Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Publiczne prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PPG3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Publiczne prawo gospodarcze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku I stopnia Adm. Stacjonarnej (plus Seminarium 2 semestry)
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

AD1_W02

AD1_W03

AD1_W05

AD1_W06

AD1_W07

AD1_W10

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

średniozaawansowany

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z regulacją prawną stosunków państwo-gospodarka i państwo-podmioty gospodarujące, funkcjami pełnionymi przez państwo w gospodarce, zadaniami i kompetencjami organów administracji gospodarczej i ich relacjami z pozostałymi organami administracji państwowej, oraz dziedzinami administracyjnego oddziaływania państwa na procesy gospodarcze z uwzględnieniem procesów integracji europejskiej i ich wpływu na regulację prawa administracyjnego gospodarczego.

Wymagania wstępne:

Prawo konstytucyjne, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne

Pełny opis:

Szczegółowy program zajęć:

1. Gospodarka jako przedmiot regulacji prawnej - Poj. gospodarki;

2. Funkcje prawa w gospodarce; prawo gospodarcze: prawo gospodarcze publiczne, prawo gospodarcze prywatne; Konstytucyjne i administracyjne prawo gospodarcze; Europejskie prawo gospodarcze; Europeizacja prawa gospodarczego państw członkowskich UE

3. Problematyka "konstytucji gospodarczej" - Otwartość (neutralność) konstytucji;

4. "Konstytucja gospodarcza" RP - Zasada społecznej gospodarki rynkowej; Zasada demokratycznego państwa prawnego; Zasada sprawiedliwości społecznej; Zasada pomocniczości; Zasada proporcjonalności; Wolność gospodarcza jako zasada prawna oraz jako prawo podmiotowe; Ochrona własności jako zasada ustrojowa; Zasada równości; Zasada konkurencji

5. "Konstytucja gospodarcza" Unii Europejskiej - Społeczna gospodarka rynkowa Unii Europejskiej; Zasada otwartej gospodarki i wolnej konkurencji; Zasada rynku wewnętrznego i wolności rynku wewnętrznego; Zasada niedyskryminacji; Zasada zrównoważonego rozwoju; Zasada neutralności traktatowej; Zasada usług w ogólnym interesie gospodarczym; Gospodarcze prawa zasadnicze prawa wspólnotowego

6. Administracja gospodarcza: Rządowa administracja gospodarcza, Agencje, Administracja gospodarcza terenowa, Samorządowe organy administracji gospodarczej, Europejska administracja gospodarcza

7. Funkcje organów administracji publicznej (I): Policja gospodarcza, Reglamentacja gospodarcza, Regulacja (gospodarcza),

8. Funkcje organów administracji publicznej (II): Kontrola gospodarcza, Nadzór gospodarczy, Kierownictwo gospodarcze, Planowanie gospodarcze, Wspieranie gospodarki

9. Prawne formy działania administracji gospodarczej

10. Publiczna działalność gospodarcza: Zasady zarządzania mieniem państwowym; Działalność gospodarcza Skarbu Państwa; Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

