Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Legislacja administracyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-LA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Legislacja administracyjna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia Adm. Stacjonarnej (plus 2 semestry lektoratu)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności


AD1_U02


[potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa/administracji/

przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów

i zbierać dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych,

także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii]


AD1_U04


[potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych

i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania

zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/

gospodarczych]


AD1_U05

[potrafi zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do

rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa/administracji/

przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów]


AD1_U07

[potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania

podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu

prawa/nauki administracji/przedmiotów pomocniczych w zakresie

przedmiotów znajdujących się w programie studiów na piśmie; umie

przygotować dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych

zagadnień prawnych/administracyjnych/przedmiotów pomocniczych

znajdujących się w programie studiów w języku polskim/obcym ]


AD1_U08

[podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa,

dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego,

w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów ]


Kompetencje społeczne


AD1_K01

[jest gotowy systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania

swojej wiedzy z zakresu prawa/administracji/ekonomii; kontynuuje

poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz

dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego]


AD1_K02

[jest gotowy do pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu prawa/administracji]


AD1_K03

[jest gotowy do ustalania celów służących realizacji określonych zadań]


AD1_K04

[jest gotowy do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych

z wykonywaniem zadań administracyjnych; łączy wiedzę zdobytą

w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych]

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z tworzeniem prawa krajowego, z uwzględnieniem potrzeb administracji publicznej. Porusza problematykę organów uprawnionych do tworzenia prawa, procedur prawodawczych oraz technik legislacyjnych.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z tworzeniem prawa krajowego, z uwzględnieniem potrzeb administracji publicznej. Porusza problematykę organów uprawnionych do tworzenia prawa, procedur prawodawczych oraz technik legislacyjnych.

Zadaniem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problematyką legislacji w administracji i kształtowanie umiejętności w zakresie przygotowywania prostych projektów aktów normatywnych z poszanowaniem technik legislacyjnych. W szczególności studenci będą uczyć się zasad redagowania projektów ustaw, rozporządzeń, aktów prawa miejscowego i aktów prawa wewnętrznego. Poznają zasady dotyczące kolejności przepisów i systematyki aktu normatywnego, zagadnienia intertemporalne. Kwestie związane z wejściem w życie aktu. Ponadto nauczą się oznaczania jednostek redakcyjnych. Przedmiotem zajęć będzie też nowelizacja aktu prawnego, tekst jednolity i sprostowanie błędów w akcie normatywnym.

Literatura:

Literatura podstawowa: (1. Akty prawne: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.); Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461); Ustawa z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. Nr 62, poz. 688, ze zm.); Uchwała Senatu RP z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu RP; Uchwała Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu RP; Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r.

poz. 178.); Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów).

2. Wybrane orzecznictwo: Wyrok TK z dnia 26 czerwca 2001 r., K 6/00; Wyrok TK z dnia 20 grudnia 1999, sygn. akt K 4/99, OTK ZU 1999, nr 7, poz.165; Wyrok TK z dnia 14 czerwca 2000, sygn. akt P 3/00, OTK ZU 2000, nr 5, poz.138; Wyrok TK z dnia 24 października 2000, sygn. akt SK 7/00, OTK ZU 2000, nr 7, poz.256; Wyrok TK z dnia 21 marca 2001, sygn. akt K 24/00, OTK ZU 2001, nr 3, poz.51; Wyrok TK z dnia 3 października 2001, sygn. Akt K 27/01, OTK ZU 2001, nr 7, poz.209. Wyroki są dostępne na www.trybunal.gov.pl; 3. Literatura: Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu; 4. Morawska E., Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; Salitra D., Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Sejmowy 2003, nr 4 (57), ss. 31-49.)

Literatura uzupełniająca: (1. L. Grzonka, Legislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych. Warszawa 2011; 2. M. Mazurzyk, M. Kaczocha, Legislacja administracyjna. Warszawa 2012.).

