Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Publiczne prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PPG3-ćw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Publiczne prawo gospodarcze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku I stopnia Adm. Stacjonarnej (plus Seminarium 2 semestry)
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności:

AD1_U01

AD1_U02

AD1_U03

AD1_U04

AD1_U05

AD1_U06

AD1_U09

Kompetencje społeczne:

AD1_K06

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawową regulacją prawną stosunków państwo-gospodarka i państwo-podmioty gospodarujące, w szczególności w kontekście prawa działalności gospodarczej i kompetencji umiejętności podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej; wyposażenie Studentów w zdolność rozpoznawania różnych definicji działalności gospodarczej i przedsiębiorcy (oraz rożnych kategorii przedsiębiorcy) występujących w prawie polskim i umiejętność wyboru właściwej definicji do danej sytuacji podmiotu aktywnego w sferze gospodarki; identyfikacja podstawowych obowiązków przedsiębiorców i organów administracji w sferze działalności gospodarczej; podstawy prawne działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych na terytorium RP; ograniczenia wykonywania działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; specyfika funkcjonowania i wykonywania działalności gospodarczej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Pełny opis:

Szczegółowy opis przedmiotu zawiera się zasadniczo w szczegółowej analizie zagadnień objętych zakresem tematycznym omawianych zajęć, które mieszczą się w następujących obszarach tematycznych:

1. rola państwa w gospodarce;

2. państwo a gospodarka;

3. definicje działalności gospodarczej;

4. definicje przedsiębiorcy;

5. Mikro-przedsiębiorcy; mali-przedsiębiorcy; średni-przedsiębiorcy;

6. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców;

7. podstawowe obowiązki przedsiębiorcy;

8. podstawowe obowiązki organów administracji;

9. legalizacja działalności gospodarczej (metody rejestracji działalności gospodarczej);

10. działalność gospodarcza podmiotów zagranicznych na terytorium RP;

11. reglamentacja działalności gospodarczej (działalność regulowana, koncesje, zezwolenia, licencje, zgody);

12. kontrola działalności gospodarczej;

13. świadczenie usług na terytorium RP;

14. ograniczenia wykonywania działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

15. Specjalne Strefy Ekonomiczne (organizacja, funkcjonowanie, specyfika wykonywania działalności gospodarczej)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Powałowski, H. Wolska, Przedsiębiorcy i ich działalność, Warszawa 2019;

2. R. Blicharz, A. Powałowski (red.), Prawo przedsiębiorcy, Warszawa 2019;

3. G. Lubeńczuk, A. Wołoszyn-Cichocka, M. Zdyb, Prawo przedsiębiorców. Komentarz, Warszawa 2019;

4. G. Kozieł (red.), CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym. Komentarz, Warszawa 2019;

5. C. Banasiński, M. Wierzbowski, H. Gronkiewicz-Waltz, R. Kaszubski, K. Glibowski, P. Widawski, Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2017;

6. A. Dobaczewska, A. Powałowski, H. Wolska, Nowe prawo przedsiębiorców, Warszawa 2018;

7. M. Kania, M. Pawełczyk, E. Przeszło, A. Lichosik, R. K. Blicharz, A. Hołda-Wydrzyńska, K. Pokryszka, K. Łuczak, A. Piwowarczyk, Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2017;

8. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011;

Literatura uzupełniająca:

1. M. Będkowski-Kozioł, K. Chojnacki, M. Floriańczyk, Prawo publiczne gospodarcze. Kazusy, red. K. Strzyczkowski, Warszawa 2008;

2. M. Będkowski-Kozioł, Ł. Gołąb, Prawo gospodarcze publiczne. Testy, Warszawa 2011;

3. A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, M. Szydło, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009;

4. Prawo gospodarcze publiczne, red. A. Powałowski, Warszawa 2011;

5. Publiczne prawo gospodarcze, red. J. Olszewski, Warszawa 2012;

6. Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, red. J. Grabowski, Bydgoszcz-Katowice 2008;

7. M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, T. I i II, Warszawa 2008;

8. M. Etel, M. Nowikowska, A. Piszcz, J. Śieńczyło-Chlabicz, W. Stachurski, A. Żukowska, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010;