11. Gospodarka komunalna;

12. Zamowienia publiczne

13. Partnerstwo publiczno-prywatne; Umowa koncesji na roboty budowlane i uługi

14. Pomoc publiczna

15. Prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. A. Powałowski (red.), Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2020; 2. C. Banasiński, M. Wierzbowski, H. Gronkiewicz-Waltz, R. Kaszubski, K. Glibowski, P. Widawski, Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2017; 3. M. Kania, M. Pawełczyk, E. Przeszło, A. Lichosik, R. K. Blicharz, A. Hołda-Wydrzyńska, K. Pokryszka, K. Łuczak, A. Piwowarczyk, Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2017; 4. R. Blicharz (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2017; 5. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca: 1. M. Będkowski-Kozioł, K. Chojnacki, M. Floriańczyk, Prawo publiczne gospodarcze. Kazusy, red. K. Strzyczkowski, Warszawa 2008; 2. M. Będkowski-Kozioł, Ł. Gołąb, Prawo gospodarcze publiczne. Testy, Warszawa 2011; 3. A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, M. Szydło, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009; 4. Prawo gospodarcze publiczne, red. A. Powałowski, Warszawa 2011; 5. Publiczne prawo gospodarcze, red. J. Olszewski, Warszawa 2012; 6. Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, red. J. Grabowski, Bydgoszcz-Katowice 2008; 7. M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, T. I i II, Warszawa 2008; 8. M. Etel, M. Nowikowska, A. Piszcz, J. Śieńczyło-Chlabicz, W. Stachurski, A. Żukowska, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010; 9. C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013; 10. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, red. A. Powałowski, Warszawa 2009; 11. P. Wrześniewski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2010; 12. M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013; 13. Zięty J., Ustawa o gospodarcze komunalnej. Komentarz, Warszawa 2012; 14. M. Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008; 15. T. Skoczyński, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Praktyczny komentarz, Warszawa 2011; 16. W. Gonet, Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wzory umów i pism, Warszawa 2009; 17. E. Norek, Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi. Komentarz, Warszawa 2009; 18. F. Grzegorczyk, Ustawa o szczególnych uprawnieniach Ministra Skarbu Państwa. Komentarz, Warszawa 2011; 19. M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012; 20. K. Strzyczkowski, Rola współczesnej administracji w gospodarce (zagadnienia prawne), Warszawa 1992; 21. M. Szydło, Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz-Wrocław 2011; 22. M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005; 23. M. Szydło, Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Warszawa 2005; 24. Społeczna gospodarka rynkowa, red. R. Włodarczyk, Warszawa 2010; 25. P. Pysz, Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Warszawa 2008; 26. Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, Warszawa 2009; 27. F. Grzegorczyk, Przedsiębiorstwo publiczne kontrolowane przez państwo, Warszawa 2012; 28. M. Szydło, Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2004, nr 12, s. 2 i n.; 29. Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Powałowski, Warszawa 2009).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AD1_W02: zna i posiada umiejętność zastosowania zasad i pojęć prawa gospodarczego publicznego

AD1_W03: ma wiedzę o powstawaniu, strukturze oraz uprawnieniach organów krajowych i unijnych w ramach prawa gospodarczego publicznego

AD1_W05: zna i rozumie podstawowe metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla prawa gospodarczego publicznego

AD1_W06: zna i potrafi omówić źródła prawa gospodarczego publicznego oraz ma wiedzę o instytucjach prawa gospodarczego publicznego i potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce

AD1_W07: zna i rozumie wpływ norm prawa gospodarczego publicznego na procesy zmian struktur i instytucji społecznych w sferze gospodarki oraz ich elementów

AD1_W10: zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, łącząc wiedzę o działalności podmiotów administracji gospodarczej z podstawową wiedzą z dziedziny ekonomii i finansów publicznych

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 h

Lektura zadanej literatury: 15 h

Przygotowanie do egzaminu: 15 h

Suma godzin: 60

Liczba ECTS: 60 h/30 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

AD1_W02: zna i posiada umiejętność zastosowania zasad i pojęć prawa gospodarczego publicznego

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie zna i nie potrafi zdefiniować pojęć publicznego prawa gospodarczego;

Na ocenę 3 (dst) - Student potrafi wskazać najważniejsze zasady i pojęcia publicznego prawa gospodarczego;

Na ocenę 4 (db) - Student zna i potrafi zdefiniować najważniejsze zasady i pojęcia publicznego prawa gospodarczego oraz umie prawidłowo posługiwać się siatką pojęć tej gałęzi prawa;

Na ocenę 5 (bdb) - Student zna i prawidłowo definiuje wszystkie zasady i pojęcia publicznego prawa gospodarczego i bezbłędnie umie posługiwać się siatką pojęć tej gałęzi prawa.