Pozostałe źródła wiedzy będą podawane na bieżąco na zajęciach

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia się:

Umiejętności

EK1: potrafi stworzyć ramowe uzasadnienie do projektu aktu normatywnego dotyczącego spraw z zakresu administracji publicznej

- odniesienie do efektów kierunkowych:

AD1_U02: potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów i zbierać dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii;

AD1_U04: potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych

i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania

zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/

gospodarczych

AD1_U07: potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu prawa/nauki administracji/przedmiotów pomocniczych w zakresie

przedmiotów znajdujących się w programie studiów na piśmie; umie

przygotować dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych

zagadnień prawnych/administracyjnych/przedmiotów pomocniczych

znajdujących się w programie studiów w języku polskim/obcym

EK2: zna zasady sporządzania obwieszczenia o sprostowaniu błędu i potrafi przygotować takie obwieszczenie

odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U05: potrafi zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa/administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów

EK3: w oparciu o znajomość charakterystyki różnych rodzajów przepisów, potrafi je sformułować i prawidłowo usystematyzować w projekcie aktu normatywnego

odniesienie do efektów kierunkowych:

AD1_U08: potrafi sporządzić [podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów

EK4: Potrafi skonstruować projekt aktu normatywnego zgodnie z wymogami zasad techniki prawodawczej

odniesienie do efektu kierunkowego

AD1_U08: potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Kompetencje społeczne

EK5: potrafi przedstawić i wykorzystać argumenty w czynnościach związanych z procesem tworzenia prawa zarówno przygotowując projekty samodzielne, jak i projekty zespołowe

- odniesienie do efektów kierunkowych

AD1_K01: jest gotowy systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa/administracji/ekonomii; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz

dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego]

AD1_K02: jest gotowy do pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu prawa/administracji

AD1_K03: jest gotowy do ustalania celów służących realizacji określonych zadań

AD1_K04: jest gotowy do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań administracyjnych; łączy wiedzę zdobytą

w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych

Opis ECTS

Udział w ćwiczeniach: 30 h

Lektura zadanej literatury i orzecznictwa: 30 h

Przygotowanie projektów aktów normatywnych: 30 h

Liczba ECTS: 90 h/30 = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Student ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich zajęciach, podczas których będą wykonywane pisemne ćwiczenia indywidualne i zespołowe związane z projektowaniem aktów normatywnych i ich uzasadnień. Za wykonane zadania będą przyznawane punkty.

Podczas każdych zajęć (z wyjątkiem pierwszych) będzie przeprowadzany pisemny sprawdzian z umiejętności praktycznych pozyskanych na poprzednich zajęciach (zadanie o charakterze legislacyjnym lub kazus). Suma punktów z zadań wykonywanych podczas zajęć i sprawdzianów będzie składała się na ocenę końcową z ćwiczeń.

Podczas zajęć będzie można będzie uzyskać dodatkowe punkty za aktywność.

Metodami oceniania będą w odniesieniu do wszystkich zakładanych efektów uczenia (EK1-EK5):

- weryfikacja prac pisemnych i sprawdzianów powstałych podczas zajęć

- weryfikacja wykonanych prac domowych,

- ocena aktywności studenta podczas zajęć mierzona jego udziałem w dyskusjach na tematy legislacyjne.

Zajęcia będą się odbywać w trybie synchronicznym na platformie MS Teams

Kod zespołu: am1faqx

Prace domowe i materiały z zajęć będą zamieszczane na platformie MS Teams w zakładce pliki i zadania oraz opcjonalnie na platformie Moodle.

Kryteria oceniania w odniesieniu do poszczególnych efektów uczenia się

EK1: potrafi stworzyć ramowe uzasadnienie do projektu aktu normatywnego dotyczącego spraw z zakresu administracji publicznej [odniesienie do efektów kierunkowych: AD1_U02; AD1_U04; AD1_U07]

Na ocenę 2 (ndst.) nie umie sporządzić uzasadnienia projektu aktu normatywnego

Na ocenę 3 (dst.) sporządza zarys uzasadnienia projektu aktu normatywnego z podstawowymi jego elementami

Na ocenę 4 (db.) sporządza uzasadnienie projektu aktu normatywnego zawierający prawie wszystkie wymagane elementy

Na ocenę 5 (bdb) sporządza kompletne uzasadnienie aktu normatywnego

EK2: zna zasady sporządzania obwieszczenia o sprostowaniu błędu i potrafi przygotować takie obwieszczenie [odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U05]

Na ocenę 2 (ndst.) nie umie sporządzić obwieszczenia o sprostowaniu błędu

Na ocenę 3 (dst.) sporządza obwieszczenie o sprostowaniu błędu zawierające błędy, ale spełniające podstawowe wymogi formalne

Na ocenę 4 (db.) sporządza obwieszczenie o sprostowaniu błędu zawierające błędy, ale spełniające większość wymogów formalnych

Na ocenę 5 (bdb) sporządza obwieszczenie o sprostowaniu błędu spełniające wszystkie wymogi formalne

EK3: w oparciu o znajomość charakterystyki różnych rodzajów przepisów, potrafi je sformułować i prawidłowo usystematyzować w projekcie aktu normatywnego [odniesienie do efektów kierunkowych: AD1_U08]

