Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia cyberprzestrzeni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-SC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia cyberprzestrzeni
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia Człowiek w cyberprzestrzeni (plus 2 sem. lektoratu)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W10, CwC1_W11

Skrócony opis:

Socjologia cyberprzestrzeni jest fakultatywnym kursem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu kompleksowego społeczeństwa sieciowego. Emanacje cyberprzestrzeni obecne są w podstawach dzisiejszych więzi społecznych, szczególnie tych obserwowanych u najmłodszych uczestników rytuałów interakcyjnych. Stąd też charakterystyki poznawcze tego fenomenu wydają się być kluczem do zrozumienia i opisu współczesnych uwarunkowań stosunków międzyludzkich, w których sieciowość jest głęboko zapośredniczona.

Pełny opis:

Cel przedmiotu: Głównym celem wykładów jest zapoznanie studentów z kluczowymi zagadnieniami z zakresu socjologii cyberprzestrzeni, traktowanej tu jako subdyscypliny socjologii. Szczególny nacisk położony jest na podstawowe pojęcia, teorie i koncepcje oraz kategorie stosowane przez socjologię dla analizy rzeczywistości wirtualnej. Jednym z kluczowych elementów wykładów jest charakterystyka najnowszych technologii informacyjnych (w tym także mediów) przy uwzględnieniu ich znaczenia w procesie budowania tożsamości (zwłaszcza tzw. cybertożsamości), a przy tym ich roli w kształtowaniu porządku aksjologicznego, normatywnego, politycznego oraz kulturowego. Wybrane teksty literatury przedmiotu oraz prezentacja wyników badań empirycznych (komunikaty Pracowni Badawczych, Diagnozy Społecznej oraz badań akademickich) będą stanowiły pomocniczy materiał bardziej szczegółowych analiz.

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

Korab K., (2010) Filozofia i socjologia wirtualnej rzeczywistości, w: Wirtual czy nowy wspaniały świat, (red) Korab K., Wydawnictwo Scholar.

Literatura przedmiotu:

Giddens A., (2007) Socjologia, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.

Aboujaoude E. (2012), Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e-osobowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Adamski A., Krzywdziński P., Majchrowski M., Olejniczak P., Peisert A. (2015), Socjologia światów wyobrażonych. Fantastyka, gra, rekonstrukcja jako obszar transgresji, Wydawnictwo Orbis Exterior , Pszczółki.

Barney D. (2008), Społeczeństwo sieci, (tł. M. Fronia), Wydawnictwo Sic!, Seria Key Concepts, Warszawa.

Bednarek J. (red.), (2014), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), (2014), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), (2015), Dylematy społeczności cyfrowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Bigos K. (2010), Tożsamość narracyjna w cyberprzestrzeni, Wydawnictwo Promotor, Warszawa.

Castells M. (2013), Społeczeństwo sieci, (tł. M. Marody i in.), PWN, Warszawa.

Dacko-Pikiewicz Z., Walancik M. (red.), (2014) Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości. Wielość szans i dylematów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Korab K. (red.), (2010), Czy nowy wspaniały świat?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Retkiewicz W. (2013), Cyberprzestrzeń w geograficznych badaniach środowiska człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Zimny J. (2013), Świat wirtualny a świat realny. Praca zbiorowa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student wie, czym jest dyscyplina socjologii, zna jej genezę, podstawową siatkę pojęciową oraz kluczowe dla tej dyscypliny teorie. Posiada wiedzę na temat istoty społeczeństwa informacyjnego (sieciowego) i jego społeczno-kulturowych oraz technologicznych uwarunkowań a przy tym zależności zachodzących między technologią a zmianą społeczną.

Umiejętności: student poprawnie interpretuje teksty socjologiczne z zakresu socjologii oraz socjologii cyberprzestrzeni i potrafi ocenić ich wartość poznawczą (merytoryczną). Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do kompetentnej, ale krytycznej analizy zjawisk i zmian zachodzących w społeczeństwach na skutek dynamicznie rozprzestrzeniających się nowoczesnych technologii.