AD1_W03: ma wiedzę o powstawaniu, strukturze oraz uprawnieniach organów krajowych i unijnych w ramach prawa gospodarczego publicznego:

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie ma wiedzy o powstawaniu, strukturze oraz uprawnieniach organów krajowych i unijnych w ramach prawa gospodarczego publicznego;

Na ocenę 3 (dst) - Student umie jedynie wymienić właściwe organy krajowe i unijnych w ramach prawa gospodarczego publicznego;

Na ocenę 4 (db) - Student umie wymienić i krótko scharakteryzować organy krajowe i unijnych w ramach prawa gospodarczego publicznego;

Na ocenę 5 (bdb) - Student doskonale zna organy krajowe i unijnych w ramach prawa gospodarczego publicznego i potrafi w pełni je omówić.

AD1_W05: zna i rozumie podstawowe metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla prawa gospodarczego publicznego:

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie zna i rozumie podstawowe metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla prawa gospodarczego publicznego;

Na ocenę 3 (dst) - Student wskazuje i rozpoznaje podstawowe metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla prawa gospodarczego publicznego, ale nie potrafi ich stosować w praktyce

Na ocenę 4 (db) - Student zna i rozumie podstawowe metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla prawa gospodarczego publicznego, oraz w podstawowy zakresie potrafi je stosować w praktyce;

Na ocenę 5 (bdb) - Student doskonale zna i zna i rozumie podstawowe metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla prawa gospodarczego publicznego oraz potrafi je bezbłędnie wykorzystywać w praktyce.

AD1_W06: zna i potrafi omówić źródła prawa gospodarczego publicznego oraz ma wiedzę o instytucjach prawa gospodarczego publicznego i potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce:

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie zna źródeł i instytucji publicznego prawa gospodarczego;

Na ocenę 3 (dst) - Student wymienia podstawowe źródła i instytucjie publicznego prawa gospodarczego instytucje publicznego prawa gospodarczego;

Na ocenę 4 (db) - Student wskazuje i identyfikuje źródła prawa gospodarczego publicznego oraz ma wiedzę o instytucjach prawa gospodarczego publicznego i potrafi tę wiedzę w podstawowym zakresie wykorzystać w praktyce;

Na ocenę 5 (bdb) - Student zna i potrafi omówić źródła prawa gospodarczego publicznego oraz ma wiedzę o instytucjach prawa gospodarczego publicznego i potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

AD1_W07: zna i rozumie wpływ norm prawa gospodarczego publicznego na procesy zmian struktur i instytucji społecznych w sferze gospodarki oraz ich elementów:

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie zna i nie rozumie wpływu norm prawa gospodarczego publicznego na procesy zmian struktur i instytucji społecznych w sferze gospodarki oraz ich elementy;

Na ocenę 3 (dst) - Student zna i rozumie w podstawowym zakresie wpływ norm prawa gospodarczego publicznego na procesy zmian struktur i instytucji społecznych w sferze gospodarki oraz ich elementów;

Na ocenę 4 (db) - Student dobrze zna i rozumie wpływ norm prawa gospodarczego publicznego na procesy zmian struktur i instytucji społecznych w sferze gospodarki oraz ich elementów;

Na ocenę 5 (bdb) – Student bardzo dobrze zna i zna i rozumie wpływ norm prawa gospodarczego publicznego na procesy zmian struktur i instytucji społecznych w sferze gospodarki oraz ich elementów.

AD1_W10: zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, łącząc wiedzę o działalności podmiotów administracji gospodarczej z podstawową wiedzą z dziedziny ekonomii i finansów publicznych:

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie zna i nie rozumie ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości;

Na ocenę 3 (dst) - Student rozpoznaje ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, w podstawowym zakresie łącząc wiedzę o działalności podmiotów administracji gospodarczej z podstawową wiedzą z dziedziny ekonomii i finansów publicznych;

Na ocenę 4 (db) - Student dobrze zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, łącząc w zadowalający sposób wiedzę o działalności podmiotów administracji gospodarczej z podstawową wiedzą z dziedziny ekonomii i finansów publicznych;

Na ocenę 5 (bdb) - Student doskonale zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, łącząc wiedzę o działalności podmiotów administracji gospodarczej z podstawową wiedzą z dziedziny ekonomii i finansów publicznych.

