Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewolucja bankowości: od bankowości tradycyjnej do bankowości otwartej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-EBTO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewolucja bankowości: od bankowości tradycyjnej do bankowości otwartej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae9fc9c42c4274114b2e14ff4cf1678df%40thread.tacv2/conversations?groupId=6c676108-41b4-43f2-873c-9db1e49f6ba1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BwGC_W09

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy ewolucji bankowości, ze szczególnym uwzględnieniem roli otwartej bankowości.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy ewolucji bankowości, ze szczególnym uwzględnieniem roli otwartej bankowości. Poruszone zostaną zagadnienia API, TPP. Obszar zainteresowania będzie dotyczył także gromadzenia, przetwarzania i bezpieczeństwa zgromadzonych danych. Analizie zostaną także poddane przepisy dot. otwartej bankowości. Omówione zostanie bankowość inwestycyjna, spółdzielcza i rola banków w realizacji celów ESG. Przedmiotem wykładu będzie także m.in. FinTech, wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji w bankowości i znaczenie piaskownic regulacyjnych.

Literatura:

Materiały przekazywane przez prowadzącego przez platformę MOODLE.

Literatura dodatkowa

1. K. Szpyt (red.), FinTech. Nowe technologie w sektorze bankowym, Warszawa 2024

2. W.J. Katner (red.), Prawo zobowiązań - umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego. Tom 9. Wyd. 4, Warszawa 2023 - Rozdział VII. Papiery wartościowe i czynności bankowe

3. Zapadka P., Usługi bankowości inwestycyjnej, Warszawa 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

EK1 (BwGC_W09) Student na zagadnienia związane z bankowością otwartą. Ma wiedzę o przebiegu ewolucji bankowości.

Opis ECTS: 2 pkt ECTS

15 godzin - udział w zajęciach

30 godzin - przygotowanie do egzaminu

10 godzin - przygotowanie do zajęć, prace domowe

Suma godzin: 55 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, wykład interaktywny, dyskusja, prezentacja w PP, rozwiązywanie zadań domowych.

Metody oceniania:

EK1 (BwGC_W09) jest weryfikowany przez egzamin pisemny (w formie ustnej lub testu).

Wiedza: EK1 (BwGC_W09)

Na ocenę BDB (5):

Student zna zagadnienia związane z bankowością otwartą. Ma wiedzę o przebiegu ewolucji bankowości. Bardzo dobrze charakteryzuje rolę otwartej bankowości w procesie transformacji cyfrowej, a także kwestie związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i bezpieczeństwem danych. Bardzo dobrze zna przepisy dyrektywy PSD 2 w zakresie wskazanym przez prowadzącego.

Na ocenę DB (4) i DB PLUS (4+): Student zna zagadnienia związane z bankowością otwartą. Ma wiedzę o przebiegu ewolucji bankowości. Dobrze charakteryzuje rolę otwartej bankowości w procesie transformacji cyfrowej, a także kwestie związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i bezpieczeństwem danych. Dobrze zna przepisy dyrektywy PSD 2 w zakresie wskazanym przez prowadzącego.

Na ocenę DST (3) i DST PLUS (3+): Student zna w dostatecznym stopniu zagadnienia związane z bankowością otwartą. Ma wiedzę o przebiegu ewolucji bankowości. W stopniu podstawowym charakteryzuje rolę otwartej bankowości w procesie transformacji cyfrowej, a także kwestie związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i bezpieczeństwem danych. W stopniu dostatecznym zna przepisy dyrektywy PSD 2 w zakresie wskazanym przez prowadzącego.

Na ocenę NDST (2): Student nie zna zagadnień związanych z bankowością otwartą. Nie ma wiedzy o przebiegu ewolucji bankowości. Nie potrafi scharakteryzować roli otwartej bankowości w procesie transformacji cyfrowej, a także kwestii związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i bezpieczeństwem danych. Nie zna przepisów dyrektywy PSD 2 w zakresie wskazanym przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Niklińska
Prowadzący grup: Natalia Niklińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Justyna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS: 2 pkt ECTS


15 godzin - udział w zajęciach


30 godzin - przygotowanie do egzaminu


10 godzin - przygotowanie do zajęć, prace domowe


Suma godzin: 55 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest ewolucja bankowości, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji bankowości od bankowości tradycyjnej do bankowości 4.0 i otwartej bankowości.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest ewolucja banków i bankowości, a więc transformacja bankowości od bankowości tradycyjnej do bankowości 4.0 i otwartej bankowości, wykorzystującej najnowocześniejsze technologie. Omówione zostaną pojęcia open banking, API, TPP i wyjaśniona rola banków w zmienionym przedmiotowo i podmiotowo rynku usług finansowych, w tym usług płatniczych. Omówione zostanie także rola banków w realizacji celów zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz SFDR, bankowość spółdzielcza.

Literatura:

Podawana na zajęciach, artykuły naukowe, komentarze i inne materiały przesłane studentom w Moodle UKSW albo przez USOSmail; prezentacja w PP w Moodle UKSW

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Justyna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS: 2 pkt ECTS


15 godzin - udział w zajęciach


30 godzin - przygotowanie do egzaminu


10 godzin - przygotowanie do zajęć, prace domowe


Suma godzin: 55 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy ewolucji bankowości, ze szczególnym uwzględnieniem roli otwartej bankowości.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy ewolucji bankowości, ze szczególnym uwzględnieniem roli otwartej bankowości. Poruszone zostaną zagadnienia API, TPP. Obszar zainteresowania będzie dotyczył także gromadzenia, przetwarzania i bezpieczeństwa zgromadzonych danych. Analizie zostaną także poddane przepisy dot. otwartej bankowości. Omówione zostanie bankowość inwestycyjna, spółdzielcza i rola banków w realizacji celów ESG.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Justyna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)