Na ocenę 2 (ndst.) nie potrafi redagować przepisów prawnych

Na ocenę 3 (dst.) redaguje przepisy prawne, ale nie są one właściwie usystematyzowane

Na ocenę 4 (db.) redaguje przepisy prawne i potrafi w tekście przepisu uwzględnić jego elementy klasyfikujące dany przepis do poszczególnych kategorii; właściwie systematyzuje przepisy

Na ocenę 5 (bdb) redaguje przepisy prawne poprawnie pod względem redakcyjnym i formalnym, zgodnie z ZTP

EK4: Potrafi skonstruować projekt aktu normatywnego zgodnie z wymogami zasad techniki prawodawczej [odniesienie do efektu kierunkowego: AD1_U08]

Na ocenę 2 (ndst.) nie potrafi skonstruować projektu aktu normatywnego zgodnie z wymogami zasad techniki prawodawczej

Na ocenę 3 (dst.) potrafi skonstruować zarys projektu aktu normatywnego zgodnie z wymogami zasad techniki prawodawczej. Projekt może zawierać błędy formalne, ale nie mogą to być błędy kardynalne dotyczące oznaczania treści przepisów i ich podziału

Na ocenę 4 (db.) potrafi skonstruować zarys projektu aktu normatywnego zgodnie z wymogami zasad techniki prawodawczej. Projekt może zawierać drobne błędy o charakterze formalnym, ale musi zachować prawidłową systematykę aktu i kolejność poszczególnych rodzajów przepisów

Na ocenę 5 (bdb) potrafi skonstruować zarys projektu aktu normatywnego zgodnie z wymogami zasad techniki prawodawczej. Projekt powinien być w zasadzie bezbłędny

Kompetencje społeczne

EK5: potrafi przedstawić i wykorzystać argumenty w czynnościach związanych z procesem tworzenia prawa zarówno przygotowując projekty samodzielne, jak i projekty zespołowe [odniesienie do efektów kierunkowych: AD1_K01; AD1_K02; AD1_K03; AD1_K04]

Na ocenę 2 (ndst.) nie potrafi przedstawić ani wykorzystać argumentów w czynnościach związanych z procesem tworzenia prawa

Na ocenę 3 (dst.) potrafi przedstawić i wykorzystać proste argumenty w czynnościach związanych z procesem tworzenia prawa z odniesieniem się do treści przepisów prawnych; w pracach zespołowych uczestniczy w sposób pomocniczy

Na ocenę 4 (db.) Potrafi przedstawić i wykorzystać argumenty wynikające z aktów prawnych i orzecznictwa w czynnościach związanych z procesem tworzenia prawa; potrafi włączyć się merytorycznie w prace zespołu przygotowującego projekt

Na ocenę 5 (bdb) Potrafi przedstawić i wykorzystać argumenty wynikające z aktów normatywnych, orzecznictwa i doktryny prawnej w czynnościach związanych z procesem tworzenia prawa; w pracach zespołowych przejmuje rolę lidera grupy

Ocena końcowa jest obliczana w oparciu o sumę punktów zdobytą podczas całego cyklu kształcenia i odnosi się do następującej skali:

- 91 – 100% bardzo dobry (5.0)

- 81 – 90% plus dobry (4.5)

- 71 – 80% dobry (4.0)

- 61 – 70% plus dostateczny

- 55 – 60% dostateczny (3.0),

- poniżej 50% niedostateczny (2.0).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Syryt
Prowadzący grup: Aleksandra Syryt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z tworzeniem prawa krajowego, z uwzględnieniem potrzeb administracji publicznej. Porusza problematykę organów uprawnionych do tworzenia prawa, procedur prawodawczych oraz technik legislacyjnych.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z tworzeniem prawa krajowego, z uwzględnieniem potrzeb administracji publicznej. Porusza problematykę organów uprawnionych do tworzenia prawa, procedur prawodawczych oraz technik legislacyjnych.

Zadaniem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problematyką legislacji w administracji i kształtowanie umiejętności w zakresie przygotowywania prostych projektów aktów normatywnych z poszanowaniem technik legislacyjnych. W szczególności studenci będą uczyć się zasad redagowania projektów ustaw, rozporządzeń, aktów prawa miejscowego i aktów prawa wewnętrznego. Poznają zasady dotyczące kolejności przepisów i systematyki aktu normatywnego, zagadnienia intertemporalne. Kwestie związane z wejściem w życie aktu. Ponadto nauczą się oznaczania jednostek redakcyjnych. Przedmiotem zajęć będzie też nowelizacja aktu prawnego, tekst jednolity i sprostowanie błędów w akcie normatywnym.