9. C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013;

10. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, red. A. Powałowski, Warszawa 2009;

11. P. Wrześniewski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2010;

12. M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013;

13. M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012;

14. K. Strzyczkowski, Rola współczesnej administracji w gospodarce (zagadnienia prawne), Warszawa 1992;

15. M. Szydło, Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz-Wrocław 2011;

16. M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005;

17. M. Szydło, Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Warszawa 2005;

18. Społeczna gospodarka rynkowa, red. R. Włodarczyk, Warszawa 2010;

19. P. Pysz, Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Warszawa 2008;

20. Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, Warszawa 2009;

21. M. Szydło, Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2004, nr 12, s. 2 i n.;

22. Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Powałowski, Warszawa 2009);

23. C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2011;

24. G. Kozieł (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz, Warszawa 2018

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AD1_U01: potrafi interpretować zjawiska gospodarcze w zakresie właściwym dla prawa gospodarczego publicznego

AD1_U02: potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa działalności gospodarczej i zbierać niezbędne dane także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

AD1_U03: potrafi analizować stosunki prawne w ramach prawa działalności gospodarczej gospodarczego publicznego

AD1_U05: zna i potrafi interpretować normy prawa gospodarczego publicznego, także w oparciu o orzecznictwo oraz poglądy doktryny prawnej

AD1_U06: potrafi zrozumieć i dokonać analizy zjawisk gospodarczych przez pryzmat administracji gospodarczej

AD1_U09: potrafi zbierać dane dotyczące zjawisk gospodarczych i posiada umiejętność opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych zagadnień prawnych w zakresie prawa działalności gospodarczej

AD1_K06: jest gotów do formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień prawa działalności gospodarczej; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny

Opis ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 30 h

Lektura zadanej literatury: 15 h

Przygotowanie do egzaminu: 15 h

Suma godzin: 60

Liczba ECTS: 60 h/30 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

AD1_U01: potrafi interpretować zjawiska gospodarcze w zakresie właściwym dla prawa gospodarczego publicznego:

Na ocenę 2 (ndst): nie potrafi interpretować zjawisk gospodarczych w zakresie właściwym dla prawa gospodarczego publicznego

Na ocenę 3 (dst): w stopniu podstawowym potrafi interpretować zjawiska gospodarcze w zakresie właściwym dla prawa gospodarczego publicznego

Na ocenę 4 (db): na dobrym poziomie potrafi interpretować zjawiska gospodarcze w zakresie właściwym dla prawa gospodarczego publicznego

Na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze potrafi interpretować zjawiska gospodarcze w zakresie właściwym dla prawa gospodarczego publicznego

AD1_U02: potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa działalności gospodarczej i zbierać niezbędne dane także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii:

Na ocenę 2 (ndst): nie potrafi wykorzystywać teoretycznej wiedzy z zakresu prawa działalności gospodarczej i zbierać niezbędnych danych także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Na ocenę 3 (dst): na dostatecznym poziomie potrafi wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu prawa działalności gospodarczej i zbierać niezbędne dane także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Na ocenę 4 (db): bez większych trudności potrafi wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu prawa działalności gospodarczej i zbierać niezbędne dane także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Na ocenę 5 (bdb): w pełni potrafi wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu prawa działalności gospodarczej i zbierać niezbędne dane także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

AD1_U03: potrafi analizować stosunki prawne w ramach prawa gospodarczego publicznego:

Na ocenę 2 (ndst): nie potrafi analizować stosunków prawnych w ramach prawa gospodarczego publicznego

Na ocenę 3 (dst): na dostatecznym poziomie potrafi analizować stosunki prawne w ramach prawa gospodarczego publicznego

Na ocenę 4 (db): bez większych trudności potrafi analizować stosunki prawne w ramach prawa gospodarczego publicznego

Na ocenę 5 (bdb): w pełni potrafi analizować stosunki prawne w ramach prawa gospodarczego publicznego

AD1_U05: zna i potrafi interpretować normy prawa gospodarczego publicznego, także w oparciu o orzecznictwo oraz poglądy doktryny prawnej:

