Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przestrzeń sieci jako cyfrowe środowisko edukacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-PSJCŚE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przestrzeń sieci jako cyfrowe środowisko edukacyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a299106a5952e471a8b183393d8198a29%40thread.tacv2/conversations?groupId=3bf4345a-86e2-4f6e-b6b2-e089410d9226&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W08; Cw1_ W10; Cw1_W20

CwC1_U07 ; CwC1_U15

CwC1_K01 ; CwC1_K02; CwC1_K03 CwC1_K04; CwC1_K06


Skrócony opis:

Celem zajęć jest charakterystyka Internetu jako środowiska edukacyjnego, ukazanie zalet i zagrożeń wynikających z korzystania z zasobów sieci w edukacji. Ponadto charakterystyka kształcenia na odległość, ukazanie specyfiki kształcenia on-line i czynników wpływających na jego efektywność. Na koniec zapoznanie uczestników konwersatorium z wynikami raportów z badań dotyczących kształcenia on-line w czasie pandemii.

Pełny opis:

1. Internet jako przestrzeń edukacyjna

- Społeczeństwo sieci (network society) – środowisko (przestrzeń) sieciowej aktywności człowieka

- społeczeństwo wiedzy – kształcenie przez całe życie;

- technologie informacyjne w edukacji;

- Internet jako efektywna przestrzeń edukacyjna? zalety i zagrożenia wynikające z wykorzystania zasobów sieci w edukacji;

2. Edukacja na odległość

- definicje - distance learning, blended learning, mobile learning;

- nauczanie synchroniczne, asynchroniczne;

- zalety i wady edukacji na odległość;

- historia edukacji na odległość;

3. Psychologiczne i pedagogiczne aspekty kształcenia on-line

- konstruktywistyczne ujęcie procesu edukacji;

- aspekty poznawcze i społeczne, motywacja oraz zagrożenia w kształceniu zdalnym;

4. E-edukacja w czasie pandemii – raporty z badań

Literatura:

Alan Clarke, E- learning nauka na odległość, Warszawa 2007

Józef Bednarek, Ewa Lubina, Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, Warszawa 2008;

Przemysław Ziółkowski, Teoretyczne podstawy kształcenia. Skrypt dla studentów, Bydgoszcz 2015;

Krzysztof Kuźma, E-learning. Kultura studiowania w przestrzeni sieci, Sopot 2015;

Marta Wrońska, Technologie informacyjne w edukacji – stan obecny i perspektywy ich zastosowania, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, T. XXXVI, z. 4 – 2017, DOI: 10.17951/lrp. 2017.36.4.13

Zbigniew Osiński, Internet jako efektywna przestrzeń edukacyjna, E-mentor nr 5 (52) 2013, s. 48-55;

S. Bali and M. C. Liu, Students’ perceptions toward online learning and face-to-face learning courses, Journal of Physics: Conf. Series 1108 (2018) 012094; doi :10.1088/1742-6596/1108/1/012094

Charles Hodges, Stephanie Moore, Barb Lockee, Torrey Trust and Aaron Bond, The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning, EDUCAUSE Review March, 2020, www.educause.edu/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

student zna i rozumie:

CwC1_W08 - procesy kształtowania się społeczeństwa informacyjnego

Cw1_ W10 - podstawy socjologii edukacji

Cw1_W20 - socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania edukacji w sieci;

student potrafi

CwC1_U07 - wykorzystywać określone metody i narzędzia do dokonywania

analiz/badań socjologicznych

CwC1_U15 -przygotowywać prace pisemnych w języku polskim, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

student jest gotów do

CwC1_K01 ; CwC1_K02; CwC1_K03 CwC1_K04; CwC1_K06 - uczenia się przez całe życie, współdziałania w grupie, określania priorytetów służących realizacji zadań, działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy;

Opis ECTS

- udział w zajęciach - 15 godzin

- przygotowanie do zajęć/przygotowanie tekstu/praca na platformie - 15 godz.

- napisanie pracy zaliczeniowej - 15 godz.

Metody i kryteria oceniania:

zajęcia prowadzone na platformie MS Teamse w trybie synchronicznym i asynchrnicznym;

Warunki ZALICZENIA przedmiotu

- praca pisemna na zaliczenie konwersatorium na temat edukacji zdalnej przy wykorzystaniu zasobów Internetowych;

- obecność i aktywność na zajęciach (praca w grupach);

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)