Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie na odległość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-KO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie na odległość
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5e2537e701bd4dafb138adae86693d27%40thread.tacv2/conversations?groupId=1e229c05-654f-4d23-b6a7-d8d689950ec9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza

BwGC_W06


[zna i rozumie zagadnienie usług świadczonych za pomocą nowych technologii. Ma wiedzę o zakresie i rodzajach e-usług i ich wpływie na gospodarkę cyfrową].Umiejętności

BwGC_U12


[potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne w procesie dydaktycznym]


Kompetencje społeczne

BwGC_K01


[jest gotów do analitycznego podejścia do rozwiązywania konkretnych samodzielnie lub w grupie problemów ]


BwGC_K06


[jest gotów do podejmowania zadań w obszarze gospodarki cyfrowej przy realizacji projektów w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych]

Skrócony opis:

Przedmiot ma zaznajomić studentów z zagadnieniami kształcenia na odległość w kontekście prawnym, społecznym i technologicznym.

Podczas zajęć studenci nabędą umiejętność wykorzystywania podstawowych narzędzi do zdalnego kształcenia.

Pełny opis:

Kształcenie na odległość oznacza taki sposób kształcenia, w którym nauczający znajduje się w dystansie przestrzennym lub czasowym od kształcącego się. Proces nauczania jest inicjowany i kierowany przez nauczyciela w sposób pośredni i ciągły za pomocą różnych mediów pozwalających pokonać dystans. Kształcenie zdalne ma na celu przede wszystkim przełamanie barier edukacyjnych takich jak miejsce zamieszkania czy sztywne pory zajęć.

Podczas warsztatów studenci poznają prawne aspekty kształcenia na odległość, będą dyskutować o szansach i zagrożeniach kształcenia zdalnego w kontekście prawnym, społecznym i technologicznym. Poznają podstawowe narzędzia kształcenia na odległość i nauczą się ich stosowania w praktyce.

Literatura:

Literatura podstawowa:

G. Suresh Babu, K. Sridev, IMPORTANCE OF E-LEARNING IN HIGHER EDUCATION: A STUDY; "INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH CULTURES OCIETYISSN" 2018: 2456-6683, Volume - 2, Issue - 5; https://www.academia.edu/36868903/IMPORTANCE_OF_E_LEARNING_IN_HIGHER_EDUCATION_A_STUDY

S. Goval, E-Learning: Future of Education, "Journal of Education and Learning" 2012, (EduLearn) 6(4):239, https://www.researchgate.net/publication/287545379_E-Learning_Future_of_Education

S. Moghavvemi, A. Sulaiman, Effect of Smart Classroom on Student Achievement at Higher Education, https://www.academia.edu/40167462/Effect_of_Smart_Classroom_on_Student_Achievement_at_Higher_Education

Literatura uzupełniająca:

Będzie podawana podczas zajęć

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia

EK1: zna definicje pojęcia e-learning; potrafi wymienić narzędzia i aplikacje służące do kształcenia na odległość

[odniesienie do efektu kierunkowego BwGC_W06: zna i rozumie zagadnienie usług świadczonych za pomocą nowych technologii. Ma wiedzę o zakresie i rodzajach e-usług i ich wpływie na gospodarkę cyfrową].

EK2: zna zależności między kształceniem na odległość a e-usługami

[odniesienie do efektu kierunkowego BwGC_W06: zna i rozumie zagadnienie usług świadczonych za pomocą nowych technologii. Ma wiedzę o zakresie i rodzajach e-usług i ich wpływie na gospodarkę cyfrową].

EK3: potrafi korzystać z podstawowych narzędzi i aplikacji do kształcenia na odległość w roli uczącego się i nauczającego [odniesienie do efektu kierunkowego BwGC_U12: potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne w procesie dydaktycznym]

Kompetencje społeczne

EK4: potrafi wskazać szanse i zagrożenia wynikające z kształcenia na odległość i ich wpływ na system prawny, społeczeństwo, gospodarkę i rozwój technologiczny [odniesienie do efektu kierunkowego BwGC_K01: jest gotów do analitycznego podejścia do rozwiązywania konkretnych samodzielnie lub w grupie problemów ]

EK5: potrafi przygotować szkolenie na wybrany temat z użyciem narzędzi i aplikacji kształcenia na odległość [ do efektu kierunkowego BwGC_K06 jest gotów do podejmowania zadań w obszarze gospodarki cyfrowej przy realizacji projektów w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych]

Opis ECTS

Udział w warsztatach: 15 h

Przygotowanie do zajęć, w tym lektura literatury i sprawozdań: 10 h

Przygotowanie projektu z zakresu kształcenia zdalnego 25 h

Razem 50 h/ 25h = 2 ECTS

1 ECTS = 25 h

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Studenci będą oceniani podczas warsztatów w trybie ciągłym poprzez obserwację zachowań, odpowiedź ustną, udział w dyskusji, zaangażowanie w pracy w grupach oraz przygotowany projekt szkolenia na wskazanej platformie e-learningowej.

Z każdych zajęć student będzie otrzymywał punkty za aktywność.

