Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Telekomunikacyjne kanały e-usług

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-TKEU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Telekomunikacyjne kanały e-usług
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BwGC_W06, BwGC_W12 BwGC_K06

Skrócony opis:

celem zajęć jest zidentyfikowanie relacji prawnych pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a usługodawcami i usługobiorcami e-usług.

Pełny opis:

1. Prawo telekomunikacyjne – analiza celów prawa telekomunikacyjnego oraz omówienie podstawowych pojęć

2. Wykonywanie gospodarczej działalności telekomunikacyjnej

3. Podstawy prawne świadczenia e-usług

4. Analiza relacji prawnych pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz usługodawcami i usługobiorcami e-usług.

5. Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych użytkowników końcowych

6. Podstawy prawne stosowania cookies

Literatura:

Literatura:

1. A. Krasuski, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, wyd. IV, Wolters Kluwer 2015

2. S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, wyd. 4, C.H. Beck 2018

3. S. Piątek, Prawne warunki stosowania cookies [w:] internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 6(4)

Literatura uzupełniająca:

4. D. Lubasz, Handel elektroniczny. Bariery prawne, Wolters Kluwer 2013

Materiały wskazywane na zajęciach

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie efektu uczenia się BwGC_W06 zagadnienie usług świadczonych za pomocą nowych technologii. Ma wiedzę o zakresie i rodzajach e-usług i ich wpływie na gospodarkę cyfrową:

EK 1 – przyswojenie siatki pojęciowej dot. e-usług oraz prawa telekomunikacyjnego

EK 2 – zna i potrafi omówić cele i podstawowe regulacje ustawy prawo telekomunikacyjne

EK 3 – Wskazuje podstawy prawne świadczenia e-usług

EK 5 – potrafi omówić tajemnicę telekomunikacyjną i ochronę danych użytkowników końcowych

W zakresie efektu uczenia się BwGC_W12 zasady funkcjonowania konsumenta na rynku cyfrowym:

EK 6 – wskazuje podstawy prawne stosowania cookies oraz dyskutuje na ten temat

EK 7 – zna i potrafi omówić usługę powszechną oraz umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych

W zakresie efektu uczenia się BwGC_K06 podejmowania zadań w obszarze gospodarki cyfrowej przy realizacji projektów w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych:

EK 4 – Analizuje relacje prawne pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz usługodawcami i usługobiorcami e-usług

Opis ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 15h

Przygotowanie do zajęć: 15h

Przygotowanie referatu: 5h

Przygotowanie do egzaminu:15h

Suma godzin:50 h

Liczba ECTS: 50h/25= 2 ECTS

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, referaty, zaliczenie w formie egzaminu pisemnego

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie efektu uczenia się BwGC_W06:

EK 1:.

ocena 2 (ndst) -brak znajomości i brak umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu e-usług oraz prawa telekomunikacyjnego

ocena 3 (dst) – znajomość podstawowych pojęć z zakresu e-usług oraz prawa telekomunikacyjnego - jednak są istotne braki w zakresie ich rozumienia

Ocena 4 (db) – dobra znajomość podstawowych pojęć z zakresu e-usług oraz prawa telekomunikacyjnego, jednak są braki w zakresie poprawnego posługiwania się nimi.

ocena 5 (bdb) – bardzo dobra znajomość i umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu e-usług oraz prawa telekomunikacyjnego

EK 2:

ocena 2 (ndst) – nie zna i nie potrafi wyjaśnić celów i podstawowych regulacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego

ocena 3 (dst) – potrafi wskazać cele i wyjaśnić podstawowe regulacje z zakresu prawa telekomunikacyjnego – jednak są istotne braki w rozumieniu i posługiwaniu się pojęciami w tym obszarze.

ocena 4 (db) – potrafi wyjaśnić cele i podstawowe regulacje z zakresu prawa telekomunikacyjnego – jednak są istotne braki w posługiwaniu się pojęciami w tym obszarze.

ocena 5 (bdb) – bardzo dobrze zna i potrafi opisać cele i podstawowe regulacje z zakresu prawa telekomunikacyjnego

EK 3:

ocena 2 (ndst) – Nie potrafi wymienić i omówić regulacji prawnych dot. e-usług

ocena 3 (dst) – Znajomość podstawowych regulacji prawnych dot. e-usług, jednak nie jest w stanie dokładnie ich opisać.

ocena 4 (db) - Znajomość podstawowych regulacji prawnych dot. e-usług, jednak są istotne braki w rozumieniu tych regulacji.

ocena 5 (bdb) – bardzo dobra znajomość podstawowych regulacji prawnych dot. e-usług.

