Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konsument na rynku cyfrowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-KRC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konsument na rynku cyfrowym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BwGC_W07

BwGC_W12

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja pozycji i praw konsumenta na rynku cyfrowym. Wyjaśnione zostaną aksjologia, założenia i najważniejsze prawa regulacje systemu ochrony konsumenta na rynku cyfrowym.

Pełny opis:

Celem wykładu jest prezentacja pozycji i praw konsumenta na rynku cyfrowym. Wyjaśnione zostaną aksjologia i założenia systemu ochrony konsumenta na rynku cyfrowym. Zaprezentowane zostaną najważniejsze zagrożenia dla konsumenta na rynku cyfrowym. W toku zajęć przedstawione zostaną najważniejsze mechanizmy prawne i strategie ochrony konsumenta w ramach zawieranych przez niego w środowisku cyfrowym transakcji handlowych (e-commerce) a także, w ograniczonym zakresie, określające zakres i jakość dostępu konsumenta do Internetu i usług cyfrowych oferowanych w państwach UE. Wykład obejmuje prezentację polskiej regulacji prawnej odnoszącej się do zawierania umów na odległość oraz pozasądowe dochodzenie roszczeń przez konsumenta w trybie Online Dispute Resolution.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2023

- M. Grochowski (red.) Rynek cyfrowy. Akt o usługach cyfrowych. Akt o rynkach cyfrowych. Rozporządzenie platform-to-business. Komentarz, Warszawa 2024

- M.Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska (red.), Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

- M. Stec (red.), Prawo umów handlowych. System Prawa Prywatnego. Tom 5b, Warszawa 2020 - Rozdział 24. Umowy zawierane w obrocie elektronicznym (e-commerce)

- J. Gołaczyński (red.), Prawo umów elektronicznych. Zarys systemu, Warszawa 2024

- P. Polański, Europejskie prawo handlu elektronicznego. Mechanizm regulacji usług społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 2014

- M. Jagielska, Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych, Warszawa 2010

- S. Żyrek, Jurysdykcja krajowa w sprawach zobowiązań elektronicznych w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2019

- artykuły naukowe, orzeczenia i dokumenty zamieszczone na platformie Moodle albo przesłane przez USOS-mail

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFekty kształcenia:

EK1 (BwGC_W07) Student zna zasady funkcjonowania gospodarki cyfrowej w perspektywie społecznej, w szczególności potrafi wyjaśnić aksjologię i założenia systemu ochrony konsumenta na rynku cyfrowym, określa najważniejsze wyzwania i działania podejmowane w ramach założenia o stworzeniu jednolitego rynku usług cyfrowych.

EK2 (BwGC_W12) Student zna zasady funkcjonowania konsumenta na rynku cyfrowym, w szczególności potrafi określić najważniejsze akty prawne z zakresu ochrony konsumenta na rynku e-commerce, zna prawną regulację odnoszącą się do zawierania przez konsumentów umów na odległość oraz mechanizm pozasądowego dochodzenia roszczeń przez konsumenta w trybie Online Dispute Resolution.

Opis ECTS: 2 pkt ECTS

15 godzin - udział w zajęciach (w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 w formie zdalnej przez aplikację Microsoft Teams ze wsparciem kontaktu asynchronicznego na platformie e.uksw)

30 godzin - przygotowanie do egzaminu

10 godzin - przygotowanie do zajęć, prace domowe

Suma godzin: 55 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, wykład interaktywny, dyskusja, prezentacja w PP, lektura literatury

Metody oceniania:

BwGC_W07 i BwGC_W12 są weryfikowane przez egzamin pisemny (test) albo ustny (w ramach tzw. zerówki).

Kryteria oceniania:

Wiedza: EK1 (BwGC_W07)

Na ocenę BDB (5):

Student bardzo dobrze zna zasady funkcjonowania gospodarki cyfrowej w perspektywie społecznej, w szczególności potrafi wyjaśnić aksjologię i założenia systemu ochrony konsumenta na rynku cyfrowym, bardzo dobrze określa najważniejsze wyzwania i działania podejmowane w ramach założenia o stworzeniu jednolitego rynku usług cyfrowych.

Na ocenę DB (4) i DB PLUS (4+): Student dobrze zna zasady funkcjonowania gospodarki cyfrowej w perspektywie społecznej, w szczególności potrafi wyjaśnić aksjologię i założenia systemu ochrony konsumenta na rynku cyfrowym, dobrze określa najważniejsze wyzwania i niektóre działania podejmowane w ramach założenia o stworzeniu jednolitego rynku usług cyfrowych.