Sposób weryfikacji EK - egzamin pisemny testowy

Egzamin będzie przeprowadzony w formie zdalnej na platformie Moodle.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Będkowski-Kozioł
Prowadzący grup: Michał Będkowski-Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Będkowski-Kozioł
Prowadzący grup: Michał Będkowski-Kozioł
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac45d0e21bb074c6cbedca9af7f2487fd%40thread.tacv2/conversations?groupId=e4703c72-46d8-4b86-b4ad-4a96465429e9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

średniozaawansowany

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z regulacją prawną stosunków państwo-gospodarka i państwo-podmioty gospodarujące, funkcjami pełnionymi przez państwo w gospodarce, zadaniami i kompetencjami organów administracji gospodarczej i ich relacjami z pozostałymi organami administracji państwowej, oraz dziedzinami administracyjnego oddziaływania państwa na procesy gospodarcze z uwzględnieniem procesów integracji europejskiej i ich wpływu na regulację prawa administracyjnego gospodarczego.

Wymagania wstępne:

Prawo konstytucyjne, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne

Pełny opis:

Szczegółowy program zajęć:

1. Gospodarka jako przedmiot regulacji prawnej - Poj. gospodarki;

2. Funkcje prawa w gospodarce; prawo gospodarcze: prawo gospodarcze publiczne, prawo gospodarcze prywatne; Konstytucyjne i administracyjne prawo gospodarcze; Europejskie prawo gospodarcze; Europeizacja prawa gospodarczego państw członkowskich UE

3. Problematyka "konstytucji gospodarczej" - Otwartość (neutralność) konstytucji;

4. "Konstytucja gospodarcza" RP - Zasada społecznej gospodarki rynkowej; Zasada demokratycznego państwa prawnego; Zasada sprawiedliwości społecznej; Zasada pomocniczości; Zasada proporcjonalności; Wolność gospodarcza jako zasada prawna oraz jako prawo podmiotowe; Ochrona własności jako zasada ustrojowa; Zasada równości; Zasada konkurencji

5. "Konstytucja gospodarcza" Unii Europejskiej - Społeczna gospodarka rynkowa Unii Europejskiej; Zasada otwartej gospodarki i wolnej konkurencji; Zasada rynku wewnętrznego i wolności rynku wewnętrznego; Zasada niedyskryminacji; Zasada zrównoważonego rozwoju; Zasada neutralności traktatowej; Zasada usług w ogólnym interesie gospodarczym; Gospodarcze prawa zasadnicze prawa wspólnotowego

6. Administracja gospodarcza: Rządowa administracja gospodarcza, Agencje, Administracja gospodarcza terenowa, Samorządowe organy administracji gospodarczej, Europejska administracja gospodarcza

7. Funkcje organów administracji publicznej (I): Policja gospodarcza, Reglamentacja gospodarcza, Regulacja (gospodarcza),

8. Funkcje organów administracji publicznej (II): Kontrola gospodarcza, Nadzór gospodarczy, Kierownictwo gospodarcze, Planowanie gospodarcze, Wspieranie gospodarki

9. Prawne formy działania administracji gospodarczej

10. Publiczna działalność gospodarcza: Zasady zarządzania mieniem państwowym; Działalność gospodarcza Skarbu Państwa; Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

