Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Digitalizacja na europejskim rynku finansowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-DERF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Digitalizacja na europejskim rynku finansowym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BwGC_W08, BwGC_W09 [wiedza]

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu cyfryzacji / dygitalizacji usług finansowych. Student ma docelowo rozumieć podstawowe mechanizmy zachodzące na europejskim jednolitym rynku finansowym, definiować procesy związane z pogłębioną integracją sektorową- przede wszystkim na europejskim rynku bankowym.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Dygitalizacja - pojęcie

3. Rewolucja cyfrowa versus rewolucja komunikacyjna

4. Rynki finansowe - mechanizmy działania

5. Regulowanie rynku - podstawowe definicje

6. Rys historyczny - powstanie jednolitego rynku finansowego

7. Harmonizacja minimalna i harmonizacja maksymalna prawa finansowego w ramach unijnych procesów integracyjnych

8. Procesy dygitalizacji i ich wpływ na stabilność finansową rynku

9. Innowacyjność w strukturach UE

10. System prawnofinansowy UE

11. Wymiar instytucjonalny

12. Wymiar normatywny

13. Cyfryzacja versus internacjonalizacja

14. Porównanie rynku europejskiego do innych rynków regionalnych

15. Podsumowanie

Literatura:

Literatura podstawowa:

1)

Informatyka prawnicza : technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, Wojciech Wiewiórowski, Grzegorz Wierczyński, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

2)

Technologia informacyjna w usługach bankowości elektronicznej / Sylwia Wojciechowska-Filipek, Difin, Warszawa 2010.

3)

Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej / Anna Jurkowska-Zeidler, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1)

System prawnofinansowy Unii Europejskiej / redakcja naukowa Andrzej Drwiłło et al., Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

2)

Euro a jednolity europejski rynek finansowy: praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Joanny Żabińskiej, WAE, Katowice 2003.

3)

Jednolity europejski rynek finansowy : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Joanny Żabińskiej, WAE, Katowice 2004.

4)

Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy / Wioletta Nawrot, CeDeWu, Warszawa 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: przedstawia pojęcia cyfryzacji, integracji sektorowej i funkcjonowania finansowych mechanizmów nadzorczych w kontekście prawnomiędzynarodowym,

EK 2: charakteryzuje specyfikę działań regulacyjnych na europejskich rynkach finansowych w obszarze międzynarodowym,

EK 3: wskazuje podstawowe zjawiska związane z cyfryzacją i innowacyjnością jednolitego rynku finansowego UE,

EK 4: opisuje politykę krajową oraz działania podejmowane przez organizacje międzynarodowe w zakresie działań związanych z integracją finansową,

EK 5: wyjaśnia zagadnienia związane z wpływem instytucji finansowych (przede wszystkim banków) na stabilność finansową,

EK 6: rozpoznaje uwarunkowania normatywne integracji finansowej,

EK 7: przedstawia prawne regulacje w zakresie zapewniania stabilności finansowej (w kontekście zmian "cyfrowych")

Opis ECTS:

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta lektura zadanej literatury 20

Praca własna studenta przygotowanie do zagadnień problemowych w trakcie wykładu interaktywnego 25

Praca własna studenta przygotowanie do zaliczenia końcowego 25

SUMA GODZIN: 100

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 100 h/25 = 4

Metody i kryteria oceniania:

- na ocenę 2 (ndst) student nie potrafi:

EK 1: przedstawić pojęcia cyfryzacji, integracji sektorowej i funkcjonowania finansowych mechanizmów nadzorczych w kontekście prawnomiędzynarodowym,

EK 2: charakteryzować specyfiki działań regulacyjnych na europejskich rynkach finansowych w obszarze międzynarodowym,

EK 3: wskazywać podstawowych zjawisk związanych z cyfryzacją i innowacyjnością jednolitego rynku finansowego UE,

EK 4: opisywać polityki krajowej oraz działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w zakresie działań związanych z integracją finansową,

EK 5: wyjaśniać zagadnień związanych z wpływem instytucji finansowych (przede wszystkim banków) na stabilność finansową,

EK 6: rozpoznawać normy prawne związane z integracją finansową UE (wykładnia),

EK 7: przedstawiać regulacje w zakresie zapewniania stabilności finansowej (w kontekście zmian "cyfrowych")

- na ocenę 3 (dst) student w stopniu dostatecznym:

EK 1: przedstawia pojęcia cyfryzacji, integracji sektorowej i funkcjonowania finansowych mechanizmów nadzorczych w kontekście prawnomiędzynarodowym,

EK 2: charakteryzuje specyfikę działań regulacyjnych na europejskich rynkach finansowych w obszarze międzynarodowym,