Suma punktów za aktywność oraz punktów za przygotowany projekt będzie stanowić ocenę końcową z warsztatów.

Łącznie można będzie uzyskać:

- 30 punktów za aktywność

- 30 za przygotowanie projektu szkolenia i jego zaprezentowanie podczas zajęć

Punktem referencyjnym jest 60 pkt - 100%

Skala ocen

91 – 100% bardzo dobry (5.0)

- 81 – 90% plus dobry (4.5)

- 71 – 80% dobry (4.0)

- 61 – 70% plus dostateczny

- 55 – 60% dostateczny (3.0),

- poniżej 50% niedostateczny (2.0).

Kryteria oceniania

Na ocenę bardzo dobrą

EK1: zna definicje pojęcia e-learning; potrafi wymienić co najmniej sześć narzędzi i aplikacji służących do kształcenia na odległość z odwołaniem się do aktualnej literatury przedmiotu

EK2: zna zależności między kształceniem na odległość a e-usługami; potrafi wyjaśnić w oparciu o trzy definicje e-usług charakter e-learningu

EK3: potrafi korzystać z podstawowych narzędzi i aplikacji do kształcenia na odległość w roli uczącego się i nauczającego; samodzielnie i biegle wykorzystuje narzędzia do prezentowania zadanych treści

EK4: potrafi wskazać szanse i zagrożenia wynikające z kształcenia na odległość i ich wpływ na system prawny, społeczeństwo, gospodarkę i rozwój technologiczny; odwołuje się przy tym do aktów prawnych, orzecznictwa, literatury, raportów

EK5: potrafi przygotować szkolenie na wybrany temat z użyciem narzędzi i aplikacji kształcenia na odległość; potrafi zaprezentować treść szkolenia z wykorzystaniem co najmniej czterech narzędzi kształcenia na odległość

Na ocenę dobrą

EK1: zna definicje pojęcia e-learning; potrafi wymienić co najmniej pięć narzędzi i aplikacji służących do kształcenia na odległość z odwołaniem się do aktualnej literatury przedmiotu

EK2: zna zależności między kształceniem na odległość a e-usługami; potrafi wyjaśnić w oparciu o dwie definicje e-usług charakter e-learningu

EK3: potrafi korzystać z podstawowych narzędzi i aplikacji do kształcenia na odległość w roli uczącego się i nauczającego; samodzielnie, ale z pewnymi uchybieniami wykorzystuje narzędzia do prezentowania zadanych treści

EK4: potrafi wskazać szanse i zagrożenia wynikające z kształcenia na odległość i ich wpływ na system prawny, społeczeństwo, gospodarkę i rozwój technologiczny; odwołuje się przy tym do aktów prawnych, literatury, raportów

EK5: potrafi przygotować szkolenie na wybrany temat z użyciem narzędzi i aplikacji kształcenia na odległość; potrafi zaprezentować treść szkolenia z wykorzystaniem co najmniej trzech narzędzi kształcenia na odległość

Na ocenę dostateczną

EK1: zna definicje pojęcia e-learning; potrafi wymienić co najmniej cztery narzędzia i aplikacje służące do kształcenia na odległość z odwołaniem się do aktualnej literatury przedmiotu

EK2: zna zależności między kształceniem na odległość a e-usługami; potrafi wyjaśnić w oparciu o jedną definicję e-usług charakter e-learningu

EK3: potrafi korzystać z podstawowych narzędzi i aplikacji do kształcenia na odległość w roli uczącego się i nauczającego; ze wsparciem i z pewnymi uchybieniami wykorzystuje narzędzia do prezentowania zadanych treści

EK4: potrafi wskazać szanse i zagrożenia wynikające z kształcenia na odległość i ich wpływ na system prawny, społeczeństwo, gospodarkę i rozwój technologiczny; odwołuje się przy tym do aktów prawnych, literatury,

EK5: potrafi przygotować szkolenie na wybrany temat z użyciem narzędzi i aplikacji kształcenia na odległość; potrafi zaprezentować treść szkolenia z wykorzystaniem co najmniej dwóch narzędzi kształcenia na odległość

Na ocenę niedostateczną

EK1: nie zna definicji pojęcia e-learning; nie potrafi wymienić narzędzi i aplikacji służących do kształcenia na odległość

EK2: nie zna zależności między kształceniem na odległość a e-usługami

EK3: nie potrafi korzystać z podstawowych narzędzi i aplikacji do kształcenia na odległość

EK4: nie potrafi wskazać szans i zagrożeń wynikających z kształcenia na odległość i ich wpływu na system prawny, społeczeństwo, gospodarkę i rozwój technologiczny

EK5: nie potrafi przygotować szkolenia na wybrany temat z użyciem narzędzi i aplikacji kształcenia na odległość; nie potrafi zaprezentować treści szkolenia z wykorzystaniem narzędzi kształcenia na odległość

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pogłódek
Prowadzący grup: Andrzej Pogłódek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Syryt
Prowadzący grup: Aleksandra Syryt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Syryt
Prowadzący grup: Aleksandra Syryt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)