11. Gospodarka komunalna;

12. Zamowienia publiczne

13. Partnerstwo publiczno-prywatne; Umowa koncesji na roboty budowlane i uługi

14. Pomoc publiczna

15. Prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. A. Powałowski (red.), Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2020; 2. C. Banasiński, M. Wierzbowski, H. Gronkiewicz-Waltz, R. Kaszubski, K. Glibowski, P. Widawski, Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2017; 3. M. Kania, M. Pawełczyk, E. Przeszło, A. Lichosik, R. K. Blicharz, A. Hołda-Wydrzyńska, K. Pokryszka, K. Łuczak, A. Piwowarczyk, Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2017; 4. R. Blicharz (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2017; 5. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca: 1. M. Będkowski-Kozioł, K. Chojnacki, M. Floriańczyk, Prawo publiczne gospodarcze. Kazusy, red. K. Strzyczkowski, Warszawa 2008; 2. M. Będkowski-Kozioł, Ł. Gołąb, Prawo gospodarcze publiczne. Testy, Warszawa 2011; 3. A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, M. Szydło, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009; 4. Prawo gospodarcze publiczne, red. A. Powałowski, Warszawa 2011; 5. Publiczne prawo gospodarcze, red. J. Olszewski, Warszawa 2012; 6. Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, red. J. Grabowski, Bydgoszcz-Katowice 2008; 7. M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, T. I i II, Warszawa 2008; 8. M. Etel, M. Nowikowska, A. Piszcz, J. Śieńczyło-Chlabicz, W. Stachurski, A. Żukowska, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010; 9. C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013; 10. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, red. A. Powałowski, Warszawa 2009; 11. P. Wrześniewski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2010; 12. M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013; 13. Zięty J., Ustawa o gospodarcze komunalnej. Komentarz, Warszawa 2012; 14. M. Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008; 15. T. Skoczyński, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Praktyczny komentarz, Warszawa 2011; 16. W. Gonet, Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wzory umów i pism, Warszawa 2009; 17. E. Norek, Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi. Komentarz, Warszawa 2009; 18. F. Grzegorczyk, Ustawa o szczególnych uprawnieniach Ministra Skarbu Państwa. Komentarz, Warszawa 2011; 19. M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012; 20. K. Strzyczkowski, Rola współczesnej administracji w gospodarce (zagadnienia prawne), Warszawa 1992; 21. M. Szydło, Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz-Wrocław 2011; 22. M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005; 23. M. Szydło, Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Warszawa 2005; 24. Społeczna gospodarka rynkowa, red. R. Włodarczyk, Warszawa 2010; 25. P. Pysz, Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Warszawa 2008; 26. Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, Warszawa 2009; 27. F. Grzegorczyk, Przedsiębiorstwo publiczne kontrolowane przez państwo, Warszawa 2012; 28. M. Szydło, Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2004, nr 12, s. 2 i n.; 29. Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Powałowski, Warszawa 2009).

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne:

Prawo konstytucyjne, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Skibińska
Prowadzący grup: Ewa Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

średniozaawansowany

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z regulacją prawną stosunków państwo-gospodarka i państwo-podmioty gospodarujące, funkcjami pełnionymi przez państwo w gospodarce, zadaniami i kompetencjami organów administracji gospodarczej i ich relacjami z pozostałymi organami administracji państwowej, oraz dziedzinami administracyjnego oddziaływania państwa na procesy gospodarcze z uwzględnieniem procesów integracji europejskiej i ich wpływu na regulację prawa administracyjnego gospodarczego.

link do kanału MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3agFYLfs-IJdj7WsYrdL5TP978CVs8mvpvI75gfWQkgtk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0aaa98b2-83a0-4afd-adca-84fe98f33db9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

oraz kod zespołu:

22ebs1t

Wymagania wstępne:

Prawo konstytucyjne, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne

Pełny opis:

Szczegółowy program zajęć:

1. Gospodarka jako przedmiot regulacji prawnej - Poj. gospodarki;

2. Funkcje prawa w gospodarce; prawo gospodarcze: prawo gospodarcze publiczne, prawo gospodarcze prywatne; Konstytucyjne i administracyjne prawo gospodarcze; Europejskie prawo gospodarcze; Europeizacja prawa gospodarczego państw członkowskich UE

3. Problematyka "konstytucji gospodarczej" - Otwartość (neutralność) konstytucji;

4. "Konstytucja gospodarcza" RP - Zasada społecznej gospodarki rynkowej; Zasada demokratycznego państwa prawnego; Zasada sprawiedliwości społecznej; Zasada pomocniczości; Zasada proporcjonalności; Wolność gospodarcza jako zasada prawna oraz jako prawo podmiotowe; Ochrona własności jako zasada ustrojowa; Zasada równości; Zasada konkurencji