EK 3: wskazuje podstawowe zjawiska związane z cyfryzacją i innowacyjnością jednolitego rynku finansowego UE,

EK 4: opisuje politykę krajową oraz działania podejmowane przez organizacje międzynarodowe w zakresie działań związanych z integracją finansową,

EK 5: wyjaśnia zagadnienia związane z wpływem instytucji finansowych (przede wszystkim banków) na stabilność finansową,

EK 6: rozpoznaje uwarunkowania normatywne integracji finansowej,

EK 7: przedstawia prawne regulacje w zakresie zapewniania stabilności finansowej (w kontekście zmian "cyfrowych")

- na ocenę 4 (db) student w stopniu dobrym:

EK 1: przedstawia pojęcia cyfryzacji, integracji sektorowej i funkcjonowania finansowych mechanizmów nadzorczych w kontekście prawnomiędzynarodowym,

EK 2: charakteryzuje specyfikę działań regulacyjnych na europejskich rynkach finansowych w obszarze międzynarodowym,

EK 3: wskazuje podstawowe zjawiska związane z cyfryzacją i innowacyjnością jednolitego rynku finansowego UE,

EK 4: opisuje politykę krajową oraz działania podejmowane przez organizacje międzynarodowe w zakresie działań związanych z integracją finansową,

EK 5: wyjaśnia zagadnienia związane z wpływem instytucji finansowych (przede wszystkim banków) na stabilność finansową,

EK 6: rozpoznaje uwarunkowania normatywne integracji finansowej,

EK 7: przedstawia prawne regulacje w zakresie zapewniania stabilności finansowej (w kontekście zmian "cyfrowych")

- na ocenę 5 (bdb) student w stopniu bardzo dobrym:

EK 1: przedstawia pojęcia cyfryzacji, integracji sektorowej i funkcjonowania finansowych mechanizmów nadzorczych w kontekście prawnomiędzynarodowym,

EK 2: charakteryzuje specyfikę działań regulacyjnych na europejskich rynkach finansowych w obszarze międzynarodowym,

EK 3: wskazuje podstawowe zjawiska związane z cyfryzacją i innowacyjnością jednolitego rynku finansowego UE,

EK 4: opisuje politykę krajową oraz działania podejmowane przez organizacje międzynarodowe w zakresie działań związanych z integracją finansową,

EK 5: wyjaśnia zagadnienia związane z wpływem instytucji finansowych (przede wszystkim banków) na stabilność finansową,

EK 6: rozpoznaje uwarunkowania normatywne integracji finansowej,

EK 7: przedstawia prawne regulacje w zakresie zapewniania stabilności finansowej (w kontekście zmian "cyfrowych")

---

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK1 są: wykład problemowy i konwersatoryjny oraz metody problemowe (klasyczna metoda problemowa i metoda sytuacyjna). Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz egzamin pisemny w formie eseju na zadany temat.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK2 są: wykład problemowy i konwersatoryjny oraz metody problemowe (klasyczna metoda problemowa i metoda sytuacyjna). Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz egzamin pisemny w formie eseju na zadany temat.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK3 są: wykład problemowy i konwersatoryjny oraz metody problemowe (klasyczna metoda problemowa i metoda sytuacyjna). Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz egzamin pisemny w formie eseju na zadany temat.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK4 są: wykład problemowy i konwersatoryjny oraz metody problemowe (klasyczna metoda problemowa i metoda sytuacyjna). Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz egzamin pisemny w formie eseju na zadany temat.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK5 są: wykład problemowy i konwersatoryjny oraz metody problemowe (klasyczna metoda problemowa i metoda sytuacyjna). Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz egzamin pisemny w formie eseju na zadany temat.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK6 są: wykład problemowy i konwersatoryjny oraz metody problemowe (klasyczna metoda problemowa i metoda sytuacyjna). Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz egzamin pisemny w formie eseju na zadany temat.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK7 są: wykład problemowy i konwersatoryjny oraz metody problemowe (klasyczna metoda problemowa i metoda sytuacyjna). Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz egzamin pisemny w formie eseju na zadany temat.

Praktyki zawodowe:

Zajęcia prowadzone stacjonarnie. Dodatkowy kontakt przez USOS mail.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Kohtamaki
Prowadzący grup: Natalia Kohtamaki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wszystkie informacje w opisie ogólnym przedmiotu.

Literatura:

W opisie ogólnym przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Kohtamaki
Prowadzący grup: Natalia Kohtamaki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Kohtamaki
Prowadzący grup: Natalia Kohtamaki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Kohtamaki
Prowadzący grup: Natalia Kohtamaki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)