Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Publiczne prawo konkurencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PPKaa Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Publiczne prawo konkurencji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku II stopnia Administracja stacjonarna (plus moduły od 20/21)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W01

K_W05

K_W13

K_U12


K_W05

K_W06

K_W13

K_U02

K_U12


K_W10

K_U01

K_U04

K_U13


K_W02

K_W04

K_W09

K_W10

K_W11

K_U12


K_W18

K_K15

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Cele przedmiotu:

Zrozumienie i umiejętność praktycznego zastosowania zasad, instrumentów i środków antymonopolowego oddziaływania państwa na gospodarkę – w wymiarze materialnoprawnym, ustrojowym i proceduralnym

Wymagania wstępne:

Prawo konstytucyjne, Prawo administracyjne, Prawo cywilne, Postępowanie administracyjne, Publiczne prawo gospodarcze, Prawo europejskie

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Zapoznanie studentów z regulacją prawną w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce (także w kontekście integracji europejskiej i bezpośredniego obowiązywania regulacji wspólnotowych), funkcjami i celami prawa ochrony konkurencji, instrumentami ochrony konkurencji w postaci zakazów praktyk ograniczających konkurencję i związanych z nimi sankcji antymonopolowych oraz prewencyjnej kontroli połączeń przedsiębiorców, zadaniami i kompetencjami organów antymonopolowych i ich relacjami z pozostałymi organami administracji państwowej, regulacjami proceduralnymi w zakresie publicznoprawnego i prywatnoprawnego wdrażania prawa ochrony konkurencji.

Metody oceny:

egzamin pisemny

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. C. Banasiński (red.), Polskie prawo antymoopolowe. Zarys wykładu, Warszawa 2018; 2. A.

Bolecki, S. Drozd, S. Famirska, M. Kozak, M.

Kulesza, A. Madała, T. Wardyński, Prawo konkurencji, Warszawa 2011; 3. A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny, Wspólne

reguły konkurencji Unii Europejskiej, Warszawa 2010; 5. M. Bernatt, A. Jurkowska, T. Skoczny, Ochrona konkurencji i

konsumentów, Warszawa 2007

Literatura uzupelniajaca:

T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2014; System Prawa

Prywatnego. Tom 15 Prawo konkurencji (pod red. M. Kępińskińskiego), Warszawa 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma wiedzę na temat pojęć z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce

Potrafi wymienić cele i funkcje prawa ochrony konkurencji oraz rozumie rolę państwa w gospodarce

Zna instrumenty ochrony konkurencji i potrafi je zastosować do określonych stanów faktycznych

Zna organy ochrony konkurencji i potrafi wyjaśnić ich kompetencje oraz relacje do innych organów władzy publicznej

Ma świadomość znaczenia reguł ochrony konkurencji dla prowadzenia działalności gospodarczej z punktu widzenia przedsiębiorców i innych uczestników rynku

Forma aktywności i średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności:

- Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 45+30=75

- Praca własna studenta: 15

Suma godzin: 90

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU: 3

Metody i kryteria oceniania:

EK1: Ma wiedzę na temat pojęć z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce i w ramach prawa Unii

Europejskiej i potrafi je interpretować

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie zna pojęć z zakresu omawianego na wykładzie

Na ocenę 3 (dst) - Student posiada zadowalającą wiedzę na temat pojęć omawianych na wykładzie i umie je interpretować

w zadowalający sposób

Na ocenę 4 (db) - Student ma dobrą wiedzę na temat pojęć omawianych na wykładzie i na dobrym poziomie potrafi je

interpretować

Na ocenę 5 (bdb) -Student doskonale zna i interpretuje pojęcia omawiane na wykładzie

EK2: Potrafi wymienić cele i funkcje prawa ochrony konkurencji oraz rozumie rolę państwa w gospodarce i w wymiarze

ponadnarodowym

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie potrafi wymienić celów i funkcji omawianej regulacji prawnej

Na ocenę 3 (dst) - Student ma zadowalającą wiedzę na temat celów i funkcji omawianej regulacji prawnej

