Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

E-usługi w biznesie i administracji- otoczenie prawne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-EUwBiA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: E-usługi w biznesie i administracji- otoczenie prawne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BwGC_W06, BwGC_W12 BwGC_K06

Skrócony opis:

Celem zajęć jest analiza znaczenia regulacji prawnych przy rozwoju i funkcjonowaniu e-usług w biznesie i administracji

Pełny opis:

1. Rozwój e-administracji i regulacji prawnych obejmujących ten obszar

2. Ramy prawne świadczenia e-usług w administracji

3. Podstawy prawne świadczenia e-usług w biznesie

4. Przyjazne otoczenie prawne e-usług w biznesie

Literatura:

Materiały przekazywane na zajęciach

Literatura:

1. G. Kubalski, M. Małowiecka, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz, Warszawa 2019

2. K. Chałubińska-Jentkiewicz, J. Taczkowska-Olszewska, Świadczenie usług drogą elektroniczną. Komentarz, Warszawa 2019

3. C. Martysz, G. Szpor, K. Wojsyk Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz, Wolters Kluwer 2015

4. red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński i D. Szostek, E-obywatel. E-sprawiedliwość. E-usługi. C.H. Beck, Warszawa 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie efektu uczenia się BwGC_W06 zagadnienie usług świadczonych za pomocą nowych technologii. Ma wiedzę o zakresie i rodzajach e-usług i ich wpływie na gospodarkę cyfrową:

EK 1 – przyswojenie siatki pojęciowej dot. e-usług w biznesie i administracji

EK 3 – Wskazuje podstawy prawne funkcjonowania e-usług w administracji

EK 4 – Wskazuje podstawy prawne funkcjonowania e-biznesu

W zakresie efektu uczenia się BwGC_W12 zasady funkcjonowania konsumenta na rynku cyfrowym:

EK 6- zna i potrafi omówić podstawy prawne funkcjonowania konsumenta w obszarze e-usług w biznesie i administracji

W zakresie efektu uczenia się BwGC_K06 podejmowania zadań w obszarze gospodarki cyfrowej przy realizacji projektów w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych:

EK 2 – zna i potrafi omówić rozwój e-administracji i wpływ regulacji prawnych na ten proces i przeprowadza projekty z tego obszaru.

EK 5 – Omawia i rozumie wpływ regulacji prawnych na rozwój e-usług w biznesie i przeprowadza projekty z tego obszaru.

Opis ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 15h

Przygotowanie do zajęć: 15h

Przygotowanie do egzaminu:20h

Suma godzin:50 h

Liczba ECTS: 50h/25= 2 ECTS

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, przygotowanie referatu, zaliczenie w formie pisemnej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie efektu uczenia się BwGC_W06:

EK 1:.

ocena 2 (ndst) -brak znajomości i brak umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu e-usług w biznesie i administracji

ocena 3 (dst) – znajomość podstawowych pojęć z zakresu e-usług w biznesie i administracji, jednak są istotne braki w zakresie ich rozumienia

Ocena 4 (db) – dobra znajomość podstawowych pojęć z zakresu e-usług w biznesie i administracji, jednak są braki w zakresie poprawnego posługiwania się nimi.

ocena 5 (bdb) – znajomość i umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu e-usług w biznesie i administracji.

EK 3:

ocena 2 (ndst) – Nie potrafi wymienić i omówić regulacji prawnych dot. e-usług w administracji.

ocena 3 (dst) – Znajomość podstawowych regulacji prawnych dot. e-usług w administracji, jednak są istotne braki w rozumieniu tych regulacji.

ocena 4 (db) - Znajomość podstawowych regulacji prawnych dot. e-usług w administracji, jednak są braki w zakresie posługiwania się nimi.

ocena 5 (bdb) – bardzo dobra znajomość podstawowych regulacji prawnych dot. e-usług administracji.

EK 4:

ocena 2 (ndst) – Nie potrafi wymienić i omówić regulacji prawnych dot. e-usług w biznesie.

ocena 3 (dst) – Znajomość podstawowych regulacji prawnych dot. e-usług w biznesie, jednak są istotne braki w rozumieniu tych regulacji.

ocena 4 (db) - Znajomość podstawowych regulacji prawnych dot. e-usług w biznesie, jednak są braki w zakresie poprawnego posługiwania się nimi

ocena 5 (bdb) – bardzo dobra znajomość podstawowych regulacji prawnych dot. e-usług w biznesie.

W zakresie efektu uczenia się BwGC_W12:

EK 6

ocena 2 (ndst) – nie zna i nie potrafi omówić podstaw prawnych funkcjonowania konsumenta w obszarze e-usług w biznesie i administracji

ocena 3 (dst) – potrafi omówić podstawy prawne funkcjonowania konsumenta w obszarze e-usług w biznesie i administracji – jednak są istotne braki w rozumieniu tego zagadnienia.

ocena 4 (db) – potrafi omówić podstawy prawne funkcjonowania konsumenta w obszarze e-usług w biznesie i administracji

ocena 5 (bdb) – bardzo dobrze zna i potrafi omówić podstawy prawne funkcjonowania konsumenta w obszarze e-usług w biznesie i administracji

W zakresie efektu uczenia się BwGC_K06:

EK 2:

ocena 2 (ndst) – nie zna i nie potrafi omówić rozwoju e-administracji i wpływu regulacji prawnych na ten proces.

ocena 3 (dst) – potrafi omówić rozwój e-administracji i wpływ regulacji prawnych na ten proces, a także przeprowadza projekty w tym obszarze – jednak są istotne braki w rozumieniu tego zagadnienia.

ocena 4 (db) – potrafi omówić rozwój e-administracji i wpływ regulacji prawnych na ten proces, a także przeprowadza projekty w tym obszarze.

ocena 5 (bdb) – bardzo dobrze zna i potrafi omówić rozwój e-administracji i wpływ regulacji prawnych na ten proces, a także potrafi w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych przeprowadzić projekty w tym obszarze.

EK 5:

Ocena 2 (ndst) – nie potrafi omówić wpływu regulacji prawnych na rozwój e-usług w biznesie

Ocena 3 (dst) - potrafi omówić wpływu regulacji prawnych na rozwój e-usług w biznesie i przeprowadza projekty w tym obszarze - jednak są istotne braki w rozumieniu tego zagadnienia.

Ocena 4 (db) - potrafi omówić wpływu regulacji prawnych na rozwój e-usług w biznesie, jednak są istotne braki w zakresie poprawnego opisywania tego obszaru. Przeprowadza projekty w tym zakresie.

Ocena 5 (bdb) – bardzo dobrze zna i potrafi omówić wpływu regulacji prawnych na rozwój e-usług w biznesie. Przeprowadza projekty w tym obszarze w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klara Dygaszewicz
Prowadzący grup: Klara Dygaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klara Dygaszewicz
Prowadzący grup: Klara Dygaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klara Dygaszewicz
Prowadzący grup: Klara Dygaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.