Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy postępowania cywilnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-PPCW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy postępowania cywilnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe-III rok I stopień (plus Seminarium)-Adm. niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_W02

AD1_W05

AD1_W06

AD1_W07

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie problematyki dotyczącej podstaw postępowania cywilnego. W semestrze letnim omówione zostaną zagadnienia dotyczące postępowania w trybie procesowym (wszczęcie i przebieg procesu) oraz podstawowe środki odwoławcze.

Pełny opis:

tematyka zajęć 1. Dynamika procesu cywilnego (przedstawienie przebiegu procesu aż do jego prawomocnego zakończenia).

2. Zagadnienia ogólne (pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego, rodzaje postępowania cywilnego, stosunek prawa procesowego cywilnego do prawa cywilnego materialnego, źródła prawa procesowego cywilnego, stosowanie przepisów prawa procesowego).

3. Postępowanie cywilne a inne postępowania (dopuszczalność drogi sądowe w sprawach cywilnych, tryb postępowania, stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego i administracyjnego).

4. Zasady postępowania cywilnego (zasada: prawa do sądu, prawdy, równości stron, dyspozytywności, kontradyktoryjności, jawności, bezpośredniości, ufności, koncentracji materiału dowodowego, formalizmu procesowego).

5. Podmioty postępowania cywilnego: (i) sąd, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacje społeczne, inspektor pracy, rzecznik konsumentów, (ii) strony (pojęcie strony, zdolność sądowa i procesowa, współuczestnictwo w sporze, interwencja główna i uboczna, przypozwanie, reprezentacja stron w procesie).

6. Koszty procesu (zwrot kosztów procesu, zwolnienie od kosztów sądowych, zabezpieczenie kosztów procesu).

7. Przedmiot procesu cywilnego (powództwa o świadczenie, ustalenie, ukształtowanie).

8. Czynności procesowe (pojęcie, charakterystyka, rodzaje czynności procesowych, przepisy ogólne o czynnościach procesowych).

9. Postępowanie przez sądami pierwszej instancji (wszczęcie postępowania, postępowanie pojednawcze, ugoda sądowa, mediacja, pozew, skutki wniesienia i doręczenia pozwu, ochrona pozwanego w procesie, rozprawa).

10. Dowody (zagadnienia ogólne, postępowanie dowodowe, zabezpieczenie dowodów).

11. Orzeczenia (zagadnienia ogólne, podstawowe zasady orzekania, rodzaje wyroków, postanowienia sądu, prawomocność, wykonalność, skuteczność orzeczeń).

12. Środki odwoławcze (uwagi ogólne, apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia).

Literatura:

H. Pietrzkowski - Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, wydanie 5

W. Broniewicz - Postępowanie cywilne, wyd. 10

A. Zieliński - Postępowanie cywilne. Kompendium, wyd. 13

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1 Potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu postępowania cywilnego oraz posługiwać się tymi pojęciami we właściwym znaczeniu

EK2 Ma wiedzę na temat źródeł postępowania cywilnego i relacji postępowania cywilnego do innych gałęzi prawa

EK 3 Zna i rozumie instytucje postępowania cywilnego oraz potrafi wyjaśnić przebieg tego postępowania i jego poszczególne etapy, a także odmienności wynikające z postępowań odrębnych

EK 4 Potrafi dokonać wykładni przepisów postępowania cywilnego i stosować je w praktyce

EK 5 Potrafi sporządzać proste pisma procesowe z zakresu postępowania cywilnego

ECTS - 10

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje nzal, gdy:

EK1 nie ma podstawowej wiedzy z zakresu postępowania cywilnego

EK2 nie umie poprawnie odróżniać postępowania cywilnego od innych gałęzi prawa

EK3 nie zna podstawowych instytucji postępowania cywilnego

EK4 nie ma zdolności poprawnego dokonywania wykładni przepisów postępowania cywilnego

Student otrzymuje zal, gdy:

EK1 ma dostateczną wiedzę z zakresu postępowania cywilnego

EK2 potrafi formułować problemy prawne

EK3 potrafi rozwiązywać proste kazusy

EK4 potrafi dokonywać wykładni przepisów postępowania cywilnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kawałko
Prowadzący grup: Agnieszka Kawałko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie problematyki dotyczącej podstaw postępowania cywilnego. W semestrze letnim

omówione zostaną zagadnienia dotyczące postępowania w trybie procesowym (wszczęcie i przebieg procesu) oraz

podstawowe środki odwoławcze.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego;

2. Postępowanie procesowe:

- właściwość sądów;

- skład sądu i wyłączenie sędziego;

- uczestnicy postępowania cywilnego;

- pełnomocnicy procesowi;

- koszty procesu;

- pisma procesowe;

- doręczenia;

- rozprawa;

- postępowanie dowodowe;

- orzeczenia sądowe.

3. Zwyczajne środki zaskarżania:

- zażalenie;

- apelacja

4. Nadzwyczajne środki zaskarżania

Literatura:

A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2017

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego materialnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kawałko
Prowadzący grup: Agnieszka Kawałko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Kotas-Turoboyska
Prowadzący grup: Sławomira Kotas-Turoboyska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.