pkt - 3,5

24-26 - 4

27-28 4,5

29-30 - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Kotas-Turoboyska
Prowadzący grup: Sławomira Kotas-Turoboyska, Filip Manikowski, Elżbieta Szczepanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Kotas-Turoboyska
Prowadzący grup: Sławomira Kotas-Turoboyska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Kotas-Turoboyska
Prowadzący grup: Sławomira Kotas-Turoboyska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)