Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo ochrony danych osobowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PODO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony danych osobowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W03, AD2_W04 AD2_W05, AD2_W06, AD2_W07

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, instytucjami i zasadami prawa ochrony danych osobowych. Przepisy o ochronie danych osobowych na poziomie unijnym oraz krajowym regulują zasady przetwarzania informacji o osobach fizycznych oraz określają prawa tych osób.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, instytucjami i zasadami prawa ochrony danych osobowych. Na wykładzie zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Prywatność i jej cywilnoprawna ochrona

2. Ewolucja regulacji publicznoprawnej

3. Struktura aktualnej regulacji

4. Cel i zakres RODO

5. Podstawowe definicje

6. Zasady przetwarzania danych

7. Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych zwykłych

8. Szczególne kategorie danych, dane sensytywne.

9. Prawa osób, których dane są przetwarzane

10. Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie: AD i IOD oraz PUODO

11. Kary za naruszenie przepisów i ich stosowanie

12. Ochrona danych osobowych w urzędzie administracji publicznej

13. Ochrona danych osobowych pracownika

14. Ochrona danych osobowych konsumenta

15. Ochrona danych osobowych pacjenta

Literatura:

Akty prawne:

- Konstytucja RP z 2.04.1997 r.

- Traktat o Funkcjonowaniu UE

- Karta Praw Podstawowych UE

- Konwencja 108 Rady Europy o ochronie osób fizycznych w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia

postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW

- ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych

- ustawa z 14.12.2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem

przestępczości

- ustawa z 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia (UE) 2016/679

Literatura podstawowa:

- Podręcznik europejskiego prawa o ochronie danych. Wydanie z 2018 roku. Luksemburg 2020,

Wersja elektroniczna:

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-coe-edps-2018-handbook-data-protection_pl.pdf

- P. Fajgielski, Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

- RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red. nauk.), Warszawa 2018

- P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa

2018

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła (red.), Warszawa 2018

- Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym

przepływem takich daqnych. Komentarz, P. Litwiński (red.), Warszawa 2018

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła (red.), Warszawa 2018

- Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, D. Lubasz (red. naukowy), Warszawa 2019

- Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, P. Litwiński (red.) Warszawa 2018

- Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Komentarz, A. Grzelak (red.), Warszawa 2019

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie:

AD2_W03 relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące (odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 7 PRK - P7U_W, P7S_WG, P7S_WK).

AD2_W04 status jednostki i jego aktywności w sferze prawa ochrony danych osobowych w kontekście krajowym i międzynarodowym (odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 7 PRK - P7U_W, P7S_WG, P7S_WK).

AD2_W05 metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa administracyjnego, w tym prawa ochrony danych osobowych (odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 7 PRK - P7U_W, P7S_WG, P7S_WK).

AD2_W06 normy, reguły prawne organizujące ochronę danych osobowych i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie (odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 7 PRK - P7U_W, P7S_WG, P7S_WK).

AD2_W07 wpływ norm prawnych z zakresu ochrony danych osobowych na procesy zmian podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych (odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 7 PRK - P7U_W, P7S_WG, P7S_WK).

Opis ECTS:

udział w wykładzie: 30 h

przygotowanie do wykładu: 30 h

lektura polecanych publikacji: 10 h

przygotowanie do egzaminu: 20 h

Liczba ECTS 90 h/30= 3

Metody i kryteria oceniania:

AD2_W03. Student zna i rozumie: relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące – weryfikacja w formie testu prawda/fałsz.

AD2_W04. Student zna i rozumie: status jednostki i jego aktywności w sferze prawa ochrony danych osobowych w kontekście krajowym i międzynarodowym – weryfikacja w formie testu prawda/fałsz.

AD2_W05. Student zna i rozumie: metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa administracyjnego, w tym prawa ochrony danych osobowych – weryfikacja w formie testu prawda/fałsz.

AD2_W06. Student zna i rozumie: normy, reguły prawne organizujące ochronę danych osobowych i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie – weryfikacja w formie testu prawda/fałsz.

AD2_W07. Student zna i rozumie: wpływ norm prawnych z zakresu ochrony danych osobowych na procesy zmian podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych – weryfikacja w formie testu prawda/fałsz.

Na ocenę 2:

Student nie zna i nie rozumie relacji między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzących.

Student nie zna i nie rozumie status jednostki i jego aktywności w sferze prawa ochrony danych osobowych w kontekście krajowym i międzynarodowym.

Student nie zna i nie rozumie metod, procedur i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych właściwych dla prawa administracyjnego, w tym prawa ochrony danych osobowych.

Student nie zna i nie rozumie norm, reguł prawnych organizujących ochronę danych osobowych i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie.

Student nie zna i nie rozumie wpływu norm prawnych z zakresu ochrony danych osobowych na procesy zmian podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych.

Na ocenę 3 - 3,5:

Student zna i rozumie jedynie w podstawowym zakresie relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące.

Student zna i rozumie jedynie w podstawowym zakresie status jednostki i jego aktywności w sferze prawa ochrony danych osobowych w kontekście krajowym i międzynarodowym.

Student zna i rozumie jedynie w podstawowym zakresie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa administracyjnego, w tym prawa ochrony danych osobowych.

Student zna i rozumie jedynie w podstawowym zakresie normy, reguły prawne organizujące ochronę danych osobowych i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie.

Student zna i rozumie jedynie w podstawowym zakresie wpływ norm prawnych z zakresu ochrony danych osobowych na procesy zmian podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych.

Na ocenę 4-4,5:

Student dobrze zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące.

Student dobrze zna i rozumie status jednostki i jego aktywności w sferze prawa ochrony danych osobowych w kontekście krajowym i międzynarodowym.

Student dobrze zna i rozumie zakresie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa administracyjnego, w tym prawa ochrony danych osobowych.

Student dobrze zna i rozumie normy, reguły prawne organizujące ochronę danych osobowych i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie.

Student dobrze zna i rozumie wpływ norm prawnych z zakresu ochrony danych osobowych na procesy zmian podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych.

Na ocenę 5:

Student bardzo dobrze zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące.

Student bardzo dobrze zna i rozumie status jednostki i jego aktywności w sferze prawa ochrony danych osobowych w kontekście krajowym i międzynarodowym.

Student bardzo dobrze zna i rozumie zakresie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa administracyjnego, w tym prawa ochrony danych osobowych.

Student bardzo dobrze zna i rozumie normy, reguły prawne organizujące ochronę danych osobowych i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie.

Student bardzo dobrze zna i rozumie wpływ norm prawnych z zakresu ochrony danych osobowych na procesy zmian podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szpor
Prowadzący grup: Piotr Drobek, Grażyna Szpor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, instytucjami i zasadami prawa ochrony danych osobowych. Przepisy o ochronie danych osobowych na poziomie unijnym oraz krajowym regulują zasady przetwarzania informacji o osobach fizycznych oraz określają prawa tych osób.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)