Kompetencje: student kompetentnie prowadzi dyskurs – odwołując się do zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności - w zakresie rozumienia i wyjaśniania problematyki socjologii cyberprzestrzeni, eksplikując zarówno korzyści, jak i płynące z tych procesów zagrożenia.

ECTS:

frekwencja na wykładzie - 30

konsultacje - 5

lektura literatury - 10

przygotowanie do egzaminu - 15

SUMA GODZIN 60 [60:20=3]

LICZBA ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

- znajomość treści wykładów

- znajomość zadanej lektury

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cyberprzestrzeń to "miejsce", które stanowi współczesną, alternetywną rzeczywistość. Życie toczące się w sieci ma cechy życia społecznego w rzeczywistości. Przedmiot wprowadza studentów w zagadnienie vr z perspektywy socjologicznej, biorąc pod uwagę grupowość, wspólnotowość w sieci. Perspektywa socjologiczna jest adekwatną do tego, by rozpatrywać szereg rozmaitych zjawisk oraz faktów społecznych spotykanych w sieci.

Pełny opis:

Mediatyzacja,społeczeństwo informacyjne, sieci. Internet – historia, powstanie. Web 2.0 - nowa wersja Internetu. Relacje w sieci- społeczeństwo sieciowe czy grupy w sieci.Tożsamość i relacje w sieci. Anonimowość, Kultura i język – globalna komunikacja. Blogi. Portale społecznościowe. Poszukiwanie pomocy. Aktywność w Internecie – wybrane przykłady (uspołecznienie macierzyństwa, szanse i zagrożenia dla demokracji, aktywność polityczna, narzędzia komunikacji dla terrorstwów). Sztuka w Internecie.

Literatura:

Barber A., Skonsumowani, Warszawa 2008, s. 348.

Batorski D., Internet a usiecioweinie relacji społecznych, „Kultura Współczesna” 1(43): 41-62.

Batorski, D., Społeczne aspekty korzystania z nowych technologii, w: red. J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza Społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2005.

Bendyk, E. (2004). Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Warszawa 2004.

Castells M., Społeczeństwo sieci,., Warszawa 2010.

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2008.

Goban-Klas M., Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004.

Goban-Klas T. , Społeczeństwo masowe, informacyjne, sieciowe czy medialne?, „Ethos” 1-2 (69-70) 2005.

Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999.

Gromkowska A., Tożsamość w cyber-przestrzeni - (re)konstrukcje i (re)prezentacje, „Kultura i współczesność” 3/1999.

Gruszczyński, W., Czy normy językowe obowiązują w Internecie? w J. Bralczyk and K. Mosiołek-Kłosińska Zmiany w publicznych zwyczajach językowych. Strony 183-190. Warszawa.

Internet i komputery: wyposażenie gospodarstw domowych, sposoby i cele korzystania, Komunikat z badań CBOS BS/58/2006

Jonscher Ch., Życie okablowane. Kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego?, Warszawa 2001

Kluszczyński R. W., Społeczeństwo informacyjne : cyberkultura : sztuka multimediów, Warszawa 2001.

Krzysztofek K., Wprowdzenie, w: A. Keen, Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007.

M.Golka, Czym jest społeczeństwo informacyjne?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny” Rok LXVII - zeszyt 4 – 2005.

Mattelart A., Społeczeństwo informacji. UKSW

McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Warszawa 2004.

Negroponte N., Cyfrowe życie. Jak się odnaleźć w świecie komputerów, Warszawa 1997.

Nie tylko internet: nowe media, przyroda i "technologie społeczne" a praktyki kulturowe, red. J. Mucha

Olechnicki K., Fotografia cyfrowa = śmierć fotografii?, „Camer@obscura. Historia, teoria i estetyka fotografii” 2007, nr 3-4, s. 313.

Olechnicki K., Batorski D., Wprowadzenie do socjologii Internetu, „Studia socjologiczne”, 2007, nr 3, s. 5-14

Olechnicki K., Antropologiczne penetracje wizualnych przestrzeni rzeczywistości: fotografia jako narzędzie badawcze, „Kultura i Społeczeństwo”, 2000, nr 4, s. 109-140.

