Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie sądowo-administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PSAa Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie sądowo-administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku II stopnia Administracja stacjonarna (od 2019-2020 plus moduły)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:

AD2_W06;

AD2_W07


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: rozumienie prze studenta procedur sądowoadministracyjnych, nabycie praktycznych umiejętności związanych z postępowaniem przed sądami administracyjnymi, w szczególności dotyczących składania środków prawnych

Wymagania wstępne: brak

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Istota i organizacja sądownictwa administracyjnego - 1,5 godz.

2. Zakres właściwości sądów administracyjnych, właściwość sądów wojewódzkich i NSA- 2 godz.

3. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego, pojęcie sprawy sądowoadministracyjnej - 1 godz.

4. Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego - 1,5 godz.

5. Pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym - 1 godz.

6. Przesłanki dopuszczalności postępowania sądowoadministracyjnego - 2 godz.

7. Przebieg postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym w trybie zwykłym - 2,5 godz.

8. Postępowania szczególne - 2 godz.

9. Przeszkody w prowadzeniu postępowania sądowoadministracyjnego - 2 godz.

10. Rozstrzygnięcia podejmowane w postępowaniu sądowoadministracyjnym w pierwszej instancji - 4 godz.

11. Skarga kasacyjna - 2,5 godz.

12. Zażalenia - 1 godz.

13. Wznowienie postępowania - 1 godz.

14. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - 1 godz.

15. Środki dyscyplinujące organ administracyjny i sąd - 0,5 godz.

16. Skutki rozstrzygnięć sądów administracyjnych - 2,5 godz.

17. Koszty postępowania - 1 godz.

18. Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym - 1 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

(1. M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowoadministracyjne, Lexis Nexis, Warszawa 2010).

Literatura uzupełniająca:

(1. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wolters Kluwer, wyd. 5, Warszawa 2013; 2. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LexisNexis, wyd. 5, Warszawa 2011; 3. T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LexisNexis, wyd. 5, Warszawa 2012).

Akty prawne:

- Ustawa z 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.

- Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, t.j. DzU z 2012 r., poz. 270 ze zm.

Inne akty prawne podawane sukcesywnie podczas wykładu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

EK 1: ma wiedzę na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego

EK 2: zna i rozumie zakres właściwości sądów administracyjnych i przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego

EK 3: omawia regulacje prawne w zakresie postępowania sądowoadministracyjnego (dotyczące podmiotów postępowania, pism, przebiegu postępowania, rozstrzygnięć itp.)

EK 4: charakteryzuje przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego

EK 5: zna regulacje prawne w zakresie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30h

Lektura literatury: 20h

Przygotowanie do egzaminu: 25h

Suma godzin: 75h

Liczba ECTS: 75h/25 (1 pkt ECTS=25h pracy studenta) = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

EK 1-5 osiągane metodami:

Wykład informacyjno-problemowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

EK1-5: egzamin pisemny (4 pytania otwarte), egzamin ustny - w terminie zerowym oraz dla dyslektyków, dysgrafików i w razie szczególnych okoliczności uniemożliwiających formę pisemną sprawdzenia wiedzy.

Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest zaliczeniem ćwiczeń.

Kryteria oceniania:

Na ocenę ndst. (2):

EK 1: nie ma wiedzy na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego (nie potrafi opisać modelu sądownictwa administracyjnego w Polsce ani wskazać regulacji prawnych w tym zakresie)

EK 2: nie zna i nie rozumie zakresu właściwości sądów administracyjnych i przedmiotu postępowania sądowoadministracyjnego

EK 3: nie potrafi omówić regulacji prawnych z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego (dotyczących podmiotów postępowania, pism, przebiegu postępowania, rozstrzygnięć itp.)

EK 4: nie potrafi scharakteryzować przesłanek dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego

EK 5: nie zna regulacji prawnych w zakresie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Na ocenę dst. (3):

EK 1: ma dostateczną wiedzę na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego (potrafi wskazać rodzaje sądów administracyjnych, konstytucyjną podstawę działania oraz akty ustawowe dotyczące sądownictwa administracyjnego)

EK 2: opisuje w zasadzie poprawnie wynikający z przepisów zakres właściwości sądów administracyjnych i przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego

EK 3: potrafi przedstawić podstawowe regulacje prawne z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego (dotyczące podmiotów postępowania, pism, przebiegu postępowania, rozstrzygnięć itp.)

EK 4: wymienia poprawnie przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego i charakteryzuje część z nich

EK 5: zna regulacje prawne w zakresie zwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz niektórych środków nadzwyczajnych

Na ocenę db. (4):

EK 1: ma ugruntowaną wiedzę na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego (potrafi wskazać rodzaje sądów administracyjnych, konstytucyjną podstawę działania, akty ustawowe dotyczące sądownictwa administracyjnego, jak również organy sądów, wymagania na stanowisko sędziego itp.)

EK 2: poprawnie opisuje wynikający z przepisów zakres właściwości sądów administracyjnych i przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego, umiejąc wskazać konkretne przykłady aktów/czynności objętych kontrolą sądów administracyjnych

EK 3: w zasadzie prawidłowo potrafi omówić zarówno podstawowe, jak i bardziej złożone regulacje prawne z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego (dotyczące podmiotów postępowania, pism, przebiegu postępowania, rozstrzygnięć itp.)

EK 4: poprawnie wymienia i charakteryzuje przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego

EK 5: dobrze zna regulacje prawne w zakresie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Na ocenę bdb. (5):

EK 1: ma ugruntowaną i wyczerpującą wiedzę na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego (potrafi wskazać rodzaje sądów administracyjnych, konstytucyjną podstawę działania, akty ustawowe dotyczące sądownictwa administracyjnego, organy sądów, wymagania na stanowisko sędziego itp.), jak również ocenić model polskiego sądownictwa administracyjnego

EK 2: poprawnie opisuje wynikający z przepisów zakres właściwości sądów administracyjnych i przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego, umiejąc wskazać konkretne przykłady aktów/czynności objętych kontrolą sądów administracyjnych, łącząc je z adekwatnymi wymaganiami dopuszczalności skargi

EK 3: prawidłowo omawia zarówno podstawowe, jak i bardziej złożone regulacje prawne z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego (dotyczące podmiotów postępowania, pism, przebiegu postępowania, rozstrzygnięć itp.), rozumiejąc relacje między poszczególnymi instytucjami

EK 4: poprawnie wymienia i charakteryzuje przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego oraz łączy ich brak z odpowiednimi skutkami procesowymi

EK 5: posiada szeroką wiedzę na temat regulacji prawnych w zakresie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym, charakteryzując podobieństwa i różnice między tymi środkami i trybami postępowania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jaśkowska, Martyna Wilbrandt-Gotowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jaśkowska, Martyna Wilbrandt-Gotowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowoadministracyjne, Lexis Nexis, Warszawa 2010; H. Knysiak-Sudyka (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

1. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2020; 2. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2012; 3. T.Woś, H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016; 4. R. Hauser, M. Wierzbowski red., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2019.

Akty prawne:

- Ustawa z 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 137);

- Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jaśkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.