Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do prawoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do prawoznawstwa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe- I rok I stopień (plus 1 i 2 sem. lektoratu)-Adm. niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: AD1_W01, AD1_W02

Skrócony opis:

Zajęcia służą zapoznaniu studentów z najistotniejszymi pojęciami z zakresu prawoznawstwa, przygotowania studenta do dalszych studiów przedmiotów dogmatycznoprawnych poprzez zapoznanie go z podstawowym aparatem pojęciowym prawoznawstwa, podstawowymi instytucjami pranymi, podstawowa umiejętnością analizy tekstów prawnych oraz aktów stosowania prawa.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Pojęcie prawa z uwzględnieniem podstawowych koncepcji filozoficznych.

2. Funkcje prawa i relacje prawa do innych systemów normatywnych.

3. System prawa:

a) pojęcie systemu prawa,

b) zasady sytemu prawa,

c) typu systemów prawnych,

d) gałęzie prawa,

4. Normy prawne i przepisy prawa:

a) pojęcie przepisu prawa,

b) rodzaje przepisów prawa,

c) pojęcie normy prawnej,

d) budowa normy prawnej,

e) stosunek pojęć „przepis prawa” – „norma prawna”.

5. Źródła prawa i zasady jego powstawania.

6. Budowa aktu prawnego (zasady techniki prawodawczej).

7. Ogłaszanie prawa i systemy informacji prawnej.

8. Obowiązywanie prawa:

a) pojęcie obowiązywania prawa,

b) zakres obowiązywania prawa,

c) reguły kolizyjne.

9. Stosowanie prawa:

a) pojęcie stosowania prawa,

b) reguły wnioskowań prawniczych.

10. Wykładnia prawa:

a) teorie wykładni,

b) wykładnia sensu largo a wykładnia sensu stricto,

c) rodzaje wykładni ze względu na podmiot jej dokonujący,

d) rodzaje wykładni ze względu na przedmiot.

Literatura:

Podstawowa:

Krzysztof J. Kaleta, Artur Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, wyd. 2, wyd. Difin;

Uzupełniająca:

1. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. XV, Toruń 2014, wyd. Dom organizatora;

2. Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. C.H. Beck;

3. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Wyd. 3, Toruń 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

I. Efekty:

Wiedza:

AD1_W01 - Student wyróżnia i definiuje rodzaj nauki w postaci teorii (filozofii) prawa i jej rolę w systemie nauk oraz relacje do nauk dogmatyczno-prawnych i historyczno-prawnych. Student zna źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie teorii prawa. Ponadto zna normy i reguły prawne prawoznawstwa.

AD1_W02: Student zna podstawową terminologię z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa; wymienia zasadnicze procedury charakterystyczne dla działań podejmowanych w obszarze prawoznawstwa. W szczególności student zna problematykę definicji prawa, relacji prawa do innych systemów normatywnych (moralności, obyczajów, religii), problematykę języka prawa, w szczególności języka prawnego i pojęć prawnych, rozumie procesy tworzenia, stosowania i wykładni prawa oraz zagadnienia społecznego działania i skuteczności prawa.

II. Opis ECTS:

udział w wykładzie - 24h

udział w ćwiczeniach - 16h

opracowanie projektu aktu prawnego - 5h

opracowanie rozwiązania kazusu z wykładni prawa - 5h

nauka do egzaminu: 25h

łacznie: 75 h (3 pkt ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

metody oceniania:

wykład - egzamin pisemny (pytania o wiedzę, pytania typy analiza case study)

na ocenę 2:

AD1_W01 - Student nie potrafi wyróżnić teorii (filozofii) prawa spośród pozostałych nauk prawnych i jej zdefiniować. Nie rozumie roli filozofii prawa w systemie nauk oraz jej relacji do nauk dogmatyczno-prawnych i historyczno-prawnych. Student nie zna źródeł, charakteru, genezy i funkcjonowania teorii prawa. Ponadto nie zna norm i reguł prawnych prawoznawstwa.

