Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie sądowo-administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-PSA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie sądowo-administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - I rok II stopień - administracja niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:

AD2_W06;

AD2_W07

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średniozaawansowany

Założenia i cele przedmiotu: założeniem jest przedstawienie ogólnej problematyki postępowania sądowoadministracyjnego w celu przygotowania do praktycznego stosowania przepisów o postępowaniu sądowoadministracyjnym. Wykład ma zapoznać studentów z organizacją sądownictwa administracyjnego w Polsce oraz z przebiegiem postępowania przed sądami administracyjnymi.

Wymagania wstępne: brak

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Factual content:

1. Essence and organization of administrative judiciary in Poland – 4 h.

2. Object of legal administrative proceedings, definition of legal administrative case – 4 h.

3. Subjects of legal administrative proceedings (WSA /Provincial administrative Court/, NSA / Supreme Administrative Court /, parties and other participants)- 4 h.

4. Preconditions of admissibility of legal administrative complaint – 4 h.

5. Course of legal administrative proceedings – 6 h.

6. Adjudications of administrative court – 4 h.

7. Means of challenging adjudications of administrative courts (cassation appeal, appeal, complaint about reopening proceedings and cancelling legally binding decision) – 6 h.

Form and conditions of receiving a credit: written exam has the form of 4-5 open questions. Receiving credit conditions entering the exam.

Literatura:

Literatura podstawowa: (M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowoadministracyjne, Lexis Nexis, Warszawa 2010; H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, T. Woś, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2015).

Literatura uzupełniająca: (1. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013; 2. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2015; 3. T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012; 4. R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2015).

Akty prawne:

- Ustawa z 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1647 ze zm.

- Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

EK 1: ma wiedzę na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego

EK 2: zna i rozumie zakres właściwości sądów administracyjnych i przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego

EK 3: omawia regulacje prawne w zakresie postępowania sądowoadministracyjnego (dotyczące podmiotów postępowania, pism, przebiegu postępowania, rozstrzygnięć itp.)

EK 4: charakteryzuje przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego

EK 5: zna regulacje prawne w zakresie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 16h

Lektura literatury: 24h

Przygotowanie do egzaminu: 35h

Suma godzin: 75h

Liczba ECTS: 75h/25 (1 pkt ECTS=25h pracy studenta) = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin ustny poprzez MS TEAMS

Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest zaliczeniem ćwiczeń.

Kryteria oceniania:

Na ocenę ndst. (2):

EK 1: nie ma wiedzy na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego (nie potrafi opisać modelu sądownictwa administracyjnego w Polsce ani wskazać regulacji prawnych w tym zakresie)

EK 2: nie zna i nie rozumie zakresu właściwości sądów administracyjnych i przedmiotu postępowania sądowoadministracyjnego

EK 3: nie potrafi omówić regulacji prawnych z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego (dotyczących podmiotów postępowania, pism, przebiegu postępowania, rozstrzygnięć itp.)

EK 4: nie potrafi scharakteryzować przesłanek dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego

EK 5: nie zna regulacji prawnych w zakresie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Na ocenę dst. (3):

EK 1: ma dostateczną wiedzę na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego (potrafi wskazać rodzaje sądów administracyjnych, konstytucyjną podstawę działania oraz akty ustawowe dotyczące sądownictwa administracyjnego)

EK 2: opisuje w zasadzie poprawnie wynikający z przepisów zakres właściwości sądów administracyjnych i przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego

EK 3: potrafi przedstawić podstawowe regulacje prawne z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego (dotyczące podmiotów postępowania, pism, przebiegu postępowania, rozstrzygnięć itp.)

EK 4: wymienia poprawnie przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego i charakteryzuje część z nich

EK 5: zna regulacje prawne w zakresie zwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz niektórych środków nadzwyczajnych

Na ocenę db. (4):

EK 1: ma ugruntowaną wiedzę na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego (potrafi wskazać rodzaje sądów administracyjnych, konstytucyjną podstawę działania, akty ustawowe dotyczące sądownictwa administracyjnego, jak również organy sądów, wymagania na stanowisko sędziego itp.)

EK 2: poprawnie opisuje wynikający z przepisów zakres właściwości sądów administracyjnych i przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego, umiejąc wskazać konkretne przykłady aktów/czynności objętych kontrolą sądów administracyjnych

EK 3: w zasadzie prawidłowo potrafi omówić zarówno podstawowe, jak i bardziej złożone regulacje prawne z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego (dotyczące podmiotów postępowania, pism, przebiegu postępowania, rozstrzygnięć itp.)

EK 4: poprawnie wymienia i charakteryzuje przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego

EK 5: dobrze zna regulacje prawne w zakresie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Na ocenę bdb. (5):

EK 1: ma ugruntowaną i wyczerpującą wiedzę na temat istoty i organizacji sądownictwa administracyjnego (potrafi wskazać rodzaje sądów administracyjnych, konstytucyjną podstawę działania, akty ustawowe dotyczące sądownictwa administracyjnego, organy sądów, wymagania na stanowisko sędziego itp.), jak również ocenić model polskiego sądownictwa administracyjnego

EK 2: poprawnie opisuje wynikający z przepisów zakres właściwości sądów administracyjnych i przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego, umiejąc wskazać konkretne przykłady aktów/czynności objętych kontrolą sądów administracyjnych, łącząc je z adekwatnymi wymaganiami dopuszczalności skargi

EK 3: prawidłowo omawia zarówno podstawowe, jak i bardziej złożone regulacje prawne z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego (dotyczące podmiotów postępowania, pism, przebiegu postępowania, rozstrzygnięć itp.), rozumiejąc relacje między poszczególnymi instytucjami

EK 4: poprawnie wymienia i charakteryzuje przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego oraz łączy ich brak z odpowiednimi skutkami procesowymi

EK 5: posiada szeroką wiedzę na temat regulacji prawnych w zakresie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym, charakteryzując podobieństwa i różnice między tymi środkami i trybami postępowania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jaśkowska, Martyna Wilbrandt-Gotowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jaśkowska, Martyna Wilbrandt-Gotowicz
Strona przedmiotu: http://vr51kcq
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowoadministracyjne, Lexis Nexis, Warszawa 2010; H. Knysiak-Sudyka (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

1. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2020; 2. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2012; 3. T.Woś, H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016; 4. R. Hauser, M. Wierzbowski red., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2019.

Akty prawne:

- Ustawa z 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 137);

- Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jaśkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.