Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PSiSa Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku II stopnia Administracja stacjonarna (od 2019-2020 plus moduły)
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia


K_W01

K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W08

K_W10

K_W11

K_W12

K_W15

K_W16

K_U01

K_U02

K_U04

K_U05

K_U06

K_U12

K_U13

K_U14

K_U15

K_U17

K_K01

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K08

K_K10

K_K11

K_K13

K_K15


Skrócony opis:

Cele przedmiotu:zaprezentowanie podstawowych założeń z zakresu polityki społecznej i prawa ubezpieczeń społecznych.

Pełny opis:

Wymagania wstępne:brak

Treści merytoryczne:

1.Podstawowe aspekty polityki społecznej

2.Pojęcie zabezpieczenia społecznego w Polsce, w prawie międzynarodowym i unijnym

3.Pomoc społeczna

4.Zaopatrzenie społeczne

5.Ubezpieczenia społeczne – zasady przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych

6.Ubezpieczenia społeczne – świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych

7.Postępowanie administracyjne i sądowe w sprawie świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego

8.Instytucje rynku pracy i formy prawne zwalczania bezrobocia

9.Świadczenia rodzinne

10.Ubezpieczenie zdrowotne – podmioty uczestniczące w realizacji świadczeń zdrowotnych

11.Ubezpieczenie zdrowotne- zakres świadczeń zdrowotnych

12.Postępowanie w sprawie świadczeń zdrowotnych

Metody oceny:egzamin pisemny, testowy, wielokrotnego wyboru,

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej

G. Szpor (red.), System ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2013 r.

I Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Warszawa 2008 r.

Literatura uzupełniająca

Antonów K., Bartnicki M., Suchacki B., Zieleniecki M. Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz, Warszawa 2014.

Bińczycka-Majewska T., Międzynarodowe uwarunkowania polskiego systemu zabezpieczenia społecznego, w: Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Prof. T. Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nowacki, B. Wagner, Warszawa 2002.

B. Balcerzak-Paradowska (red.), Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, Warszawa 2002 r.

D. Dzienisuk, Zabezpieczenie społeczne w UE – koordynacja świadczeń , Warszawa 2004 r.

D. Dzienisiuk , Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenia rodzinne po zmianach, Warszawa 2004 r.

D. Dzienisiuk., Espektatywy praw emerytalno-rentowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 8.

G. Firlit-Fesnak (red.), Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego, Warszawa 2008 r.

M. Gersdorf, B. Gudowska, (red.) Ustawa o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, Warszawa 2011.

M. Gersdorf, B. Gudowska, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Warszawa 2012.

B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska (red.), Lach D.E., Prasołek Ł., Wajda D., Wilczyński M., Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2011.

Gudowska B, K. Ślebzak (red.) Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz, Warszawa 2013.

Gudowska B, K. Ślebzak (red.) Ustawa o emeryturach pomostowych. Komentarz, Warszawa 2013

S. Golinowska, Teoretyczne podstawy działania organizacji pozarządowych (w:) Polityka społeczna. Teksty źródłowe, wybór i oprac. L. Dziewięcka-Bokun, K. Zamorska, Wrocław 2003r.

J. Jaworski, Praca dla osób niepełnosprawnych w zwalczaniu ich wykluczenia społecznego. Ocena polskiego systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Warszawa 2009r.

I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia rentowe. Ubezpieczenia emerytalne, Warszawa 2003 r.

I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2007 r.

I. Jędrasik-Jankowska, Emerytura i inne świadczenia związane z wiekiem, Warszawa 2007 r.

J. Hrynkiewicz (w:) Decentralizacja funkcji społecznych państwa, red. J. Hrynkiewicz, Warszawa 2001r.

L. Kaczyński, Pojęcie zabezpieczenia społecznego i kryterium rozróżniania jego technik, PiZS nr 5-6/1986r.

L. Kaczyński, Ewolucja świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej dla osób pozbawionych środków utrzymania (w:) Ład społeczny w Polsce i Niemczech na tle jednoczącej się Europy, Warszawa 1999

K. Kmiecik-Baran, Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa, Gdańsk 2009 r.

E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2002 r.

D.E. Lach, S. Samol, K. Ślebzak, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz, Warszawa 2010.

W. Maciejko, P. Zaborniak, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2008

A. Miruć, J. Radwanowicz, Zasady ogólne pomocy społecznej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (w:) Polski model sądownictwa administracyjnego, red. J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, Lublin 2003

E. Popławska, Zasada pomocniczości (subsydiarności) jako zasada konstytucyjna Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej (w:) Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego, red. C. Mik, Toruń 2000 r.

A. Rączaszek, W. Koczur (red.) Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej. Przegląd problemów, Katowice 2009 r.

