Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-PAuzup Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W01

AD2_W03

AD2_W04

AD2_W05

AD2_W06

AD2_W07

Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne):

Zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa administracyjnego zobrazowanymi przykładami ich występowania w aktach normatywnych i orzeczeniach sądowych. Umiejętność praktycznego stosowania zdobytej wiedzy.

Założenia i cele

(szczegółowe):

Przedstawienie form prawnych oraz instytucji stosowanych w prawie administracyjnym w szczególności w części ogólnej, części ustrojowej oraz wybranych dziedzin prawa materialnego. Przekazanie umiejętności rozpoznawania oraz stosowania instytucji prawa administracyjnego przy analizie aktów normatywnych.

Pełny opis:

1.Rozważania wokół definicji administracji publicznej i prawa administracyjnego w strukturze władzy publicznej ( w tym miejsce administracji w strukturze władzy publicznej, relacje administracji publicznej z innymi władzami, pojęcie administracji publicznej; cechy administracji, podziały administracji publicznej, definicje prawa administracyjnego, pojęcie władztwa administracyjnego, atrybuty władztwa administracyjnego, wyzwania administracji publicznej wobec globalizacji, społeczeństwa informacyjnego, nowe wyzwania stojące przed administracją publiczną i prawem administracyjnym),

2. Zasady prawa administracyjnego (pojęcie zasad i ich znaczenie dla prawa administracyjnego, podziały zasad, omówienie zasad: demokratycznego państwa prawnego, w tym lex retro non agit, równości, prawa do sadu w kontekście prawa administracyjnego oraz pomocniczości, zrównoważonego rozwoju, decentralizacji, jawności, efektywności,

3.Źródła prawa administracyjnego (pojęcie źródeł prawa administracyjnego, podział źródeł prawa, znaczenie podziału źródeł prawa dla obywatela, konstytucja, umowy międzynarodowe, przepisy UE i ich znaczenie dla prawa administracyjnego, prawo miejscowe, przepisy prawa wewnętrznego)

4.Pojęcia teoretyczne z zakresu prawa administracyjnego (pojęcie interesu, podział interesów w prawie administracyjnym, pojęcie publicznych praw podmiotowych, pojęcie stosunku administracyjnoprawnego, rodzaje stosunków administracyjnoprawnych, pojęcie kontroli i nadzoru, znaczenie pojęć teoretycznych dla praktyki prawa administracyjnego),

5.Podmioty administrujące (pojęcie podmiotów administrujących, zakłady administracyjne, rodzaje i charakter prawny, pojęcie organu, podziały organów, w tym organy naczelne i centralne, organy terenowe wykonywanie zadań publicznych przez podmioty spoza administracji, zasady współdziałania administracji publicznej z organizacjami pożytku publicznego, prywatyzacja zadań publicznych),

6.Prawne formy działania administracji (pojęcie prawnych form działania administracji, akt normatywny, czynności bezpośrednio zobowiązujące, akt administracyjny, podziały aktów administracyjnych, porozumienie administracyjne, czynności cywilnoprawne, ugoda administracyjna, przyrzeczenie administracyjne, czynności faktyczne, problemy z katalogiem prawnych form działania administracji i jego ewentualna rozbudową).

Literatura:

Literatura podstawowa: (1. Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2011; J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2018)

Literatura uzupełniająca: (1. M. Zubik, Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2011; 2. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne - pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: zna i rozumie terminologię z zakresu prawa administracyjnego; posługuje się terminologią z zakresu prawa administracyjnego zgodnie z opisem przedmiotu,

EK2: Zna zasady prawa administracyjnego i umie je stosować dla interpretacji prawa administracyjnego.

EK 3: Zna źródła prawa administracyjnego, ich strukturę, charakter oraz ich znaczenie dla prawa administracyjnego;

EK4 zna pojęcia teoretyczne prawa administracyjnego i umie je stosować w praktyce.

EK5: Zna rodzaje podmiotów administrujących i ich znaczenie dla wykonywania zadań administracyj publicznej.

EK6: Zna pojęcie prawnych form działania administracji, ich rodzaje, umie określone działania administracji kwalifikować jako prawne formy działania administracji.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 16 h

Lektura zadanej literatury: 14 h

Przygotowania do egzaminu: 20 h

Suma godzin: 50

Liczba ECTS: 50 h/25 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia i oceniania dla EK1-EK6:

wykład konwencjonalny

egzamin pisemny w I i II terminie; trzy pytania opisowe w każdym terminie

Student jest oceniany w zakresie stopnia realizacji realizacji efektów kształcenia.

Efekty kształcenia ocenia się:

1) w sposób bardzo dobry wykazuje realizację efektów kształcenia - bdb

2) w sposób dobry z plusem wykazuje realizację efektów kształcenia, opanowania efektów kształcenia nie wykazuje w stopniu bardzo dobrym - db+

3) w sposób dobry wykazuje realizację efektów kształcenia - db

4) w sposób dostateczny z plusem wykazuje realizację efektów kształcenia, opanowania efektów kształcenia nie wykazuje w stopniu dobrym - dst+

5) w sposób dostateczny wykazuje realizację efektów kształcenia - dst

6) nie wykazuje w sposób dostateczny ani żaden powyższy efektów kształcenia – ndst

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piskorz-Ryń
Prowadzący grup: Agnieszka Piskorz-Ryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Mędrzycki
Prowadzący grup: Radosław Mędrzycki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aadd16d30e27e4f26ad4ae380eab322d6%40thread.tacv2/conversations?groupId=cc234938-9791-4453-9005-2d59bf31724f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium wyrównujące braki wiedzy w zakresie prawa administracyjnego.

Pełny opis:

Konwersatorium wyrównujące braki wiedzy w zakresie prawa administracyjnego.

Literatura:

Literatura podstawowa: (1. Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2011; J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2018)

Literatura uzupełniająca: (1. M. Zubik, Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2011; 2. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne - pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013)

Wymagania wstępne:

Brak wymagań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Kohtamaki
Prowadzący grup: Natalia Kohtamaki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.