EK 5:

Ocena 2 (ndst) – nie potrafi omówić zagadnień związanych z tajemnicą telekomunikacyjną i ochroną danych użytkowników końcowych.

Ocena 3 (dst) - potrafi opisać regulacje prawne związane z tajemnicą telekomunikacyjną i ochroną danych użytkowników końcowych, jednak są istotne braki w rozumieniu tego zagadnienia.

Ocena 4 (db) - potrafi opisać regulacje prawne związane z tajemnicą telekomunikacyjną i ochroną danych użytkowników końcowych, jednak są istotne braki w płynnym posługiwaniu się pojęciami z tego zakresu.

Ocena 5 (bdb) – bardzo dobrze zna i potrafi opisać regulacje prawne związane z tajemnicą telekomunikacyjną i ochroną danych użytkowników końcowych.

W zakresie efektu uczenia się BwGC_K06:

EK 4:

Ocena 2 (ndst) – nie potrafi opisać relacji prawnych pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz usługodawcami i usługobiorcami e-usług.

Ocena 3 (dst) - potrafi opisać relacje prawne pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz usługodawcami i usługobiorcami e-usług i przeprowadza projekty w tym zakresie, jednak są istotne braki w rozumieniu tego zagadnienia.

Ocena 4 (db) - potrafi opisać relacje prawne pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz usługodawcami i usługobiorcami e-usług i przeprowadza projekty w tym zakresie, jednak są istotne braki w płynnym posługiwaniu się pojęciami z tego zakresu.

Ocena 5 (bdb) – bardzo dobrze zna i potrafi opisać relacje prawne pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz usługodawcami i usługobiorcami e-usług. Przeprowadza projekty w tym zakresie z poszanowaniem zasad etycznych i w sposób przedsiębiorczy.

W zakresie efektu uczenia się BwGC_W12

EK 6:

ocena 2 (ndst) – nie zna i nie potrafi wskazać podstaw prawnych stosowania cookies.

ocena 3 (dst) – potrafi wskazać i wyjaśnić regulacje prawne dotyczące stosowania cookies – jednak są istotne braki w rozumieniu i posługiwaniu się pojęciami w tym obszarze.

ocena 4 (db) – potrafi wskazać i wyjaśnić regulacje prawne dotyczące stosowania cookies oraz dyskutuje na ten temat – jednak są istotne braki w posługiwaniu się pojęciami w tym obszarze.

ocena 5 (bdb) – bardzo dobrze zna i potrafi opisać podstawy prawne stosowania cookies oraz płynnie dyskutuje na ten temat.

EK 7 :

ocena 2 (ndst) – nie zna i nie potrafi omówić usługi powszechnej oraz umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

ocena 3 (dst) – potrafi wskazać i wyjaśnić regulacje prawne dotyczące usługi powszechnej oraz umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych– jednak są istotne braki w rozumieniu i posługiwaniu się pojęciami w tym obszarze.

ocena 4 (db) – potrafi wskazać i wyjaśnić regulacje prawne dotyczące usługi powszechnej oraz umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych– jednak są istotne braki w posługiwaniu się pojęciami w tym obszarze.

ocena 5 (bdb) – bardzo dobrze zna i potrafi opisać podstawy prawne dotyczące usługi powszechnej oraz umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz płynnie dyskutuje na ten temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klara Dygaszewicz
Prowadzący grup: Klara Dygaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klara Dygaszewicz
Prowadzący grup: Klara Dygaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klara Dygaszewicz
Prowadzący grup: Klara Dygaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.