Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-SEM-2RK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria - dla II roku II stopnia Adm. Stacjonarnej (od 2009/10)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2dgLrgVB4ogAyLhN6aAVTeKj88Bif-bMrkm4JcSsOD81%40thread.tacv2/conversations?groupId=6efae347-a084-4a99-9554-383e9fb7fbc1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia


K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W08

K_W10

K_W12

K_U02

K_U02

K_U03

K_U04

K_U05

K_U07

K_U10

K_U11

K_U12


K_U02

K_U02

K_U03

K_U04

K_U05

K_U07

K_U10

K_U11

K_U12


K_U02

K_U02

K_U03

K_U04

K_U05

K_U07

K_U10

K_U11

K_U12


K_K11Wymagania wstępne:

Pozytywna ocena z prawa pracy.

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie z przedmiotu prawa pracy.

Pełny opis:

1. Omówienie celu zajęć. Wskazówki organizacyjne (dostęp do systemów prawniczych, czasopism na otwartej licencji, wskazówki dot. korzystania z bibliotek w czasie pandemii etc.)

2. Propozycje i wybór tematów prac magisterskich

3. Opracowywanie zakresów przedmiotowych poszczególnych prac

4. Omówienie zasad sporządzania pracy magisterskiej (cz. I tekst

podstawowy, styl, cytaty itp.)

5. Omówienie zasad sporządzania pracy magisterskiej (cz. II przypisy

bibliografia, źródła prawa, wykaz orzecznictwa, skróty itp.)

6. Analiza poszczególnych prac na kolejnych seminariach

Literatura:

podręczniki:

L. Florek, Ł. Pisarczyk, Prawo pracy, CH Beck, Warszawa 2023

T.Liszcz: Prawo pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2020

K.W. Baran (red.), Prawo pracy i system ubezpieczeń społecznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2019

J. Stelina, Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa 2020

K.W. Baran, System prawa pracy tomy: I- II i IV-XI, Wolters Kluwer, Warszawa

komentarze:

L. Florek, Kodeks pracy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017

W. Muszalski, Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019

K.Jaśkowski, E.Maniewska, Kodeks pracy, Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2024

kazusy:

M. Gersdorf, K. Rączka, E. Maniewska, M. Raczkowski, Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi, Wolters Kluwer, Warszawa 2023

Prawo pracy. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy, Repetytoria Becka 2023

J. Czerniak-Swędzioł, M. Lekston, Prawo pracy w diagramach, Wolters Kluwer, Warszawa 2020

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą pracy magisterskiej

Posiada umiejętność poprawnego formułowania problemów badawczych i ich rozwiązywania

Posiada zdolność stosowania adekwatnych do przedmiotu badań metod badawczych

Posiada zdolność logicznego prowadzenia wywodu i właściwego korzystania z materiałów źródłowych

Rozumie potrzebę etycznego postępowania w toku swojej pracy badawczej

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 40 (16 h w. + 24 h ćw.)

Konsultacje z prowadzącym zajęcia 32

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć i egzaminu 180

SUMA GODZIN 252

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 10

Metody i kryteria oceniania:

Student, w granicach wyznaczonych tematem pracy magisterskiej zna i rozumie:

pojęcia instytucje z zakresu prawa pracy zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej wynikające z programu studiów, zna literaturę przedmiotu, prawidłowo posługuje się orzecznictwem w sprawach z zakresu prawa pracy.

Umiejętności: AD2_U01 AD2_U02 AD2_U03 AD2_U04 AD2_U05 AD2_U06 AD2_U07 AD2_U08 AD2_U09 AD2_U10

Wiedza: AD2_W01 AD2_W03 AD2_W04 AD2_W05 AD2_W06 AD2_W07

Student, w dziedzinie objętej tematem pracy magisterskiej, potrafi:

interpretować zjawiska prawne w zakresie właściwym dla nauki prawa pracy , zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa pracy i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania zjawisk społecznych przez pryzmat prawa pracy, potrafi formułować proste hipotezy badawcze i je weryfikować, wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauki prawa pracy, zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa pracy; potrafi prezentować ustnie wiedzę z zakresu prawa pracy.

Kompetencje społeczne: AD2_K01 AD2_K02 AD2_K03 AD2_K04 AD2_K06

Student jest gotów do:

systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa pracy; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się; pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa pracy, ustalania celów służących realizacji określonych zadań; identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu prawa pracy; formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny.

Magistrant powinien przedłożyć zarys pracy i bibliografię do 30.11., następnie jeden rozdział pracy do 20.12, zaś kolejne w terminach 15.03 i 15.04. Kolejne fragmenty prac należy składać on line na platformie Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2dgLrgVB4ogAyLhN6aAVTeKj88Bif-bMrkm4JcSsOD81%40thread.tacv2/conversations?groupId=6efae347-a084-4a99-9554-383e9fb7fbc1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)