G. Szpor, C. Martysz, S. Nitecki, Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Gdańsk 2001r.

I. Sierpowska, Ustawa o pomocy społecznej, Warszawa 2009 r.

M. Socha, U. Sztanderska, Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Warszawa 2000 r.

H. Szurgacz, Wstęp do prawa pomocy społecznej, Wrocław 1992

K. Ślebzak, Ochrona emerytalnych praw nabytych, Warszawa 2009.

G. Uścińska, Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze, Warszawa 2005 r.

G. Uścińska, Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005.J. Wantoch-Rekowski, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2009 r.

J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Toruń 2007.

J.Wratny, Prawo pracy a bezrobocie, PiZS nr 8/ 2005 r.

M. Zieleniecki, Emerytura pomostowa w nowym systemie emerytalnym, Gdańsk 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Definiuje i klasyfikuje zasady, podstawowe pojęcia i instytucje systemu prawa ubezpieczeń społecznych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych

Potrafi krytycznie analizować i wyjaśniać przepisy prawa ubezpieczeń społecznych oraz stosować je w praktyce w oparciu o orzecznictwo sądów i TK oraz doktryny

Jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy związanej ze stosowaniem norm prawa ubezpieczeń społecznych i przestrzegania w jej trakcie norm etycznych i zawodowych

ECTS 2 pkt. - wykład, 2 pkt. - ćwiczenia

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 (15 h w. + 15 h ćw.)

Konsultacje z prowadzącym zajęcia 2

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć i egzaminu 68

SUMA GODZIN 100

ECTS 1 pkt. - wykład, 2 pkt. - ćw.

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 15 h wykład + 15 h ćw.)

Konsultacje z prowadzącym zajęcia 5

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć i egzaminu 40

SUMA GODZIN 75 h:/25 = 3 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę ndst

Student nie definiuje i nie klasyfikuje zasad, podstawowych pojęć i instytucji systemu prawa ubezpieczeń społecznych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych

Student nie potrafi krytycznie analizować i wyjaśniać przepisy prawa ubezpieczeń społecznych oraz stosować je w praktyce w oparciu o orzecznictwo sądów i TK oraz doktryny

Student nie jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy związanej ze stosowaniem norm prawa ubezpieczeń społecznych i przestrzegania w jej trakcie norm etycznych i zawodowych

na dst

Student definiuje i klasyfikuje niektóre zasady, podstawowe pojęcia i instytucje systemu prawa ubezpieczeń społecznych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych

Student nie zawsze potrafi krytycznie analizować i wyjaśniać przepisy prawa ubezpieczeń społecznych oraz stosować je w praktyce w oparciu o orzecznictwo sądów i TK oraz doktryny

Student jest poprawnie przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy związanej ze stosowaniem norm prawa ubezpieczeń społecznych i przestrzegania w jej trakcie norm etycznych i zawodowych

na db

Student definiuje i klasyfikuje większość zasad, podstawowych pojęć i instytucji systemu prawa ubezpieczeń społecznych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych

Student prawie zawsze potrafi krytycznie analizować i wyjaśniać przepisy prawa ubezpieczeń społecznych oraz stosować je w praktyce w oparciu o orzecznictwo sądów i TK oraz doktryny

Student jest dobrze przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy związanej ze stosowaniem norm prawa ubezpieczeń społecznych i przestrzegania w jej trakcie norm etycznych i zawodowych

na bdb

Student definiuje i klasyfikuje wszystkie zasady, podstawowe pojęcia i instytucje systemu prawa ubezpieczeń społecznych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych

Student zawsze potrafi krytycznie analizować i wyjaśniać przepisy prawa ubezpieczeń społecznych oraz stosować je w praktyce w oparciu o orzecznictwo sądów i TK oraz doktryny

Student jest bardzo dobrze przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy związanej ze stosowaniem norm prawa ubezpieczeń społecznych i przestrzegania w jej trakcie norm etycznych i zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia polityki społecznej i ubezpieczeń społecznych

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Geneza ubezpieczeń społecznych

2. Pojęcie zabezpieczenia społecznego w Polsce, w prawie międzynarodowym

i unijnym

3. Miejsce ubezpieczenia społecznego w systemie zabezpieczenia społecznego

4. Funkcje i zasady prawa ubezpieczeń społecznych

5. Organizacja systemu ubezpieczeń społecznych

6. Zasady przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych

7. Świadczenia związane z osiągnięciem wieku emerytalnego, niezdolnością do

pracy i utratą żywiciela

8. Świadczenia związane z chorobą i ryzykami z nią zrównanymi, urodzeniem

dziecka, opieką nad czł. rodziny, wypadkiem przy pracy lub chorobą

zawodową

9. Postępowanie administracyjne i sądowe w sprawie świadczeń z systemu

ubezpieczeń społecznych

Uwaga- Pozostałe zagadnienia dotyczące polityki społecznej zostaną omówione na ćwiczeniach.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.