Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo międzynarodowe publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PMP2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku I stopnia Adm. Stacjonarnej (plus lektorat i WF po 2 semestry)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

Efekty uczenia się


Wiedza

AD1_W02

AD1_W03

AD1_W04

AD1_W05


Treść efektów: https://wpia.uksw.edu.pl/sites/default/files/Uchwa%C5%82a%20senatu%20AD%20I%202019.pdf

Skrócony opis:

Założenia i cele

Celem wykładu jest wykształcenie u studentów zrozumienia istoty prawa międzynarodowego, pogłębienie znajomości podstawowych pojęć i intuicji umożliwiających samodzielną lekturę prac specjalistycznych i analiz bieżących wydarzeń międzynarodowych.

Dodatkowo celem jest wykształcenie umiejętności posługiwania się instrumentami prawnomiędzynarodowymi w administracji oraz zrozumienia roli administracji międzynarodowej.

Pełny opis:

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ

Lp. Tematyka zajęć: łącznie

godzin: 30 h

(1) Pojęcie prawa międzynarodowego. Źródła prawa międzynarodowego.

(2) Prawo międzynarodowe w porządku krajowym (aspekt administracyjny).

(3) Państwo i organizacje międzynarodowe jako kluczowe podmioty tworzące i administrujące porządkiem międzynarodowym.

(4) Obywatele: istota obywatelstwa i unormowania. Obywatelstwo europejskie. Rola administracji.

(5) Mniejszości narodowe a administracja państwowa

(6) Cudzoziemcy i administracja państwa pobytu: rodzaje i status.

(7) Prawo morskie a prawo morza.

(8) Administracja przestrzeni powietrznej państwa. Przestrzeń kosmiczna.

(9) Prawa człowieka a administracja państwowa.

Oczekiwane kompetencje studenta:

Z chwilą zakończenia zajęć student winien uzyskać zdolność rozumienia złożonego charakteru prawa międzynarodowego publicznego i jego znaczenia dla dzisiejszego państwa. Musi też dysponować znajomością instrumentów prawa międzynarodowego potrzebnych w administracji państwowej i samorządowej oraz znaczących instytucji administracji międzynarodowej, w szczególności tych o charakterze uniwersalnym i regionalnym.

Wykaz warunków koniecznych do realizacji kształcenia

(technicznych, organizacyjnych, formalnych):

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie zajęć studenci uzyskają na podstawie egzaminu pisemnego lub ustnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Muszyński, Państwo w prawie międzynarodowym, (wydanie 2. uzupełnione), wyd. STO, Bielsko-Biała 2011.

2. M. Muszyński, Siła. Nomra. Idea. Prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym, Warszawa 2018 (t. 1 ) i Warszawa 2019 (t. 2) [wybrane rozdziały]

Literatura uzupełniająca:

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004.

J. Gilas, J. Łopuski - Prawo morskie, t. 1, Bydgoszcz 1996.

A. Górbiel - Międzynarodowe prawo kosmiczne, Warszawa 1985.

M. Żylicz - Międzynarodowe prawo lotnicze, Warszawa 2002.

Inne publikacje będą podawane przez Wykładowcę podczas zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia się

EK1: student zna i rozumie charakter i znaczenie publicznego prawa międzynarodowego oraz jego relację do innych gałęzi prawa; zna definicje pojęć z zakresu prawa międzynarodowego (punktem odniesienia są kierunkowe efekty uczenia o symbolach AD1_W02; AD1_W03).

EK2: student zna i rozumie źródła i charakter norm prawa międzynarodowego w ujęciu historycznym i współczesnym (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia o symbolu AD1_W02).

EK3: student ma wiedzę o instytucjach prawa międzynarodowego; zna strukturę i sposób powstawania organizacji międzynarodowych i zasady ich działania (punktem odniesienia są kierunkowe efekt uczenia o symbolach AD1_W03, AD1_W04).

EK4: student ma wiedzę o klasyfikowaniu systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa międzynarodowego i zna zależności między tymi systemami (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu AD1_W03).

EK5: student zna i rozumie metody i mechanizmy tworzenia prawa międzynarodowego (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu AD1_W05).