Na ocenę 2 (ndst): nie zna i nie potrafi interpretować norm prawa gospodarczego publicznego, w tym także w oparciu o orzecznictwo oraz poglądy doktryny prawnej

Na ocenę 3 (dst): na dostatecznym poziomie zna i potrafi interpretować normy prawa gospodarczego publicznego, także w oparciu o orzecznictwo oraz poglądy doktryny prawnej

Na ocenę 4 (db): dobrze zna i bez większych trudności potrafi interpretować normy prawa gospodarczego publicznego, także w oparciu o orzecznictwo oraz poglądy doktryny prawnej

Na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze zna i w pełni potrafi interpretować normy prawa gospodarczego publicznego, także w oparciu o orzecznictwo oraz poglądy doktryny prawnej

AD1_U06: potrafi zrozumieć i dokonać analizy zjawisk gospodarczych przez pryzmat administracji gospodarczej:

Na ocenę 2 (ndst): nie potrafi zrozumieć i dokonać analizy zjawisk gospodarczych przez pryzmat administracji gospodarczej

Na ocenę 3 (dst): na dostatecznym poziomie potrafi zrozumieć i dokonać analizy zjawisk gospodarczych przez pryzmat administracji gospodarczej

Na ocenę 4 (db): bez większych trudności potrafi zrozumieć i dokonać analizy zjawisk gospodarczych przez pryzmat administracji gospodarczej

Na ocenę 5 (bdb): w pełni potrafi zrozumieć i dokonać analizy zjawisk gospodarczych przez pryzmat administracji gospodarczej

AD1_U09: potrafi zbierać dane dotyczące zjawisk gospodarczych i posiada umiejętność opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych zagadnień prawnych w zakresie prawa działalności gospodarczej:

Na ocenę 2 (ndst): nie potrafi zbierać danych dotyczących zjawisk gospodarczych i nie posiada umiejętności opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych zagadnień prawnych w zakresie prawa działalności gospodarczej

Na ocenę 3 (dst): na dostatecznym poziomie potrafi zbierać dane dotyczące zjawisk gospodarczych i posiada umiejętność opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych zagadnień prawnych w zakresie prawa działalności gospodarczej

Na ocenę 4 (db): bez większych trudności potrafi zbierać dane dotyczące zjawisk gospodarczych i posiada umiejętność opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych zagadnień prawnych w zakresie prawa działalności gospodarczej

Na ocenę 5 (bdb): w pełni potrafi potrafi zbierać dane dotyczące zjawisk gospodarczych i posiada umiejętność opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych zagadnień prawnych w zakresie prawa działalności gospodarczej

AD1_K06: jest gotów do formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień prawa działalności gospodarczej; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny:

Na ocenę 2 (ndst): nie jest gotów do formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień prawa działalności gospodarczej; nie potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny

Na ocenę 3 (dst): na dostatecznym poziomie jest gotów do formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień prawa działalności gospodarczej; na dostatecznym poziomie potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny

Na ocenę 4 (db): bez większych trudności jest gotów do formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień prawa działalności gospodarczej; bez większych trudności potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny

Na ocenę 5 (bdb): w pełni jest gotów do formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień prawa działalności gospodarczej; w pełni potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny

Sposoby weryfikacji EK - zaliczenie pisemne w formie testu wielokrotnego wyboru; kolokwia/testy; ocenianie ciągłe

Test zaliczeniowy (test wielokrotnego wyboru) zostanie przeprowadzony w formie zdalnej na platformie Moodle.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Będkowski-Kozioł
Prowadzący grup: Anna Trocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Będkowski-Kozioł
Prowadzący grup: Anna Trocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawową regulacją prawną stosunków państwo-gospodarka i państwo-podmioty gospodarujące, w szczególności w kontekście prawa działalności gospodarczej i kompetencji umiejętności podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej; wyposażenie Studentów w zdolność rozpoznawania różnych definicji działalności gospodarczej i przedsiębiorcy (oraz rożnych kategorii przedsiębiorcy) występujących w prawie polskim i umiejętność wyboru właściwej definicji do danej sytuacji podmiotu aktywnego w sferze gospodarki; identyfikacja podstawowych obowiązków przedsiębiorców i organów administracji w sferze działalności gospodarczej; podstawy prawne działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych na terytorium RP; ograniczenia wykonywania działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; specyfika funkcjonowania i wykonywania działalności gospodarczej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Pełny opis:

