Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa karnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PPK2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa karnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku I stopnia Adm. Stacjonarnej (plus lektorat i WF po 2 semestry)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

AD1_W02;

AD1_W04;

AD1_W05;

AD1_W06


Skrócony opis:

Przedmiot służy przedstawieniu studentom ogólnej wiedzy o źródłach, zasadach i instytucjach polskiego prawa karnego oraz źródłach, zasadach i instytucjach polskiego prawa wykroczeń, jak również elementarnej wiedzy o źródłach i zasadach odpowiedzialności karnej skarbowej oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, a także roli i miejsca prawa karnego sensu largo w systemie prawa.

Pełny opis:

1. Pojęcie prawa karnego - jego podstawowe cechy i funkcje. Rozwój prawa karnego. Ustawa karna - źródła prawa karnego. Konstrukcja przepisów prawa karnego. Wykładnia.

2. Zasady obowiązywania ustawy karnej.

3. Przestępstwo i zasady odpowiedzialności karnej.

4. Jedność - wielość czynów.

5. Zbieg przepisów, zbieg przestępstw.

6. Kary i orzekanie.

7. Środki zabezpieczające.

8. Traktowanie nieletnich.

9. Przedawnienie i zatarcie skazania.

10. Ułaskawienie, amnestia, abolicja.

11. Systematyka przestępstw.

12. Rozwój ustawodawstwa w zakresie prawa wykroczeń. Europejskie modele orzekania w sprawach o wykroczenia. Rozwój polskiego prawa wykroczeń. Źródła polskiego prawa wykroczeń. Zasady obowiązywania. Pojęcie wykroczenia. Wykroczenie a przestępstwo.

13. Ogólna charakterystyka prawa karnego skarbowego.

14. Ogólna charakterystyka modelu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary przyjętego w prawie polskim.

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2012; 2. T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2012).

Literatura uzupełniająca: 1. W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-52 (cz.1), Warszawa 2016; 2. dostępne na rynku podręczniki do nauki prawa karnego i prawa wykroczeń.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AD1_W02 - Student zna i rozumie źródła, zasady i instytucje polskiego prawa karnego i prawa wykroczeń, jak również funkcje i miejsce prawa karnego oraz prawa wykroczeń w systemie prawa; zna język prawa karnego oraz język prawa wykroczeń (język prawny i język prawniczy w zakresie odnoszącym się do prawa karnego i prawa wykroczeń); potrafi posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa karnego i prawa wykroczeń w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości pracy w sektorze administracji w zawodzie nieprawniczym.

AD1_W04 – Student zna i rozumie przesłanki i podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz wykroczenie oraz dyrektywy wymiaru kar, środków karnych i innych środków przewidzianych przez ustawy jako forma reakcji na przestępstwo lub wykroczenie.

AD1_W05 – Student zna i rozumie podstawowe metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych służące zdobywaniu informacji na temat poszczególnych instytucji oraz norm z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

AD1_W06 - Student zna i rozumie źródła oraz charakter norm prawa karnego i prawa wykroczeń oraz zasady ich stosowania.

3 ECTS *30 = 90 h

30 h – udział w wykładzie

60 h – pozostała aktywność studenta (lektura literatury podstawowej i uzupełniającej, przygotowanie się do przygotowanie się do egzaminu)

Metody i kryteria oceniania:

Metoda: wykład konwencjonalny z elementami wykładu konwersatoryjnego i wykładu problemowego.

W związku z przejściem na nauczanie zdalne, spowodowanym pandemią COVID-19, wykład przeprowadza się w trybie zdalnym, w ramach kontaktu synchronicznego przy pomocy aplikacji Microsoft Teams w ramach zespołu: Podstawy prawa karnego wykład 2020/21.

Kod dostępu do zespołu:

Kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia wykładu jest egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru za pośrednictwem platformy Moodle.

AD1_W02

Ocena niedostateczna (2): Student: nie zna albo nie rozumie źródeł, zasad i instytucji polskiego prawa karnego i prawa wykroczeń lub funkcji i miejsca prawa karnego i prawa wykroczeń w systemie prawa; lub nie zna języka prawa karnego oraz języka prawa wykroczeń (język prawny i język prawniczy w zakresie odnoszącym się do prawa karnego i prawa wykroczeń); lub nie potrafi posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa karnego i prawa wykroczeń w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości pracy w sektorze administracji w zawodzie nieprawniczym.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: zna i rozumie źródła, zasady i instytucje polskiego prawa karnego i prawa wykroczeń, jak również funkcje i miejsce prawa karnego i prawa wykroczeń w systemie prawa; zna język prawa karnego oraz język prawa wykroczeń (język prawny i język prawniczy w zakresie odnoszącym się do prawa karnego i prawa wykroczeń); potrafi posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa karnego i prawa wykroczeń w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości pracy w sektorze administracji w zawodzie nieprawniczym.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: zna i rozumie źródła, zasady i instytucje polskiego prawa karnego i prawa wykroczeń, jak również funkcje i miejsce prawa karnego i prawa wykroczeń w systemie prawa; zna język prawa karnego oraz język prawa wykroczeń (język prawny i język prawniczy w zakresie odnoszącym się do prawa karnego i prawa wykroczeń); potrafi posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa karnego i prawa wykroczeń w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości pracy w sektorze administracji w zawodzie nieprawniczym.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze: zna i rozumie źródła, zasady i instytucje polskiego prawa karnego i prawa wykroczeń, jak również funkcje i miejsce prawa karnego i prawa wykroczeń w systemie prawa; zna język prawa karnego oraz język prawa wykroczeń (język prawny i język prawniczy w zakresie odnoszącym się do prawa karnego i prawa wykroczeń); potrafi posługiwać się siatką terminologiczną języka prawa karnego i prawa wykroczeń w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości pracy w sektorze administracji w zawodzie nieprawniczym.