AD1_W02: Student nie zna podstawowej terminologii z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa. Nie potrafi wymienić zasadniczych procedur charakterystycznych dla działań podejmowanych w obszarze prawoznawstwa. W szczególności student nie zna problematyki definicji prawa, relacji prawa do innych systemów normatywnych (moralności, obyczajów, religii), problematyki języka prawa, w szczególności języka prawnego i pojęć prawnych. Student nie rozumie procesów tworzenia, stosowania i wykładni prawa oraz zagadnienia społecznego działania i skuteczności prawa

na ocenę 3:

AD1_W01 - Student potrafi wyróżnić teorię (filozofię) prawa spośród pozostałych nauk prawnych i ją zdefiniować. W podstawowym zakresie rozumie rolę filozofii prawa w systemie nauk oraz jej relacje do nauk dogmatyczno-prawnych i historyczno-prawnych. Student zna w podstawowym zakresie źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie teorii prawa. Ponadto na zadowalającym poziomie zna normy i reguły prawne prawoznawstwa.

AD1_W02: Student zna w podstawowym zakresie terminologię z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa. Potrafi wymienić podstawowe procedury charakterystyczne dla działań podejmowanych w obszarze prawoznawstwa. W szczególności student w podstawowym zakresie zna problematykę definicji prawa, relację prawa do innych systemów normatywnych (moralności, obyczajów, religii), problematykę języka prawa, w szczególności języka prawnego i pojęć prawnych. Rozumie w zadowalającym zakresie procesy tworzenia, stosowania i wykładni prawa oraz zagadnienie społecznego działania i skuteczności prawa.

na ocenę 4:

AD1_W01 – Student potrafi wyróżnić teorię (filozofię) prawa spośród pozostałych nauk prawnych i ją zdefiniować w szerokim zakresie. Rozumie, na dobrym poziomie, rolę filozofii prawa w systemie nauk oraz jej relacje do nauk dogmatyczno-prawnych i historyczno-prawnych. Student dobrze zna źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie teorii prawa. Ponadto dobrze zna normy i reguły prawne prawoznawstwa.

AD1_W02: Student dobrze zna terminologię z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa. Dobrze porusza się w podstawowych procedurach charakterystycznych dla działań podejmowanych w obszarze prawoznawstwa. W szczególności student w dobrym zakresie zna problematykę definicję prawa, relację prawa do innych systemów normatywnych (moralności, obyczajów, religii), problematykę języka prawa, w szczególności języka prawnego i pojęć prawnych. Rozumie na dobrym poziomie procesy tworzenia, stosowania i wykładni prawa oraz zagadnienie społecznego działania i skuteczności prawa.

na ocenę 5:

AD1_W01 - Student potrafi wyróżnić i zdefiniować teorię (filozofię) prawa spośród pozostałych nauk prawnych i ją zdefiniować wieloaspektowo. Na bardzo dobrym poziomie rozumie rolę filozofii prawa w systemie nauk oraz jej relacje do nauk dogmatycznoprawnych i historycznoprawnych. Student bardzo dobrze zna źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie teorii prawa. Ponadto bardzo dobrze zna normy i reguły prawne prawoznawstwa.

AD1_W02: Student bardzo dobrze zna terminologię z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa. Płynnie porusza się w podstawowych procedurach charakterystycznych dla działań podejmowanych w obszarze prawoznawstwa. W szczególności student w bardzo dobrym zakresie zna problematykę definicję prawa, relację prawa do innych systemów normatywnych (moralności, obyczajów, religii), problematykę języka prawa, w szczególności języka prawnego i pojęć prawnych. Student biegle rozumie procesy tworzenia, stosowania i wykładni prawa oraz zagadnienie społecznego działania i skuteczności prawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pogłódek
Prowadzący grup: Andrzej Pogłódek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kwiatkowski
Prowadzący grup: Wojciech Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Gontarz-Dobrowolska
Prowadzący grup: Marta Gontarz-Dobrowolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)