Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawne społeczeństwa informacyjnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-PPSI-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne społeczeństwa informacyjnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia Człowiek w cyberprzestrzeni (plus 2 sem. lektoratu)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_U01

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do tematyki prawnych aspektów funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Na zajęciach omawiane są podstawowe instytucje prawa prywatnego i publicznego, oraz najważniejsza problematyka prawna związana z powstaniem społeczeństwa informacyjnego.

Pełny opis:

Na ćwiczeniach zostanie omówiona niniejsza tematyka w kontekście społeczeństwa infromacyjnego:

1. Pojęcie, rodzaje i funkcje prawa; źródła prawa; systematyka prawa

2. Podstawowe zasady ustroju politycznego RP

3. Podmioty prawa cywilnego, czynności prawne, podstawy prawa umów

4. Przedstawicielstwo

5. Formy prowadzenia działalności gospodarczej i system rejestracji przedsiębiorców (i rejestry publiczne dostępne w Internecie)

6. Podstawy prawa spółek

7. Podstawy prawa spółek

8. Podstawy prawa autorskiego

9. Podstawy prawa własności przemysłowej

10. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

11. Podstawy postępowania cywilnego

12. Administracja publiczna i jej organy oraz podstawy postępowania administracyjnego

13. Podstawy prawa Unii Europejskiej

Literatura:

Literatura podstawowa: Z. Muras, Podstawy prawa, Warszawa 2015. Literatura uzupełniająca: W. Góralczyk, Podstawy prawa, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CwC1_U01: Student umie stosować wiedzę o prawnych podstawach społeczeństwa informacyjnego w praktyce.

Udział w ćwiczeniach: 30h

Przygotowanie do zaliczenia: 40h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 40h

Ewentualne konsultacje: 15h

SUMA GODZIN: 125 = 5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w ramach kontaktu synchronicznego przy pomocy aplikacji Microsoft Teams (link do zajęć: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/ 19%3Ameeting_ZTY1ZDU3OGMtNjRmMS00MGIzLTg3ODUtNDY5ZGIyZGIxNjdj%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid %22%3A%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2C%22Oid%22%3A %220e2850ce-5d85-46a3-9fde-25d064c3f3cc%22%7D).

I. OPIS METOD DYDAKTYCZNYCH

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, wykład interaktywny w Microsoft Teams, zlecanie prac domowych na platformie Moodle, samodzielna lektura przesłanych USOS mail lub udostępnionych na platformie Moodle materiałów.

II. SPOSOBY WERYFIKACJI METOD DYDAKTYCZNYCH

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności (CwC1_U01) są osiągane metodami: wykład informacyjny, wykład interaktywny w Microsoft Teams, zlecanie prac domowych na platformie Moodle, samodzielna lektura przesłanych USOS mail lub udostępnionych na platformie Moodle materiałów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, Mariusz Stanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalski
Prowadzący grup: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, Mariusz Stanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalski
Prowadzący grup: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, Mariusz Stanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)