Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-ZZLa2-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_U02, AD2_U04

AD2_U05, AD2_U09

AD2_K01, AD2_K02

AD2_K03

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: poznanie podstawowych pojęć z przedmiotowej dziedziny nauki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych. Przygotowanie dokumentów niezbędnych w pracy zawodowej

Pełny opis:

1. Geneza zarządzania zasobami ludzkimi i pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi

2. Planowanie zasobów ludzkich

a) przygotowanie opisu stanowiska

3. Rekrutowanie i dobór pracowników

a) przygotowanie CV

b) przygotowanie listu motywacyjnego

4. Rozmowa kwalifikacyjna

a) symulacja rozmowy kwalifikacyjnej z wykorzystaniem opisu stanowiska, CV i listu motywacyjnego

5. Ocena pracownicza

a) ocena 360

Literatura:

Podręczniki zalecane:

A.Pocztowski: Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa

T.Listwan (red.): Zarządzanie kadrami, Wyd. BECK

Literatura uzupełniająca:

A.Pocztowski (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003

R.W.Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2006

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: podaje podstawowe definicje pojęć związanych z tematyką zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych

EK2: zna i rozumie pojęcia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

EK3: zna reguły zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w obszarze wynagradzania, ocenianie i szkolenia pracowników

EK4: omawia procedury zarządzania zasobami ludzkimi w wymiarze strategicznym i operacyjnym

EK5: charakteryzuje szczegółowe zagadnienia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności metody planowania zasobów ludzkich, metody szkolenia, systemy wynagradzania

Metody i kryteria oceniania:

Praca w grupach,

odgrywanie ról,

burza mózgów

wystąpienia publiczne, prezentowanie opracowań przed grupą

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział w zajęciach oraz przygotowanie prac:

- opis stanowiska

- CV

- list motywacyjny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gładoch
Prowadzący grup: Anna Reda-Ciszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)