Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo informatyczne - informatyka w administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PINF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo informatyczne - informatyka w administracji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia Adm. Stacjonarnej (plus 2 semestry lektoratu)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WP-AD-IwA1_01, WP-AD-IwA1_02, WP-AD-IwA1_03, WP-AD-IwA1_04, WP-AD-IwA1_05

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie z regulacją prawną efektywnego przetwarzania danych związanego z algorytmizacją zadań, cyfryzacją danych i komunikacją elektroniczną. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki informacyjnej sprawia, że wiedza ta jest potrzebna zarówno urzędnikom w realizacji zadań publicznych jak i obywatelom i przedsiębiorcom w kontaktach z administracją.

Celem ćwiczeń jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności związanych z informatyzacją działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w szczególności w zakresie stanu publicznej infrastruktury informacyjnej oraz zasad, reguł i metod tworzenia i wykorzystania zasobów danych cyfrowych i komunikacji elektronicznej.

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Treści programowe:

Informacja i informatyka

Społeczeństwo informacyjne

Podstawy prawne informatyzacji wykonywania zadań publicznych

Infrastruktura informacyjna

Informacja publiczna

t-Administracja i e-administracja

Zasady postępowania administracyjnego a e-usługi publiczne

Dokumenty elektroniczne

Wykluczenie cyfrowe

Cyberprzestępczość

Bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych

Efekty kształcenia:

Posiadanie wiedzy i umiejętności prawidłowej wykładni i realizowania prawa w zakresie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej, administrowania zasobami cyfrowymi i komunikacją elektroniczną. Rozumienie ustawowych pojęć z zakresu informacji i informatyki w administracji, tendencji rozwoju społeczeństwa informacyjnego, znajomość zasad stosowania narzędzi informatycznych w administracji, znajomość struktury publicznych zasobów informacyjnych i umiejętność uzyskania do nich dostępu oraz poszerzenie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi.

Literatura:

Czaplicki K. Gryszczyńska A. Szpor G. [red.] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz. Wolters Kluwer Poska Warszawa 2019

Czaplicki K., Szpor G [red.]. Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Komentarz. Wolters Kluwer Polska, 2020.

Gryszczyńska A.[red.], Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, C.H. Beck, 2016

Martysz Cz., Szpor G,Wojsyk K.: Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz,Wolters Kluwer Polska, 2015

Szpor G. Jawność i jej ograniczenia. T. 1 Idee i pojęcia. C.H. Beck, Warszawa 2016

Wiewiórowski W., Wierczyński G., Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, Kraków 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Punkty ECTS: 3

udział w wykładach: 30 h

praca własna studenta: 20h

zapoznanie się z literaturą przedmiotu: 25h

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75h/25=3

1. Zna i prawidłowo interpretuje normy prawne dotyczące efektywnego przetwarzania informacji w administracji z wykorzystaniem algorytmizacji zadań, cyfryzacji danych i komunikacji elektronicznej.

2. Definiuje i klasyfikuje stosowane w administracji narzędzia informatyczne oraz zadania publiczne realizowane drogą elektroniczną.

2. Definiuje i klasyfikuje zasoby informacyjne przeznaczone do realizacji zadań administracji publicznej udostępniane przez administrację rządową i samorządową.

3. Rozumie zasady realizacji elektronicznych usług publicznych

4. Umiejętnie wykorzystuje zasoby danych cyfrowych i komunikację elektroniczną.

5. Jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze publicznym ze świadomością konieczności dalszego pogłębiania wiedzy w kwestiach dotyczących wykorzystania informatyki w administracji oraz przestrzegania norm etycznych i zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład,

Egzamin.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szpor
Prowadzący grup: Grażyna Szpor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szpor
Prowadzący grup: Grażyna Szpor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szpor
Prowadzący grup: Grażyna Szpor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.