Na ocenę 4 (db) - Student zna cele i funkcje omawianej regulacji prawnej i potrafi uzasadnić rolę państwa w obszarze

wspierania gospodarki

Na ocenę 5 (bdb) - Student posiada znakomitą wiedzę na temat celów i funkcji omawianych regulacji prawnych i doskonale

potrafi wyjaśnić rolę państwa w obszarze wspierania gospodarki

EK3: Zna instrumenty ochrony konkurencji i potrafi je zastosować do określonych stanów faktycznych

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie zna instrumentów omawianych na wykładzie

Na ocenę 3 (dst) - Student ma zadowalającą wiedzę na temat instrumentów prawnych omawianych na wykładzie

Na ocenę 4 (db) - Student zna instrumenty prawne omawiane na wykładzie i potrafi je zastosować do określonych stanów

faktycznych

Na ocenę 5 (bdb) - Student bardzo dobrze zna instrumenty prawne omawiane na wykładzie i doskonale potrafi je

zastosować do określonych stanów faktycznych

EK4: Zna organy ochrony konkurencji i potrafi wyjaśnić ich kompetencje oraz relacje do innych organów władzy publicznej

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie zna organów omawianych na wykładzie

Na ocenę 3 (dst) - Student potrafi zaprezentować organy właściwe w dziedzinach omawianych na wykładzie i w

zadowalający sposób wyjaśnić ich kompetencje

Na ocenę 4 (db) - Student nie tylko dobrze potrafi zaprezentować omawiane organy i wyjaśnić ich kompetencje, ale ponadto

potrafi omówić ich relacje do pozostałych organów władzy publicznej

Na ocenę 5 (bdb) - Student doskonale potrafi zaprezentować organy omawiane na wykładzie, wyjaśnić ich kompetencje i

omówić ich relacje do pozostałych organów władzy publicznej

EK5: Ma świadomość znaczenia reguł ochrony konkurencji dla prowadzenia działalności gospodarczej z punktu widzenia

przedsiębiorców i innych uczestników rynku

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie potrafi wyjaśnić znaczenia omawianych regulacji prawnych dla prowadzenia działalności

gospodarczej

Na ocenę 3 (dst) - Student w zadowalający sposób potrafi wyjaśnić znaczenie omawianej regulacji prawnej dla prowadzenia

działalności gospodarczej

Na ocenę 4 (db) - Student w dobrym stopniu potrafi wyjaśnić znaczenie omawianych regulacji prawnych dla prowadzenia

działalności gospodarczej oraz ich wpływ na przedsiębiorców

Na ocenę 5 (bdb) - Student doskonale potrafi wyjaśnić znaczenie omawianych regulacji prawnych dla prowadzenia

działalności gospodarczej oraz ich wpływ na przedsiębiorców

Praktyki zawodowe:

n/n

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Będkowski-Kozioł
Prowadzący grup: Michał Będkowski-Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

I. Istota i znaczenie ochrony konkurencji

II. Podstawy prawne ochrony konkurencji w Polsce i UE

III. Podstawowe pojęcia prawa ochrony konkurencji

IV. Rynek właściwy

V. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję: zakaz porozumień ograniczających konkurencję i zakaz nadużywania pozycji dominującej

VI. Kontrola koncentracji przedsiębiorców

VII. Nadzór antymonopolowy nad stosowaniem niedozwolonych postanowień wzorców umownych

VIII. Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

IX. Wdrażanie prawa ochrony konkurencji

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. C. Banasiński (red.), Polskie prawo antymoopolowe. Zarys wykładu, Warszawa 2018; 2. A. Bolecki, S. Drozd, S. Famirska, M. Kozak, M.

Kulesza, A. Madała, T. Wardyński, Prawo konkurencji, Warszawa 2011; 3. A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny, Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej, Warszawa 2010; 5. M. Bernatt, A. Jurkowska, T. Skoczny, Ochrona konkurencji i konsumentów, Warszawa 2007

Literatura uzupelniajaca:

T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2014; System Prawa Prywatnego. Tom 15 Prawo konkurencji (pod red. M. Kępińskińskiego), Warszawa 2014

Wymagania wstępne:

prawo publiczne gospodarcze, prawo administracyjne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Będkowski-Kozioł
Prowadzący grup: Michał Będkowski-Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.