Udział w wykładzie: 30 h

Studia nad materiałem bieżącym: 30 h

Przygotowanie do egzaminu: 30 h

Suma godzin: 90

Liczba ECTS: 90/30=3 ECTS

1 ECTS = 30 h

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie odbywa się poprzez kontakt synchroniczny na platformie MS Teams oraz przez weryfikację zadań zamieszczanych na platformie MS Teams w zespole grupy wykładowej rozwiązywanych przez studentów. Metodą oceny będzie też egzamin w formie pisemnej lub ustnej na platformie MS Teams lub Moodle.

Kryteria oceniania

EK1: student zna i rozumie charakter i znaczenie publicznego prawa międzynarodowego oraz jego relację do innych gałęzi prawa; zna definicje pojęć z zakresu prawa międzynarodowego

Na ocenę bardzo dobrą:

student zna i rozumie charakter i znaczenie publicznego prawa międzynarodowego oraz jego relację do innych gałęzi prawa; potrafi przedstawiać różne poglądy doktryny na ten temat i dokonać ich oceny; zna bardzo dobrze definicje pojęć z zakresu prawa międzynarodowego i potrafi się nimi posługiwać biegle we właściwym kontekście.

Na ocenę dobrą:

student zna i rozumie charakter i znaczenie publicznego prawa międzynarodowego oraz jego relację do innych gałęzi prawa w stopniu dobrym; potrafi przywołać poglądy doktryny na dany temat; zna definicje pojęć z zakresu prawa międzynarodowego w stopniu umożliwiającym porównywanie instytucji.

Na ocenę dostateczną:

student dostatecznie zna i rozumie charakter i znaczenie publicznego prawa międzynarodowego oraz jego relację do innych gałęzi prawa; zna podstawowe definicje pojęć z prawa międzynarodowego w zakresie prezentowanym podczas wykładu.

Na ocenę niedostateczną:

student nie zna i rozumie charakteru i znaczenia publicznego prawa międzynarodowego oraz jego relacji do innych gałęzi prawa; nie zna definicji pojęć z zakresu prawa międzynarodowego.

EK2: student zna i rozumie źródła i charakter norm prawa międzynarodowego w ujęciu historycznym i współczesnym

Na ocenę bardzo dobrą

student biegle zna i rozumie źródła i charakter norm prawa międzynarodowego; wyjaśnia w oparciu o przeczytaną literaturę rozwój prawa międzynarodowego w historii w ujęciu historycznym i wyciąga wnioski dla ujęcia współczesnego; definiuje i porównuje źródła prawa międzynarodowego.

Na ocenę dobrą

student dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa międzynarodowego w ujęciu historycznym i współczesnym. Potrafi wskazać etapy kształtowania się prawa międzynarodowego i cezury ważne dla prawa międzynarodowego; definiuje źródła prawa międzynarodowego

Na ocenę dostateczną

student zna i rozumie źródła i charakter norm prawa międzynarodowego w stopniu dostatecznym. Potrafi wymienić ważne wydarzenia mające wpływ na prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym; podaje podstawowe definicje poszczególnych źródeł prawa międzynarodowego.

Na ocenę niedostateczną

student nie zna i nie rozumie źródeł i charakteru norm prawa międzynarodowego ani w ujęciu historycznym i ani współczesnym; nie umie wymienić źródeł prawa międzynarodowego ani podać ich definicji.

EK3: student ma wiedzę o instytucjach prawa międzynarodowego; zna strukturę i sposób powstawania organizacji międzynarodowych i zasady ich działania

Na ocenę bardzo dobrą

student ma wiedzę o instytucjach prawa międzynarodowego, zna prawne podstawy tych instytucji i ich genezę; zna strukturę i sposób powstawania organizacji międzynarodowych i szczegółowe zasady ich działania w oparciu o źródła prawa, akty stosowania prawa oraz poglądy doktryny

Na ocenę dobrą

student ma wiedzę o instytucjach prawa międzynarodowego, zna prawne podstawy tych instytucji; zna strukturę i sposób powstawania organizacji międzynarodowych i ogólne zasady ich działania w oparciu o źródła prawa oraz poglądy doktryny

Na ocenę dostateczną

student ma podstawową wiedzę o instytucjach prawa międzynarodowego, zna prawne podstawy tych instytucji; zna strukturę i sposób powstawania organizacji międzynarodowych i podstawowe zasady ich działania w oparciu o źródła prawa

Na ocenę niedostateczną

student nie ma wiedzy o instytucjach prawa międzynarodowego, nie zna prawnych podstawy funkcjonowania tych instytucji; nie zna struktury i sposobu powstawania organizacji międzynarodowych ani zasad ich działania.

