Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo w sieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-BS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo w sieci
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Konwersatoria do wyboru dla I roku I stopnia Człowiek w cyberprzestrzeni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W04, CwC1_W07, CwC1_W15, CwC1_W16

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza prawna i techniczna z zakresu technologii informacyjnych.

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omówione zostaną prawne i techniczne aspekty bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w sieciach komputerowych.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Podstawy prawne ochrony cyberbezpieczeństwa w podmiotach publicznych

2. Pojęcie bezpieczeństwa informacji oraz incydentów.

3. Incydenty naruszające dostępność zasobów.

4. Incydenty naruszające poufność zasobów.

5. Naruszenia ochrony danych osobowych i kradzież tożsamości

6. Oszustwa, oszustwa komputerowe, kradzież środków pieniężnych z rachunków bankowych.

7. Metody anominizacji stosowane przez sprawców incydentów.

8. Klasyfikacja incydentów i ich zgłaszanie – przegląd obowiązujących regulacji prawnych

9. Karnoprawna odpowiedzialność za incydenty.

Literatura:

- Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. Grażyna Szpor, Agnieszka Gryszczyńska, Kamil Czaplicki, Wolters Kluwer, Warszawa 2019

- Internet. Analityka danych, red. Kamil Czaplicki,Grażyna Szpor, CH. Beck, Warszawa 2019

- Internet. Strategie bezpieczeństwa, red. Grażyna Szpor, Agnieszka Gryszczyńska; C.H. Beck, Warszawa 2017

- Krzysztof Liderman, Bezpieczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa 2017

- Andrzej Białas, Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, PWN, Warszawa 2021

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: student zna i rozumie: podstawy prawne ochrony infrastruktury i sieci teleinformatycznych, podstawową terminologię z zakresu infrastruktury i bezpieczeństwa informacji; wymienia procedury dla działań w przypadku zaistnienia incydentów, posiada pogłębioną wiedzę z zakresu klasyfikacji incydentów (P7U_W P7S_WG P7S_WK);

EK2: absolwent zna i rozumie: status jednostki i jego aktywności w sieciach teleinformatycznych w kontekście krajowym i międzynarodowym (P7U_W P7S_WG P7S_WK).

Opis ECTS:

Udział w konwersatoriach: 15 h

przygotowanie do zajęć - w tym praca na platformie e-learningowej: 15 h

przygotowanie i prezentacja projektu:15 h

przygotowanie do zaliczenia: 15 h

Liczba ECTS = 2

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Krzysztof Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Krzysztof Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Krzysztof Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Krzysztof Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)