5. "Konstytucja gospodarcza" Unii Europejskiej - Społeczna gospodarka rynkowa Unii Europejskiej; Zasada otwartej gospodarki i wolnej konkurencji; Zasada rynku wewnętrznego i wolności rynku wewnętrznego; Zasada niedyskryminacji; Zasada zrównoważonego rozwoju; Zasada neutralności traktatowej; Zasada usług w ogólnym interesie gospodarczym; Gospodarcze prawa zasadnicze prawa wspólnotowego

6. Administracja gospodarcza: Rządowa administracja gospodarcza, Agencje, Administracja gospodarcza terenowa, Samorządowe organy administracji gospodarczej, Europejska administracja gospodarcza

7. Funkcje organów administracji publicznej (I): Policja gospodarcza, Reglamentacja gospodarcza, Regulacja (gospodarcza),

8. Funkcje organów administracji publicznej (II): Kontrola gospodarcza, Nadzór gospodarczy, Kierownictwo gospodarcze, Planowanie gospodarcze, Wspieranie gospodarki

9. Prawne formy działania administracji gospodarczej

10. Publiczna działalność gospodarcza: Zasady zarządzania mieniem państwowym; Działalność gospodarcza Skarbu Państwa; Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

11. Gospodarka komunalna;

12. Zamówienia publiczne

13. Partnerstwo publiczno-prywatne; Umowa koncesji na roboty budowlane i usługi

14. Pomoc publiczna

15. Prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych

Literatura:

Literatura podstawowa: 1.Z. Snażyk, A. Szafrański,Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2021; 2. A. Powałowski (red.), Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2020; 3. C. Banasiński, M. Wierzbowski, H. Gronkiewicz-Waltz, R. Kaszubski, K. Glibowski, P. Widawski, Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2017; 4. M. Kania, M. Pawełczyk, E. Przeszło, A. Lichosik, R. K. Blicharz, A. Hołda-Wydrzyńska, K. Pokryszka, K. Łuczak, A. Piwowarczyk, Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2017; 5. R. Blicharz (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2017; 6. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca: 1. M. Będkowski-Kozioł, K. Chojnacki, M. Floriańczyk, Prawo publiczne gospodarcze. Kazusy, red. K. Strzyczkowski, Warszawa 2008; 2. M. Będkowski-Kozioł, Ł. Gołąb, Prawo gospodarcze publiczne. Testy, Warszawa 2011; 3. A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, M. Szydło, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009; 4. Prawo gospodarcze publiczne, red. A. Powałowski, Warszawa 2011; 5. Publiczne prawo gospodarcze, red. J. Olszewski, Warszawa 2012; 6. Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, red. J. Grabowski, Bydgoszcz-Katowice 2008; 7. M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, T. I i II, Warszawa 2008; 8. M. Etel, M. Nowikowska, A. Piszcz, J. Śieńczyło-Chlabicz, W. Stachurski, A. Żukowska, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010; 9. C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013; 10. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, red. A. Powałowski, Warszawa 2009; 11. P. Wrześniewski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2010; 12. M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013; 13. Zięty J., Ustawa o gospodarcze komunalnej. Komentarz, Warszawa 2012; 14. M. Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008; 15. T. Skoczyński, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Praktyczny komentarz, Warszawa 2011; 16. W. Gonet, Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wzory umów i pism, Warszawa 2009; 17. E. Norek, Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi. Komentarz, Warszawa 2009; 18. F. Grzegorczyk, Ustawa o szczególnych uprawnieniach Ministra Skarbu Państwa. Komentarz, Warszawa 2011; 19. M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012; 20. K. Strzyczkowski, Rola współczesnej administracji w gospodarce (zagadnienia prawne), Warszawa 1992; 21. M. Szydło, Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz-Wrocław 2011; 22. M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005; 23. M. Szydło, Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Warszawa 2005; 24. Społeczna gospodarka rynkowa, red. R. Włodarczyk, Warszawa 2010; 25. P. Pysz, Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Warszawa 2008; 26. Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, Warszawa 2009; 27. F. Grzegorczyk, Przedsiębiorstwo publiczne kontrolowane przez państwo, Warszawa 2012; 28. M. Szydło, Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2004, nr 12, s. 2 i n.; 29. Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Powałowski, Warszawa 2009).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.