EK4: student ma wiedzę o klasyfikowaniu systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa międzynarodowego i zna zależności między tymi systemami

Na ocenę bardzo dobrą

student ma pogłębioną wiedzę o klasyfikowaniu systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa międzynarodowego i zna złożone zależności między tymi systemami oraz poglądy doktryny na temat tych zagadnień

Na ocenę dobrą

student ma dobrą wiedzę o klasyfikowaniu systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa międzynarodowego i zna zależności między tymi systemami pozyskaną podczas wykładu i lektury literatury

Na ocenę dostateczną

student ma podstawową wiedzę o klasyfikowaniu systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa międzynarodowego; wie jakie są podstawowe zależności między tymi systemami

Na ocenę niedostateczną

student nie ma wiedzy o klasyfikowaniu systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa międzynarodowego; nie zna zależności między tymi systemami

EK5: student zna i rozumie metody i mechanizmy tworzenia prawa międzynarodowego

Na ocenę bardzo dobrą

student biegle zna i rozumie metody i mechanizmy tworzenia prawa międzynarodowego; zna bardzo dobrze etapy tworzenia prawa międzynarodowego i ich podstawy prawne i doktrynalne

Na ocenę dobrą

student zna i rozumie metody i mechanizmy tworzenia prawa międzynarodowego w stopniu dobrym; zna etapy tworzenia prawa międzynarodowego

Na ocenę dostateczną

student zna i rozumie metody i mechanizmy tworzenia prawa międzynarodowego w stopniu podstawowym; zna źródła prawa dotyczące tworzenia prawa międzynarodowego

Na ocenę niedostateczną

student nie zna ani rozumie metod i mechanizmów tworzenia prawa międzynarodowego; nie zna procesów powstawania prawa międzynarodowego ani podstaw prawnych w tym zakresie

*odniesienie do kierunkowych efektów uczenia znajduje się przy opisie przedmiotowych efektów

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Muszyński
Prowadzący grup: Mariusz Muszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Muszyński
Prowadzący grup: Mariusz Muszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne):

wprowadzenie w tematykę prawa międzynarodowego

Założenia i cele

(szczegółowe):

znajomość podstawowych zasad i pojęć prawa międzynarodowego, znajomość związków między prawem międzynarodowym publicznym a prawem krajowym oraz podstawowych norm prawa międzynarodowego, w tym wiążących Polskę, i umiejętność odniesienia ich do praktyki

Pełny opis:

Założenia i cele

(ogólne):

wprowadzenie w tematykę prawa międzynarodowego

Założenia i cele

(szczegółowe):

znajomość podstawowych zasad i pojęć prawa międzynarodowego, znajomość związków między prawem międzynarodowym publicznym a prawem krajowym oraz podstawowych norm prawa międzynarodowego, w tym wiążących Polskę, i umiejętność odniesienia ich do praktyki

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Muszyński, Państwo w prawie międzynarodowym, (wydanie 2. uzupełnione), wyd. STO, Bielsko-Biała 2011.

2. M. Muszyński, Siła. Nomra. Idea. Prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym, Warszawa 2018 (t. 1 ) i Warszawa 2019 (t. 2) [wybrane rozdziały]

Literatura uzupełniająca:

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004.

J. Gilas, J. Łopuski - Prawo morskie, t. 1, Bydgoszcz 1996.

A. Górbiel - Międzynarodowe prawo kosmiczne, Warszawa 1985.

M. Żylicz - Międzynarodowe prawo lotnicze, Warszawa 2002.

Inne publikacje będą podawane przez Wykładowcę podczas zajęć.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych konstrukcji prawoznawstwa i instytucji prawa konstytucyjnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Muszyński
Prowadzący grup: Mariusz Muszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.