Na ocenę DST (3) i DST PLUS (3+): Student zna w dostatecznym zakresie najważniejsze zasady funkcjonowania gospodarki cyfrowej w perspektywie społecznej, w szczególności potrafi ogólnie określić aksjologię i założenia systemu ochrony konsumenta na rynku cyfrowym, wskazać na najważniejsze wyzwania i niektóre działania podejmowane w ramach założenia o stworzeniu jednolitego rynku usług cyfrowych.

Na ocenę NDST (2): Student nie zna w dostatecznym zakresie zasad funkcjonowania gospodarki cyfrowej w perspektywie społecznej, w szczególności nie potrafi określić aksjologii ani założeń systemu ochrony konsumenta na rynku cyfrowym, nie umie wskazać najważniejszych wyzwań ani działań podejmowanych w ramach założenia o stworzeniu jednolitego rynku usług cyfrowych.

Wiedza: EK2 (BwGC_W12)

Na ocenę BDB (5): Student bardzo dobrze zna zasady funkcjonowania konsumenta na rynku cyfrowym, w szczególności potrafi wskazać na najważniejsze akty prawne z zakresu ochrony konsumenta na rynku e-commerce, bardzo dobrze zna prawną regulację odnoszącą się do zawierania przez konsumentów umów na odległość oraz na tym samym poziomie, mechanizm pozasądowego dochodzenia roszczeń przez konsumenta w trybie Online Dispute Resolution.

Na ocenę DB (4) i DB PLUS (4+): Student dobrze zna zasady funkcjonowania konsumenta na rynku cyfrowym, w szczególności potrafi określić najważniejsze akty prawne z zakresu ochrony konsumenta na rynku e-commerce, dobrze zna prawną regulację odnoszącą się do zawierania przez konsumentów umów na odległość oraz mechanizm pozasądowego dochodzenia roszczeń przez konsumenta w trybie Online Dispute Resolution.

Na ocenę DST (3) i DST PLUS (3+): Student zna w dostatecznym zakresie zasady funkcjonowania konsumenta na rynku cyfrowym, w szczególności potrafi na dostatecznym poziomie określić najważniejsze akty prawne z zakresu ochrony konsumenta na rynku e-commerce, zna w dostatecznym stopniu prawną regulację odnoszącą się do zawierania przez konsumentów umów na odległość oraz mechanizm pozasądowego dochodzenia roszczeń przez konsumenta w trybie Online Dispute Resolution.

Na ocenę NDST (2): Student nie zna w dostatecznym zakresie zasad funkcjonowania konsumenta na rynku cyfrowym, w szczególności nie potrafi na dostatecznym poziomie określić najważniejszych aktów prawnych z zakresu ochrony konsumenta na rynku e-commerce, nie zna w dostatecznym stopniu prawnej regulacji odnoszącej się do zawierania przez konsumentów umów na odległość ani mechanizmu pozasądowego dochodzenia roszczeń przez konsumenta w trybie Online Dispute Resolution.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Justyna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja pozycji i praw konsumenta na rynku cyfrowym. Wyjaśnione zostaną aksjologia, założenia i najważniejsze prawa regulacje systemu ochrony konsumenta na rynku cyfrowym.

Pełny opis:

Celem wykładu jest prezentacja pozycji i praw konsumenta na rynku cyfrowym. Wyjaśnione zostaną aksjologia i założenia systemu ochrony konsumenta na rynku cyfrowym. Zaprezentowane zostaną najważniejsze zagrożenia dla konsumenta na rynku cyfrowym. W toku zajęć przedstawione zostaną najważniejsze mechanizmy prawne i strategie ochrony konsumenta w ramach zawieranych przez niego w środowisku cyfrowym transakcji handlowych (e-commerce) a także, w ograniczonym zakresie, określające zakres i jakość dostępu konsumenta do Internetu i usług cyfrowych oferowanych w państwach UE. Wykład obejmuje prezentację polskiej regulacji prawnej odnoszącej się do zawierania umów na odległość oraz pozasądowe dochodzenie roszczeń przez konsumenta w trybie Online Dispute Resolution.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2020

- M.Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska (red.), Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

- P. Polański, Europejskie prawo handlu elektronicznego. Mechanizm regulacji usług społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 2014

- M. Jagielska, Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych, Warszawa 2010

- S. Żyrek, Jurysdykcja krajowa w sprawach zobowiązań elektronicznych w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2019

- artykuły naukowe, orzeczenia i dokumenty zamieszczone na platformie Moodle albo przesłane przez USOS-mail

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Justyna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Justyna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Justyna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)