Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-OiZ1-ćw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku I stopnia Adm. Stacjonarnej (plus lektorat i WF po 2 semestry)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

Kompetencje społeczne:

AD1_K01;

AD1_K02;

AD1_K03;

AD1_K04;

AD1_K05;

AD1_K06;

Umiejętności:

AD1_U04;

AD1_U05;

AD1_U07;

AD1_U08;

AD1_U09.

Skrócony opis:

Podstawowym celem ćwiczeń z przedmiotu organizacja i zarządzanie w administracji publicznej jest przekazanie studentom wiedzy oraz wypracowanie umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie szeroko pojętej problematyki teorii organizacji i zarządzania w kontekście jej zastosowania w instytucjach sektora publicznego.

Pełny opis:

Podstawowym celem ćwiczeń z przedmiotu organizacja i zarządzanie w administracji publicznej jest przekazanie studentom wiedzy oraz wypracowanie umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie szeroko pojętej problematyki teorii organizacji i podstaw zarządzania (zasobami ludzkimi, jakością, ryzykiem, projektami, zmianami) i jego różnorodnych metod (podejście systemowe i procesowe, Analiza SWOT, Benchmarking, Reengineering, Lean Management) w kontekście jej zastosowania praktycznego (również w oparciu o analizę case study) w instytucjach sektora publicznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

- A. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie : teoria i praktyka, Warszawa 2010

- J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilber, Kierowanie, Warszawa 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

EK1: Dba o systematyczne uczenie się i pogłębianie oraz aktualizowanie swojej wiedzy z zakresu problematyki zarządzania w administracji publicznej;

EK2: Pracuje optymalnie w zespole wykonującym zadania z zakresu problematyki zarządzania w administracji publicznej;

EK3: Dąży do ustalenia celów służące realizacji określonych zadań w zakresie zarządzania w administracji publicznej;

EK4: Postępuje zgodnie z zasadami etycznymi, odwołując je do wiedzy zdobytej w pracy zawodowej związanej z wykonywaniem zadań administracyjnych w zakresie metod zarządzania.

EK5: Pracuje w zespole przygotowującym projekty społeczne optymalizujące zarządzanie w administracji publicznej, uwzględniające aspekty prawne, administracyjne, ekonomiczne i polityczne, w tym w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

EK6: Wyraża oceny, opinie i sądy o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień związanych z problematyką zarządzania w administracji publicznej; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny.

EK7: Dobiera odpowiednie metody i narzędzia właściwe dla nauk o zarządzaniu w administracji do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/gospodarczych.

EK8: Proponuje metody zarządzania do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu procesów występujących w administracji publicznej.

EK9: Właściwie analizuje zebrane dane dotyczące zidentyfikowanego problemu związanego z zarządzaniem w administracji w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji.

EK10: Sporządza podstawowe dokumenty związane z procesami zarządzania w administracji publicznej.

Opis ECTS:

Udział w zajęciach: 15h

Lektura literatury: 10h

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 5h

Suma godzin: 30h

liczba ECTS: 30h = 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- Opowiadanie, opis,

- Ćwiczeniowa (ćwiczebna) oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy (film, fotografie, materiały archiwalne, teksty źródłowe, dokumenty, roczniki statystyczne, mapy, Internet itp.);

- Studium przypadku (studium przykładowe),

- Metoda projektu.

Kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2):

Nie osiąga efektów kształcenia.

Na ocenę dst (3):

EK2, EK4, EK6.

Na ocenę db (4):

EK2, EK3, EK4, EK6, EK7, EK8.

Na ocenę bdb (5):

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, EK6, EK7, EK8, EK9, EK10.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Bartłomiej Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Cieślak
Prowadzący grup: Michał Klimaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.