AD1_W04

Ocena niedostateczna (2): Student nie zna lub nie rozumie przesłanek i podstaw odpowiedzialności karnej za przestępstwo i wykroczenie, dyrektyw wymiaru kar, środków karnych i innych środków przewidzianych przez ustawy jako form reakcji na przestępstwo lub wykroczenie.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym zna i rozumie przesłanki i podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo i wykroczenie oraz dyrektywy wymiaru kar, środków karnych i innych środków przewidzianych przez ustawy jako forma reakcji na przestępstwo lub wykroczenie.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry zna i rozumie przesłanki i podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo i wykroczenie oraz dyrektywy wymiaru kar, środków karnych i innych środków przewidzianych przez ustawy jako forma reakcji na przestępstwo lub wykroczenie.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze zna i rozumie przesłanki i podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo i wykroczenie oraz dyrektywy wymiaru kar, środków karnych i innych środków przewidzianych przez ustawy jako form reakcji na przestępstwo lub wykroczenie.

AD1_W05

Ocena niedostateczna (2): Student nie zna lub nie rozumie podstawowych metod, procedur i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych służących zdobywaniu informacji na temat poszczególnych instytucji oraz norm z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym zna i rozumie podstawowe metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych służące zdobywaniu informacji na temat poszczególnych instytucji oraz norm z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry zna i rozumie podstawowe metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych służące zdobywaniu informacji na temat poszczególnych instytucji oraz norm z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze zna i rozumie podstawowe metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych służące zdobywaniu informacji na temat poszczególnych instytucji oraz norm z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

AD1_W06

Ocena niedostateczna (2): Student nie zna lub nie rozumie źródeł lub charakteru norm prawa karnego i prawa wykroczeń lub zasad ich stosowania.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym zna i rozumie źródła oraz charakter norm prawa karnego i prawa wykroczeń oraz zasady ich stosowania.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry zna i rozumie źródła oraz charakter norm prawa karnego i prawa wykroczeń oraz zasady ich stosowania.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze zna i rozumie źródła oraz charakter norm prawa karnego i prawa wykroczeń oraz zasady ich stosowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Kosonoga-Zygmunt, Michał Rams
Prowadzący grup: Michał Rams
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Kosonoga-Zygmunt
Prowadzący grup: Julia Kosonoga-Zygmunt
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=20618
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot służy przedstawieniu studentom ogólnej wiedzy o źródłach, zasadach i instytucjach polskiego prawa karnego oraz źródłach, zasadach i instytucjach polskiego prawa wykroczeń, jak również elementarnej wiedzy o źródłach i zasadach odpowiedzialności karnej skarbowej oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, a także roli i miejsca prawa karnego sensu largo w systemie prawa.

Pełny opis:

1. Pojęcie prawa karnego - jego podstawowe cechy i funkcje. Rozwój prawa karnego. Ustawa karna - źródła prawa karnego. Konstrukcja przepisów prawa karnego. Wykładnia.

2. Zasady obowiązywania ustawy karnej.

3. Przestępstwo i zasady odpowiedzialności karnej.

4. Jedność - wielość czynów.

5. Zbieg przepisów, zbieg przestępstw.

6. Kary i orzekanie.

7. Środki zabezpieczające.

8. Traktowanie nieletnich.

9. Przedawnienie i zatarcie skazania.

10. Ułaskawienie, amnestia, abolicja.

11. Systematyka przestępstw.

12. Rozwój ustawodawstwa w zakresie prawa wykroczeń. Europejskie modele orzekania w sprawach o wykroczenia. Rozwój polskiego prawa wykroczeń. Źródła polskiego prawa wykroczeń. Zasady obowiązywania. Pojęcie wykroczenia. Wykroczenie a przestępstwo.

13. Ogólna charakterystyka prawa karnego skarbowego.

14. Ogólna charakterystyka modelu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary przyjętego w prawie polskim.

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2012; 2. T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2012).

Literatura uzupełniająca: 1. W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-52 (cz.1), Warszawa 2016; 2. dostępne na rynku podręczniki do nauki prawa karnego i prawa wykroczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Kosonoga-Zygmunt
Prowadzący grup: Julia Kosonoga-Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.