Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Własność intelektualna w gospodarce cyfrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-WIwGC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Własność intelektualna w gospodarce cyfrowej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BwGC_W10

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu ukazanie problematyki ochrony własności intelektualnej wobec rozwoju gospodarki cyfrowej.

Pełny opis:

1. Charakterystyka nowej gospodarki, procesy cyfryzacji oraz transformacje rynków.

2. Pojęcie własności intelektualnej, zakres i płaszczyzny ochrony, podstawowe unormowania, współczesne trendy i wyzwania. Dobra cyfrowe.

3. Problematyka regulacji w gospodarce cyfrowej i ogólne zasady odpowiedzialności za treści umieszczane w sieci Internet.

4. Ochrona prawnoautorska w sieci Internet: zakres i środki ochrony, licencje internetowe, problem piractwa, linkowanie.

5. Prawna ochrona programów komputerowych.

6. Prawna ochrona baz danych.

7. Prawa autorskie w kontekście sztucznej inteligencji.

8. Prawna ochrona wizerunku i jego wykorzystanie w sieci Internet.

9. Patent jako podstawowy bodziec innowacyjności gospodarki: problematyka ochrony patentowej, wojny patentowe, standardy techniczne, gąszcze patentowe i inne zjawiska związane ze współczesnym znaczeniem patentów.

10. Domeny internetowe i ochrona znaków towarowych w sieci Internet.

11. Własność intelektualna a konkurencja na rynku cyfrowym.

12. Nieuczciwa konkurencja w Internecie, tajemnice przedsiębiorstwa.

Literatura:

Brak podręcznika wiodącego.

Literatura i wybrane akty normatywne będą podawane na bieżąco. Materiały dydaktyczne będą zamieszczane na platformie e-learningowej e.uksw.edu.pl.

Literatura uzupełniająca i pomocnicza:

J.Barta, R.Markiewicz - Prawo autorskie, Warszawa 2016,

J.Barta, R.Markiewicz - Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2021,

R.Markiewicz - Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790, Warszawa 2021,

M. du Vall (et. al.) - Prawo patentowe, Warszawa 2017,

P.Kostański, Ł.Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2020,

R.Skubisz (red.), Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 A - C, Warszawa 2017,

J. Barta (red.), Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13, Warszawa 2017,

J.Pila, P. Torremans - European Intellectual Property Law, Oxford, 2019

A. Kur, T. Dreier - European Intellectual Property Law. Text, Cases and Materials, Edward Elgar, 2019

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BwGC_W10: Student zna i rozumie związki prawa własności intelektualnej z gospodarką cyfrową.

Udział w wykładzie: 15h

Przygotowanie do egzaminu: 15h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30h

Ewentualne konsultacje: 15h

SUMA GODZIN: 75 = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ma formę testu.

Na ocenę 2:

BwGC_W10: Student nie zna i nie rozumie związków prawa własności intelektualnej z gospodarką cyfrową.

Na ocenę 3:

BwGC_W10: Student zna i rozumie związki prawa własności intelektualnej z gospodarką cyfrową - w stopniu podstawowym.

Na ocenę 4:

BwGC_W10: Student dobrze zna i rozumie związki prawa własności intelektualnej z gospodarką cyfrową.

Na ocenę 5:

BwGC_W10: Student bardzo dobrze zna i rozumie związki prawa własności intelektualnej z gospodarką cyfrową.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=29332
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu ukazanie problematyki ochrony własności intelektualnej wobec rozwoju gospodarki cyfrowej.

Pełny opis:

1. Charakterystyka nowej gospodarki, procesy cyfryzacji oraz transformacje rynków.

2. Pojęcie własności intelektualnej, zakres i płaszczyzny ochrony, podstawowe unormowania, współczesne trendy i wyzwania. Dobra cyfrowe.

3. Problematyka regulacji w gospodarce cyfrowej i ogólne zasady odpowiedzialności za treści umieszczane w sieci Internet.

4. Ochrona prawnoautorska w sieci Internet: zakres i środki ochrony, licencje internetowe, problem piractwa, linkowanie.

5. Prawna ochrona programów komputerowych.

6. Prawna ochrona baz danych.

7. Twórczość sztucznej inteligencji.

8. Prawna ochrona wizerunku i jego wykorzystanie w sieci Internet.

9. Patent jako podstawowy bodziec innowacyjności gospodarki: problematyka ochrony patentowej, wojny patentowe, standardy techniczne, gąszcze patentowe i inne zjawiska związane ze współczesnym znaczeniem patentów.

10. Domeny internetowe i ochrona znaków towarowych w sieci Internet.

11. Własność intelektualna a konkurencja na rynku cyfrowym.

12. Nieuczciwa konkurencja w Internecie, tajemnice przedsiębiorstwa.

Literatura:

Brak podręcznika wiodącego.

Literatura i wybrane akty normatywne będą podawane na bieżąco. Materiały dydaktyczne będą zamieszczane na platformie e-learningowej e.uksw.edu.pl.

