Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-SEM-2BM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://wpia.uksw.edu.pl/node/234
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_K01

AD2_K02

AD2_K03

AD2_K04

AD2_K06

AD2_U01

AD2_U02

AD2_U03

AD2_U04

AD2_U05

AD2_U06

AD2_U07

AD2_U08

AD2_U09

AD2_U10

AD2_W01

AD2_W03

AD2_W04

AD2_W05

AD2_W06

AD2_W07

Wymagania wstępne:

posiadanie tytułu licencjata

Skrócony opis:

seminarium

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu procedury cywilnej, związanymi m.in. z postępowaniem przed sądem pierwszej instancji, czynnościami procesowymi stron i ich pełnomocników, postępowaniem dowodowym, postępowaniem odwoławczym. Zajęcia prowadzone są w systemie wykładowo – warsztatowym, co daję studentom możliwość uzyskania praktycznych umiejętności w zakresie stosowania przepisów kodeksu postępowania cywilnego poprzez sporządzanie pism procesowych (pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski, środków zaskarżenia). Stosowanie metody tutoringu w kontekście przygotowania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów prac magisterskich. Podczas zajęć studenci dokonują wyboru tematu pracy, przygotowują jej plan i wykaz bibliografii, a następnie przygotowują poszczególne rozdziały pracy magisterskiej w oparciu o dostępną literaturę i orzecznictwo.

Literatura:

Brak, z uwagi na charakter prowadzonych zajęć. Studenci indywidualnie dokonują wyboru literatury i ją gromadzą w zależności od wybranego tematu pracy.

Literatura podstawowa:

• red. G. Jędrejek, Postępowanie Cywilne po nowelizacji. Vademecum, Warszawa 2020, wyd. Wolters Kluwer

• red. K. Flaga - Gieruszyńska, Postępowanie Cywilne. Komentarz Praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, Warszawa 2019, wyd. C. H. Beck

Literatura uzupełniająca:

• K. Flaga - Gieruszyńska, A. Zieliński, Postępowanie cywilne – Kompendium, Warszawa 2020, wyd. C. H. Beck

• W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020, wyd. Wolters Kluwer

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych objętych przedmiotem pracy magisterskiej

EK2 Rozpoznaje i objaśnia wpływ analizowanych w pracy magisterskiej norm prawnych na inne instytucje prawa procesowego

EK3 Potrafi zbierać materiał źródłowy i dokonać jego analizy za pomocą odpowiednich metod badawczych

EK4 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy realizacji zadań i celów objętych zakresem tematycznym pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2,0

EK1 nie umie sporządzić planu pracy magisterskiej

EK2 nie zna i nie rozumie zasad polskiego prawa cywilnego, procesowego i materialnego i nie stosuje ich przy pisaniu pracy

EK3 nie zna i nie potrafi posługiwać się siatką pojęć z zakresu postepowania cywilnego przy pisaniu pracy

EK 4 nie potrafi stosować przepisów prawa cywilnego do rozstrzygania okreslonych stanów faktycznych opisywanych w pracy

Na ocenę 3,0

EK1 sporządzi plan pracy magisterskiej

EK2 dostatecznie zna i rozumie zasady polskiego prawa cywilnego, procesowego i materialnego i stosuje je przy pisaniu pracy

EK3 dostatecznie zna i potrafi posługiwać się siatka pojęć z zakresu postepowania cywilnego przy pisaniu pracy

EK 4 potrafi stosować przepisy prawa cywilnego do rozstrzygania okreslonych stanów faktycznych w stopniu dostatecznym

Na ocenę 4,0

EK1 sporządzi plan pracy oraz wykaz bibliografii.

EK2 dobrze zna i rozumie zasady polskiego prawa cywilnego, procesowego i materialnego i stosuje je przy pisaniu pracy

EK3 dobrze zna i potrafi posługiwać się siatka pojęć z zakresu postepowania cywilnego przy pisaniu pracy

EK 4 potrafi stosować przepisy prawa cywilnego do rozstrzygania okreslonych stanów faktycznych w stopniu dobrym podczas pisania pracy

Na ocenę 5,0

EK1 przygotowuje pracę z postępowania cywilnego i podaje bogatą argumentację.

EK2 bardzo dobrze zna i rozumie zasady polskiego prawa cywilnego, procesowego i materialnego i stosuje je przy sporządzaniu pracy

EK3 bardzo dobrze zna i potrafi posługiwać się siatka pojęć z zakresu postepowania cywilnego przy pisaniu pracy

EK 4 potrafi stosować przepisy prawa cywilnego do rozstrzygania okreslonych stanów faktycznych w stopniu bardzo dobrym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Białecki
Prowadzący grup: Marcin Białecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Białecki
Prowadzący grup: Marcin Białecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Białecki
Prowadzący grup: Marcin Białecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS


8 ECTS = 240 h


udział w zajęciach: 30 h

przygotowanie do zajęć 60 h

gromadzenie materiałów 90 h

przygotowanie referatu 60 h

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Białecki
Prowadzący grup: Marcin Białecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS


8 ECTS = 240 h


udział w zajęciach: 30 h

przygotowanie do zajęć 60 h

gromadzenie materiałów 90 h

przygotowanie referatu 60 h

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)