Literatura:

Literatura podstawowa: (1. Akty prawne: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.); Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461); Ustawa z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. Nr 62, poz. 688, ze zm.); Uchwała Senatu RP z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu RP; Uchwała Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu RP; Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r.

poz. 178.); Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów).

2. Wybrane orzecznictwo: Wyrok TK z dnia 26 czerwca 2001 r., K 6/00; Wyrok TK z dnia 20 grudnia 1999, sygn. akt K 4/99, OTK ZU 1999, nr 7, poz.165; Wyrok TK z dnia 14 czerwca 2000, sygn. akt P 3/00, OTK ZU 2000, nr 5, poz.138; Wyrok TK z dnia 24 października 2000, sygn. akt SK 7/00, OTK ZU 2000, nr 7, poz.256; Wyrok TK z dnia 21 marca 2001, sygn. akt K 24/00, OTK ZU 2001, nr 3, poz.51; Wyrok TK z dnia 3 października 2001, sygn. Akt K 27/01, OTK ZU 2001, nr 7, poz.209. Wyroki są dostępne na www.trybunal.gov.pl; 3. Literatura: Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu; 4. Morawska E., Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; Salitra D., Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Sejmowy 2003, nr 4 (57), ss. 31-49.)

Literatura uzupełniająca: (1. L. Grzonka, Legislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych. Warszawa 2011; 2. M. Mazurzyk, M. Kaczocha, Legislacja administracyjna. Warszawa 2012.).

Pozostałe źródła wiedzy będą podawane na bieżąco na zajęciach

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw prawoznawstwa i prawa konstytucyjnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Syryt
Prowadzący grup: Aleksandra Syryt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z tworzeniem prawa krajowego, z uwzględnieniem potrzeb administracji publicznej. Porusza problematykę organów uprawnionych do tworzenia prawa, procedur prawodawczych oraz technik legislacyjnych.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z tworzeniem prawa krajowego, z uwzględnieniem potrzeb administracji publicznej. Porusza problematykę organów uprawnionych do tworzenia prawa, procedur prawodawczych oraz technik legislacyjnych.

Zadaniem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problematyką legislacji w administracji i kształtowanie umiejętności w zakresie przygotowywania prostych projektów aktów normatywnych z poszanowaniem technik legislacyjnych. W szczególności studenci będą uczyć się zasad redagowania projektów ustaw, rozporządzeń, aktów prawa miejscowego i aktów prawa wewnętrznego. Poznają zasady dotyczące kolejności przepisów i systematyki aktu normatywnego, zagadnienia intertemporalne. Kwestie związane z wejściem w życie aktu. Ponadto nauczą się oznaczania jednostek redakcyjnych. Przedmiotem zajęć będzie też nowelizacja aktu prawnego, tekst jednolity i sprostowanie błędów w akcie normatywnym.

Literatura:

Literatura podstawowa: (1. Akty prawne: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.); Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461); Ustawa z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. Nr 62, poz. 688, ze zm.); Uchwała Senatu RP z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu RP; Uchwała Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu RP; Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r.

poz. 178.); Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów).

2. Wybrane orzecznictwo: Wyrok TK z dnia 26 czerwca 2001 r., K 6/00; Wyrok TK z dnia 20 grudnia 1999, sygn. akt K 4/99, OTK ZU 1999, nr 7, poz.165; Wyrok TK z dnia 14 czerwca 2000, sygn. akt P 3/00, OTK ZU 2000, nr 5, poz.138; Wyrok TK z dnia 24 października 2000, sygn. akt SK 7/00, OTK ZU 2000, nr 7, poz.256; Wyrok TK z dnia 21 marca 2001, sygn. akt K 24/00, OTK ZU 2001, nr 3, poz.51; Wyrok TK z dnia 3 października 2001, sygn. Akt K 27/01, OTK ZU 2001, nr 7, poz.209. Wyroki są dostępne na www.trybunal.gov.pl; 3. Literatura: Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu; 4. Morawska E., Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; Salitra D., Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Sejmowy 2003, nr 4 (57), ss. 31-49.)

Literatura uzupełniająca: (1. L. Grzonka, Legislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych. Warszawa 2011; 2. M. Mazurzyk, M. Kaczocha, Legislacja administracyjna. Warszawa 2012.).

Pozostałe źródła wiedzy będą podawane na bieżąco na zajęciach

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw prawoznawstwa i prawa konstytucyjnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Syryt
Prowadzący grup: Aleksandra Syryt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.