Literatura uzupełniająca i pomocnicza:

J.Barta, R.Markiewicz - Prawo autorskie, Warszawa 2016,

J.Barta, R.Markiewicz - Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2019,

R.Markiewicz - Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790, Warszawa 2021,

M. du Vall (et. al.) - Prawo patentowe, Warszawa 2017,

P.Kostański, Ł.Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2020,

R.Skubisz (red.), Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 A - C, Warszawa 2017,

J. Barta (red.), Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13, Warszawa 2017,

J.Pila, P. Torremans - European Intellectual Property Law, Oxford, 2019

A. Kur, T. Dreier - European Intellectual Property Law. Text, Cases and Materials, Edward Elgar, 2019

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 15h

Przygotowanie do egzaminu: 15h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30h

Ewentualne konsultacje: 15h

SUMA GODZIN: 75 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu ukazanie problematyki ochrony własności intelektualnej wobec rozwoju gospodarki cyfrowej.

Pełny opis:

1. Charakterystyka nowej gospodarki, procesy cyfryzacji oraz transformacje rynków.

2. Pojęcie własności intelektualnej, zakres i płaszczyzny ochrony, podstawowe unormowania, współczesne trendy i wyzwania. Dobra cyfrowe.

3. Problematyka regulacji w gospodarce cyfrowej i ogólne zasady odpowiedzialności za treści umieszczane w sieci Internet.

4. Ochrona prawnoautorska w sieci Internet: zakres i środki ochrony, licencje internetowe, problem piractwa, linkowanie.

5. Prawna ochrona programów komputerowych.

6. Prawna ochrona baz danych.

7. Twórczość sztucznej inteligencji.

8. Prawna ochrona wizerunku i jego wykorzystanie w sieci Internet.

9. Patent jako podstawowy bodziec innowacyjności gospodarki: problematyka ochrony patentowej, wojny patentowe, standardy techniczne, gąszcze patentowe i inne zjawiska związane ze współczesnym znaczeniem patentów.

10. Domeny internetowe i ochrona znaków towarowych w sieci Internet.

11. Własność intelektualna a konkurencja na rynku cyfrowym.

12. Nieuczciwa konkurencja w Internecie, tajemnice przedsiębiorstwa.

Literatura:

Brak podręcznika wiodącego.

Literatura i wybrane akty normatywne będą podawane na bieżąco. Materiały dydaktyczne będą zamieszczane na platformie e-learningowej e.uksw.edu.pl.

Literatura uzupełniająca i pomocnicza:

J.Barta, R.Markiewicz - Prawo autorskie, Warszawa 2016,

J.Barta, R.Markiewicz - Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2019,

R.Markiewicz - Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790, Warszawa 2021,

M. du Vall (et. al.) - Prawo patentowe, Warszawa 2017,

P.Kostański, Ł.Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2020,

R.Skubisz (red.), Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 A - C, Warszawa 2017,

J. Barta (red.), Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13, Warszawa 2017,

J.Pila, P. Torremans - European Intellectual Property Law, Oxford, 2019

A. Kur, T. Dreier - European Intellectual Property Law. Text, Cases and Materials, Edward Elgar, 2019

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 15h

Przygotowanie do egzaminu: 15h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30h

Ewentualne konsultacje: 15h

SUMA GODZIN: 75 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu ukazanie problematyki ochrony własności intelektualnej wobec rozwoju gospodarki cyfrowej.

Pełny opis:

1. Charakterystyka nowej gospodarki, procesy cyfryzacji oraz transformacje rynków.

2. Pojęcie własności intelektualnej, zakres i płaszczyzny ochrony, podstawowe unormowania, współczesne trendy i wyzwania. Dobra cyfrowe.

3. Problematyka regulacji w gospodarce cyfrowej i ogólne zasady odpowiedzialności za treści umieszczane w sieci Internet.

4. Ochrona prawnoautorska w sieci Internet: zakres i środki ochrony, licencje internetowe, problem piractwa, linkowanie.

5. Prawna ochrona programów komputerowych.

6. Prawna ochrona baz danych.

7. Prawa autorskie w kontekście sztucznej inteligencji.

8. Prawna ochrona wizerunku i jego wykorzystanie w sieci Internet.

9. Patent jako podstawowy bodziec innowacyjności gospodarki: problematyka ochrony patentowej, wojny patentowe, standardy techniczne, gąszcze patentowe i inne zjawiska związane ze współczesnym znaczeniem patentów.

10. Domeny internetowe i ochrona znaków towarowych w sieci Internet.

11. Własność intelektualna a konkurencja na rynku cyfrowym.

12. Nieuczciwa konkurencja w Internecie, tajemnice przedsiębiorstwa.

Literatura:

Brak podręcznika wiodącego.

Literatura i wybrane akty normatywne będą podawane na bieżąco. Materiały dydaktyczne będą zamieszczane na platformie e-learningowej e.uksw.edu.pl.

Literatura uzupełniająca i pomocnicza:

J.Barta, R.Markiewicz - Prawo autorskie, Warszawa 2016,

J.Barta, R.Markiewicz - Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2021,

R.Markiewicz - Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790, Warszawa 2021,

M. du Vall (et. al.) - Prawo patentowe, Warszawa 2017,

P.Kostański, Ł.Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2020,

R.Skubisz (red.), Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 A - C, Warszawa 2017,

J. Barta (red.), Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13, Warszawa 2017,

J.Pila, P. Torremans - European Intellectual Property Law, Oxford, 2019

A. Kur, T. Dreier - European Intellectual Property Law. Text, Cases and Materials, Edward Elgar, 2019

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)