Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Umowy cywilnoprawne w administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-UCA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umowy cywilnoprawne w administracji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_W02

AD1_W04

AD1_W05

AD1_W06

AD1_W07

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio- zaawansowany

Cele przedmiotu: zaznajomienie i ugruntowanie podstawowej wiedzy z zakresu pr. zobowiązań umownych

Wymagania wstępne:znajomość podstawowych instytucji części ogólnej pr. cywilnego oraz prawa rzeczowego

Pełny opis:

Zajęcia mają służyć przekazaniu wiedzy na temat kształtowania się, podstawowych funkcji, zakresu, zasad, pojęć, źródeł, instytucji oraz regulacji prawnej prawa obligacyjnych stosunków umownych. W toku zajęć omówione zostaną szczegółowo następujące treści merytoryczne:

1. Wprowadzenie. Pojęcie zobowiązania. Dług a odpowiedzialność.

2. Świadczenie: rodzaje; Świadczenia pieniężne

3. Wielość wierzycieli lub dłużników. Zobowiązania solidarne. Zobowiązania podzielne i niepodzielne.

4. Umowy: treść i forma. Zastrzeżenia umowne. Umowy o świadczenie przez osobę trzecią lub na rzecz osoby trzeciej

5. Bezpodstawne wzbogacenie

6. Czyny niedozwolone

7. Wykonanie zobowiązań

8. Skutki niewykonania zobowiązań

9. Wygaśnięcie zobowiązań

10. Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika

11. Status prawny konsumenta i jego ochrona

12. Zmiana wierzyciela lub dłużnika

13. Zbieg roszczeń

14. Umowy regulujące przeniesienie praw: umowa sprzedaży, dostawy, zamiany, kontraktacji, darowizny

15. Umowy odnoszące się do używania rzeczy: Najem, dzierżawa, Użyczenie. Leasing

16. Umowy o świadczenie usług: umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane , zlecenia, agencyjna, komisu, przechowania, składu, przewozu i spedycji, umowa ubezpieczenia ( z uwzględnieniem reformy ubezpieczeń gospodarczych od 1 stycznia 2004).

17. zabezpieczenie wierzytelności: poręczenie, Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa.

18. Przekaz i papiery wartościowe

19. Umowy regulujące stosunki kredytowe

Metody oceny: egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru)

Literatura:

Literatura podstawowa

W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska - Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2005 (lub późniejsze)

Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania- cz. ogólna, Warszawa 2018

Z. Radwański, J. Panowicz – Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2017 (lub późniejsze)

Literatura uzupełniająca:

J. Rajski (red.), System Prawa Prywatnego. T. 7. Prawo zobowiązań - część szczegółowa. Wyd. 2. Warszawa 2004.

J. Panowicz-Lipska (red.), System Prawa Prywatnego. T. 8. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, Warszawa 2004.

E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego. T. 5. Prawo zobowiązań - część ogólna, Warszawa 2006.

Z. Radwański (red.), System prawa cywilnego. T. 3 cz. 1: Prawo zobowiązań część ogólna, Wrocław 1981.

J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1989;

K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2005;

E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2004;

G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmochowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, C. Żuławska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, Warszawa 2002;

J. Rajski, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Warszawa 2002

A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

EK1 - zna podstawową terminologię z zakresu obligacyjnych stosunków umownych

EK2 - dysponuje wiedzą o podmiotach obligacyjnych stosunków umownych, orientuje się w przysługujących im prawach oraz zasadach ich ochrony

EK3 - opanował znajomość metod, narzędzi i technik pozyskiwania danych na temat instytucji prawnych z zakresu zobowiązań umownych

EK4 - Opanował znajomość norm prawnych znajdujących zastosowanie do instytucji z zakresu zobowiązań umownych, orientuje się w ich genezie, źródłach, charakterze i zasadach funkcjonowania

EK5 - Ma wiedzę na temat wpływu norm prawnych z zakresu zobowiązań umownych na kształtowanie się stosunków społecznych ze szczególnym uwzględnieniem wymiany dóbr i usług.

Opis ECTS

Udział w wykładzie: 16h

Udział w ćwiczeniach: 16h

Lektura zadanej literatury: 78h

Przygotowanie do egzaminu: 40h

Suma godzin: 140h

Liczba ETCS: 140h/25 = 5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Sposobem weryfikacji EK1, EK2, EK3, EK4 oraz EK 5 jest test pisemny.

