Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarki komunalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PGK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarki komunalnej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Moduł prawo administracyjne (II) dla I roku II stopnia administracja stacjonarna
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=20664#section-1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_WO2; AD2_WO3; AD2_WO5; AD2_WO6; AD2_WO7


Skrócony opis:

Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu prawa gospodarki komunalnej; Znajomość organizacyjno-prawnych form gospodarki komunalnej; Swobodne poruszanie się po zasadniczych aktach prawnych i umiejętność korzystania z podstawowego orzecznictwa oraz dorobku doktryny z tego zakresu.

Pełny opis:

I. Pojęcie gospodarki komunalnej, Ewolucja instytucji prawa gospodarki komunalnej;

II. Zadania gmin, powiatów, samorządów województw w zakresie gospodarki komunalnej;

III. Mienie samorządu terytorialnego; Granice komunalnej działalności gospodarczej; Finansowanie działalności komunalnej;

IV. Formy organizacyjno-prawne działalności komunalnej;

V. Umowy zawierane przez jednostki samorządu terytorialnego

VI. Prywatyzacja zadań publicznych;

Literatura:

Literatura podstawowa: (Marek Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008; Cezary Banasiński, Krzysztof Jaroszyński, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2017)

Literatura uzupełniająca: (Bartosz Rakoczy, Prawo gospodarki komunalnej, Warszawa 2010; Paweł Chmielnicki, Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce. Zagadnienia ustrojowoprawne, Warszawa 2005)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1:

2: Student nie zna podstawowych pojęć oraz instytucji prawnych z zakresu gospodarki komunalnej.

3: Student zna podstawowe pojęcie i instytucje prawne z zakresu gospodarki komunalnej.

4: Student dysponuje znacznym rozeznaniem w zakresie pojęć i instytucji prawnych gospodarki komunalnej. Potrafi ukazać normatywne związki między różnymi regulacjami dotyczącymi tej dziedziny prawa.

5: Student świetnie orientuje się w zakresie prawa gospodarki komunalnej. Potrafi ukazać normatywne związki między różnymi regulacjami dotyczącymi tej dziedziny prawa oraz dostrzega jej przekształcenia.

EK2:

2: Student nie zna pojęcia form organizacyjno-prawnych gospodarki komunalnej, ani podstawowych typów umów zawieranych przez podmioty gospodarki komunalnej.

3: Student poprawnie definiuje i klasyfikuje podstawowe formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej; zna najważniejsze typy umów zawieranych przez podmioty gospodarki komunalnej.

4: Student poprawnie definiuje i klasyfikuje formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej; zna typy umów zawieranych przez podmioty gospodarki komunalnej, dobrze zna procedurę ich zawierania.

5. Student poprawnie definiuje i klasyfikuje formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej; zna typy umów zawieranych przez podmioty gospodarki komunalnej, świetnie zna procedurę ich zawierania, jest w stanie ocenić naturę prawną tych umów.

EK3:

2: Nie zna orzecznictwa sądów i dorobku doktryny z zakresu prawa gospodarki komunalnej.

3: Jest w stanie odnieść regulację prawną z zakresu gospodarki do orzecznictwa sądów i dorobku doktryny.

4: Dokonuje analizy i krytycznej oceny przepisów regulujących gospodarkę komunalną z wykorzystaniem orzecznictwa sądów i dorobku doktryny.

5: Zna orzecznictwo sądów i dorobek doktryny z zakresu gospodarki komunalnej. Jest w stanie samodzielnie krytycznie oceniać poglądy orzecznictwa i doktryny na tle regulacji prawnej.

EK4:

2: Student nie potrafi rozpoznać podstawowych instytucji prawa gospodarki komunalnej.

3: Student ma zadowalającą wiedzę i potrafi na poziomie podstawowym rozpoznać i zastosować instytucje prawa gospodarki komunalnej.

4: Student zna i potrafi rozpoznać i zastosować instytucje prawa gospodarki komunalnej.

5: Student posiada znakomitą wiedzę i potrafi bezbłędnie rozpoznać i zastosować instytucje prawa gospodarki komunalnej.

EK5:

2: Student nie ma wystarczających podstaw, by śledzić zmiany w omawianej materii, ani pogłębiać wiedzę z zakresu prawa gospodarki komunalnej.

3: Student ma zadowalające umiejętności w zakresie śledzenia zmian w omawianej materii oraz jest w stanie na poziomie podstawowym pogłębiać wiedzę z zakresu prawa gospodarki komunalnej.

4: Student ma umiejętności w zakresie śledzenia zmian w omawianej materii oraz umie pogłębiać wiedzę i podejmować samodzielną pracę przy wykorzystaniu prawa gospodarki komunalnej.

5: Student ma duże umiejętności w zakresie śledzenia zmian w omawianej materii oraz umie pogłębiać wiedzę i podejmować samodzielną pracę polegającą na rozwiązaniu złożonych problemów przy wykorzystaniu prawa gospodarki komunalnej.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 15 h

Lektura zadanej literatury: 20 h

Przygotowania do egzaminu: 15 h

Suma godzin: 50

Liczba ECTS: 50 h/25 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia i oceniania dla EK1-EK5:

wykład konwencjonalny MS Teams

link do zespołu MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af5cb86343c73466c8ef7c8deec430f3c%40thread.tacv2/conversations?groupId=f582a037-9ecf-443f-9e76-4d92dd028ee5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

kod zespołu: 0htik3l

Metody oceniania dla wszystkich efektów kształcenia:

egzamin pisemny w I i II terminie; egzamin ustny w formie zdalnej, na platformie MS Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Zajęcia dla studentów, którzy mają zaliczony podstawowy kurs akademicki z prawa administracyjnego, w tym prawa ustroju administracji publicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.