Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-PPD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Moduł finansowo-gospodarczy
Strona przedmiotu: http://www.wpia.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_U01, AD1_U02 AD1_U04, AD1_U05

Skrócony opis:

Udział w zajęciach umożliwia studentom poznanie: istoty prawa podatkowego, ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego, zasad i funkcji prawa podatkowego, zróżnicowanych źródeł prawa podatkowego, funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej a także skutków makro- i mikroekonomicznych tworzenia i stosowania prawa podatkowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Prawo podatkowe, R. Mastalski, Warszawa 2019 r.

2) Prawo podatkowe, R. Oktaba, Warszawa 2019 r.

Literatura uzupełniająca:

1) Prawo podatkowe, P. Smoleń, W. Wójtowicz, (red.), Warszawa 2019 r.

2) Podatki i prawo podatkowe, A. Gomułowicz, D. Mączyński, Warszawa 2016 r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

EK 1. Definiuje i wskazuje zakres prawa podatkowego.

EK 2. Wyjaśnia pojęcia prawa podatkowego.

EK 3. Charakteryzuje strukturę prawa podatkowego.

EK 4. Klasyfikuje podatki.

EK 5. Analizuje postępowanie podatkowe.

EK 6. Posługuje się źródłami prawa podatkowego.

EK 7. Dyskutuje na temat efektywności Krajowej Administracji Skarbowej.

Podczas symulacji obrotu gospodarczego:

EK 8. Pracuje w zespole studentów, w grupie ,,przedsiębiorców’’.

EK 9. Pracuje w zespole studentów, w grupie ,,organów podatkowych’’.

Opis ECTS

Aktywność studenta Nakład pracy studenta

Udział w wykładzie 24

Przygotowanie do wykładu 26

Konsultacje 10

Przygotowanie do egzaminu 40

Suma godzin 100

Liczba ECTS 4

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia nr 1

Student definiuje i wskazuje zakres prawa podatkowego.

Na ocenę 2 (ndst): nie umie zdefiniować i wskazać zakresu prawa podatkowego

Na ocenę 3 (dst): poprawnie definiuje i wskazuje zakres prawa podatkowego

Na ocenę 4 (db): dobrze definiuje i wskazuje zakres prawa podatkowego

Na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze definiuje i wskazuje zakres prawa podatkowego, potrafi porównywać, podawać przykłady

Efekt kształcenia nr 2

Student wyjaśnia pojęcia związane ze stosowaniem prawa podatkowego.

Na ocenę 2 (ndst): nie umie wyjaśnić pojęć związanych ze stosowaniem prawa podatkowego

Na ocenę 3 (dst): poprawnie wyjaśnia pojęcia związane ze stosowaniem prawa podatkowego

Na ocenę 4 (db): dobrze wyjaśnia pojęcia związane ze stosowaniem prawa podatkowego

Na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze wyjaśnia pojęcia związane ze stosowaniem prawa podatkowego, wskazuje różnice

Efekt kształcenia nr 3

Student charakteryzuje strukturę prawa podatkowego.

Na ocenę 2 (ndst): nie umie scharakteryzować strukturę prawa podatkowego

Na ocenę 3 (dst): poprawnie charakteryzuje strukturę prawa podatkowego

Na ocenę 4 (db): dobrze charakteryzuje strukturę prawa podatkowego

Na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze charakteryzuje strukturę prawa podatkowego, wskazuje różnice między poszczególnymi regulacjami

Efekt kształcenia nr 4

Student klasyfikuje podatki

Na ocenę 2 (ndst): nie umie klasyfikować podatków

Na ocenę 3 (dst): poprawnie klasyfikuje podatki

Na ocenę 4 (db): dobrze i płynnie klasyfikuje podatki

Na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze klasyfikuje podatki, analizuje w sposób wielopłaszczyznowy

Efekt kształcenia nr 5

Student analizuje postępowanie podatkowe

Na ocenę 2 (ndst): nie umie analizować postępowanie podatkowe

Na ocenę 3 (dst): poprawnie analizuje postępowanie podatkowe

Na ocenę 4 (db): dobrze analizuje postępowanie podatkowe

Na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze analizuje postępowanie podatkowe, wyprowadza prawidłowe wnioski

Efekt kształcenia nr 6

Student posługuje się źródłami prawa podatkowego

Na ocenę 2 (ndst): nie umie posługiwać się źródłami prawa podatkowego

Na ocenę 3 (dst): poprawnie posługuje się źródłami prawa podatkowego

Na ocenę 4 (db): dobrze, biegle posługuje się źródłami prawa podatkowego

Na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze posługuje się źródłami prawa podatkowego, wyprowadza prawidłowe wnioski

Efekt kształcenia nr 7

Student dyskutuje na temat efektywności Krajowej Administracji Skarbowej

Na ocenę 2 (ndst): nie umie dyskutować na temat efektywności Krajowej Administracji Skarbowej

Na ocenę 3 (dst): poprawnie dyskutuje na temat efektywności Krajowej Administracji Skarbowej

Na ocenę 4 (db): dobrze, swobodnie dyskutuje na temat efektywności Krajowej Administracji Skarbowej

Na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze dyskutuje na temat efektywności Krajowej Administracji Skarbowej

Efekt kształcenia nr 8

Student pracuje w zespole studentów, w grupie ,,przedsiębiorców’’

Na ocenę 2 (ndst): nie umie pracować w zespole studentów, w grupie ,,przedsiębiorców’’

Na ocenę 3 (dst): poprawnie pracuje w zespole studentów, w grupie ,,przedsiębiorców’’

Na ocenę 4 (db): dobrze pracuje w zespole studentów, w grupie ,,przedsiębiorców’’

Na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze pracuje w zespole studentów, w grupie ,,przedsiębiorców’’ kieruje pracą zespołu

Efekt kształcenia nr 9

Student pracuje w zespole studentów, w grupie ,,organów podatkowych’’

Na ocenę 2 (ndst): nie umie pracować w zespole studentów, w grupie ,,organów podatkowych’’

Na ocenę 3 (dst): poprawnie pracuje w zespole studentów, w grupie ,,organów podatkowych’’

Na ocenę 4 (db): dobrze pracuje w zespole studentów, w grupie ,,organów podatkowych’’

Na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze pracuje w zespole studentów, w grupie ,,organów podatkowych’’

Zaliczenie przedmiotu:

Praca pisemna (grupy 2-osobowe). Trzy pytania otwarte. Objętość łączna wszystkich pytań ok. 18 str. A4 z bibliografią.

1 pytanie = 6 pkt

0-8 pkt ndst

9-10 pkt dst

11-12 pkt dst+

13-14 pkt db

15-16 pkt db+

17-18 pkt bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Frysztak
Prowadzący grup: Małgorzata Frysztak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Frysztak
Prowadzący grup: Małgorzata Frysztak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)