Szczegółowy opis przedmiotu zawiera się zasadniczo w szczegółowej analizie zagadnień objętych zakresem tematycznym omawianych zajęć, które mieszczą się w następujących obszarach tematycznych:

1. rola państwa w gospodarce;

2. państwo a gospodarka;

3. definicje działalności gospodarczej;

4. definicje przedsiębiorcy;

5. Mikro-przedsiębiorcy; mali-przedsiębiorcy; średni-przedsiębiorcy;

6. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców;

7. podstawowe obowiązki przedsiębiorcy;

8. podstawowe obowiązki organów administracji;

9. legalizacja działalności gospodarczej (metody rejestracji działalności gospodarczej);

10. działalność gospodarcza podmiotów zagranicznych na terytorium RP;

11. reglamentacja działalności gospodarczej (działalność regulowana, koncesje, zezwolenia, licencje, zgody);

12. kontrola działalności gospodarczej;

13. świadczenie usług na terytorium RP;

14. ograniczenia wykonywania działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

15. Specjalne Strefy Ekonomiczne (organizacja, funkcjonowanie, specyfika wykonywania działalności gospodarczej)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Powałowski, H. Wolska, Przedsiębiorcy i ich działalność, Warszawa 2019;

2. R. Blicharz, A. Powałowski (red.), Prawo przedsiębiorcy, Warszawa 2019;

3. G. Lubeńczuk, A. Wołoszyn-Cichocka, M. Zdyb, Prawo przedsiębiorców. Komentarz, Warszawa 2019;

4. G. Kozieł (red.), CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym. Komentarz, Warszawa 2019;

5. C. Banasiński, M. Wierzbowski, H. Gronkiewicz-Waltz, R. Kaszubski, K. Glibowski, P. Widawski, Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2017;

6. A. Dobaczewska, A. Powałowski, H. Wolska, Nowe prawo przedsiębiorców, Warszawa 2018;

7. M. Kania, M. Pawełczyk, E. Przeszło, A. Lichosik, R. K. Blicharz, A. Hołda-Wydrzyńska, K. Pokryszka, K. Łuczak, A. Piwowarczyk, Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2017;

8. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011;

Literatura uzupełniająca:

1. M. Będkowski-Kozioł, K. Chojnacki, M. Floriańczyk, Prawo publiczne gospodarcze. Kazusy, red. K. Strzyczkowski, Warszawa 2008;

2. M. Będkowski-Kozioł, Ł. Gołąb, Prawo gospodarcze publiczne. Testy, Warszawa 2011;

3. A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, M. Szydło, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009;

4. Prawo gospodarcze publiczne, red. A. Powałowski, Warszawa 2011;

5. Publiczne prawo gospodarcze, red. J. Olszewski, Warszawa 2012;

6. Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, red. J. Grabowski, Bydgoszcz-Katowice 2008;

7. M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, T. I i II, Warszawa 2008;

8. M. Etel, M. Nowikowska, A. Piszcz, J. Śieńczyło-Chlabicz, W. Stachurski, A. Żukowska, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010;

9. C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013;

10. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, red. A. Powałowski, Warszawa 2009;

11. P. Wrześniewski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2010;

12. M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013;

13. M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012;

14. K. Strzyczkowski, Rola współczesnej administracji w gospodarce (zagadnienia prawne), Warszawa 1992;

15. M. Szydło, Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz-Wrocław 2011;

16. M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005;

17. M. Szydło, Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Warszawa 2005;

18. Społeczna gospodarka rynkowa, red. R. Włodarczyk, Warszawa 2010;

19. P. Pysz, Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Warszawa 2008;

20. Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, Warszawa 2009;

21. M. Szydło, Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2004, nr 12, s. 2 i n.;

22. Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Powałowski, Warszawa 2009);

23. C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2011;

24. G. Kozieł (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz, Warszawa 2018

Wymagania wstępne:

Prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo UE

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Skibińska
Prowadzący grup: Anna Trocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.