Kryteria oceniania:

EK1: Zna podstawową terminologię z zakresu obligacyjnych stosunków umownych

Na ocenę 2 (ndst.): nie opanował podstawowej terminologii z zakresu obligacyjnych stosunków umownych;

Na ocenę 3 (dst.): opanował w podstawowym zakresie terminologię z zakresu obligacyjnych stosunków umownych;

Na ocenę 4 (db): dobrze opanował terminologię z zakresu obligacyjnych stosunków umownych

Na ocenę 5 (bdb): znakomicie opanował terminologię z zakresu obligacyjnych stosunków umownych

EK2 - dysponuje wiedzą o podmiotach obligacyjnych stosunków umownych, orientuje się w przysługujących im prawach oraz zasadach ich ochrony

Na ocenę 2 (ndst): nie dysponuje wiedzą o podmiotach obligacyjnych stosunków umownych, nie orientuje się w przysługujących im prawach oraz zasadach ich ochrony;

Na ocenę 3 (dst.): dysponuje podstawową wiedzą o podmiotach obligacyjnych stosunków umownych, przysługujących im prawach oraz zasadach ich ochrony;

Na ocenę 4 (db): dobrze orientuje się w problemtyce podmiotów obligacyjnych stosunków umownych, przysługujących im praw oraz zasad ich ochrony

Na ocenę 5 (bdb): Bardzo dobrze orientuje się w problemtyce podmiotów obligacyjnych stosunków umownych, przysługujących im praw oraz zasad ich ochrony;

EK3 - opanował znajomość metod, narzędzi i technik pozyskiwania danych na temat instytucji prawnych z zakresu zobowiązań umownych

Na ocenę 2 (ndst.): nie opanował znajomość metod, narzędzi i technik pozyskiwania danych na temat instytucji prawnych z zakresu zobowiązań umownych

Na ocenę 3 (dst.): na przeciętnym poziomie opanował znajomość metod, narzędzi i technik pozyskiwania danych na temat instytucji prawnych z zakresu zobowiązań umownych

Na ocenę 4 (db): dobrze opanował znajomość metod, narzędzi i technik pozyskiwania danych na temat instytucji prawnych z zakresu zobowiązań umownych

Na ocenę 5 (bdb): znakomicie opanował znajomość metod, narzędzi i technik pozyskiwania danych na temat instytucji prawnych z zakresu zobowiązań umownych

EK4: Opanował znajomość norm prawnych znajdujących zastosowanie do instytucji z zakresu zobowiązań umownych, orientuje się w ich genezie, źródłach, charakterze i zasadach funkcjonowania;

Na ocenę 2 (ndst): nie opanował znajomości norm prawnych znajdujących zastosowanie do instytucji z zakresu zobowiązań umownych, nie orientuje się w ich genezie, źródłach, charakterze i zasadach funkcjonowania;

Na ocenę 3 (dst.): w podstawowym stopniu opanował znajomość norm prawnych znajdujących zastosowanie do instytucji z zakresu zobowiązań umownych, orientuje się w ich genezie, źródłach, charakterze i zasadach funkcjonowania

Na ocenę 4 (db): Na dobrym poziomie opanował znajomość norm prawnych znajdujących zastosowanie do instytucji z zakresu zobowiązań umownych, orientuje się w ich genezie, źródłach, charakterze i zasadach funkcjonowania;

Na ocenę 5 (bdb): Bardzo dobrze opanował znajomość norm prawnych znajdujących zastosowanie do instytucji z zakresu zobowiązań umownych, orientuje się w ich genezie, źródłach, charakterze i zasadach funkcjonowania;

EK5: Ma wiedzę na temat wpływu norm prawnych z zakresu zobowiązań umownych na kształtowanie się stosunków społecznych ze szczególnym uwzględnieniem wymiany dóbr i usług.

Na ocenę 2 (ndst): Nie posiadł wiedzy na temat wpływu norm prawnych z zakresu zobowiązań umownych na kształtowanie się stosunków społecznych ze szczególnym uwzględnieniem wymiany dóbr i usług;

Na ocenę 3 (dst.): Posiadł w podstawowym zakresie wiedzę na temat wpływu norm prawnych z zakresu zobowiązań umownych na kształtowanie się stosunków społecznych ze szczególnym uwzględnieniem wymiany dóbr i usług;

Na ocenę 4 (db.): Posiadł na dobrym poziomie wiedzę na temat wpływu norm prawnych z zakresu zobowiązań umownych na kształtowanie się stosunków społecznych ze szczególnym uwzględnieniem wymiany dóbr i usług

Na ocenę 5 (bdb.): Dysponuje szeroką wiedzą na temat wpływu norm prawnych z zakresu zobowiązań umownych na kształtowanie się stosunków społecznych ze szczególnym uwzględnieniem wymiany dóbr i usług

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Fuchs
Prowadzący grup: Dariusz Fuchs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Waszczuk-Napiórkowska
Prowadzący grup: Jolanta Waszczuk-Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.