Olechnicki K., Badanie fotoblogów jako badanie codzienności, w: Barwy codzienności. Analiza Socjologiczna, red. M. Bogunia-Borowska, Warszawa 2009, s. 341-361.

Olechnicki K., Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009

Olechnicki K., Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery internetu, Toruń 2008.

Olechnicki K., Badania wizualne w działaniu: antologia tekstów. Warszawa 2011.

Olechnicki, „Internet”, w: Encyklopedia socjologii, suplement. Warszawa 2005: Oficyna Naukowa.

Pomorski, J. M., Społeczeństwo informacji czy społeczeństwo komunikujące się? w: A. Mattelart, Społeczeństwo informacji. Kraków 2004.

Sitarski, P., Czas rzeczywisty, nierzeczywista rozmowa. Komunikacja językowa w Internecie a nowa tożsamość użytkowników i 'nowe' wspólnoty w J. Bralczyk and K. Mosiołek-Kłosińska Zmiany w publicznych zwyczajach językowych. Strony 177-182. Warszawa 2001.

Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, red. L. H. Haber, M. Niezgoda Kraków 2006.

Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, red. L. Haber, Kraków 2004.

Społeczna przestrzeń internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa 2006.

Szabłowski S., Technologia Web 2.0 jako środowisko dydaktyczne w szkole społeczeństwa wiedzy Web technology 2.0, w: „Dydaktyka informatyki problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego” 6 (2011), s. 237-254.

Szpunar M., Nowe-stare medium Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Warszawa 2012.

Szpunar M., Internet jako pole poszukiwania i konstruowania własnej tożsamości,

Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, red. E. Hałas, K. Konecki, Warszawa 2005, s. 378-403.

Szpunar M., Społeczności wirtualne jako społeczności - próba ujęcia socjologicznego, Jednostka-grupa-cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego, red. M. Radochoński, B. Przywara, Rzeszów 2004, s. 157-184.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków

Thompson J. B., ,Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Wrocław 2001

Welsch W., Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i innych światach, przeł. J. Gilewicz, w: Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, cz. 1, red. A. Zeidler-Janiszewska, Poznań 1998, s. 40.

Zemło M., Społeczeństwo wiedzy – kwestia bliskiej czy odległej przyszłości?, „Przegląd Socjologiczny” 2008 (57) 3, s. 59-77.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cyberprzestrzeń to "miejsce", które stanowi współczesną, alternetywną rzeczywistość. Życie toczące się w sieci ma cechy życia społecznego w rzeczywistości. Przedmiot wprowadza studentów w zagadnienie vr z perspektywy socjologicznej, biorąc pod uwagę grupowość, wspólnotowość w sieci. Perspektywa socjologiczna jest adekwatną do tego, by rozpatrywać szereg rozmaitych zjawisk oraz faktów społecznych spotykanych w sieci.

Pełny opis:

Mediatyzacja,społeczeństwo informacyjne, sieci. Internet – historia, powstanie. Web 2.0 - nowa wersja Internetu. Relacje w sieci- społeczeństwo sieciowe czy grupy w sieci.Tożsamość i relacje w sieci. Anonimowość, Kultura i język – globalna komunikacja. Blogi. Portale społecznościowe. Poszukiwanie pomocy. Aktywność w Internecie – wybrane przykłady (uspołecznienie macierzyństwa, szanse i zagrożenia dla demokracji, aktywność polityczna, narzędzia komunikacji dla terrorstwów). Sztuka w Internecie.

Literatura:

Barber A., Skonsumowani, Warszawa 2008, s. 348.

Batorski D., Internet a usiecioweinie relacji społecznych, „Kultura Współczesna” 1(43): 41-62.

Batorski, D., Społeczne aspekty korzystania z nowych technologii, w: red. J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza Społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2005.

Bendyk, E. (2004). Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Warszawa 2004.

Castells M., Społeczeństwo sieci,., Warszawa 2010.

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2008.

Goban-Klas M., Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004.

Goban-Klas T. , Społeczeństwo masowe, informacyjne, sieciowe czy medialne?, „Ethos” 1-2 (69-70) 2005.

Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999.

Gromkowska A., Tożsamość w cyber-przestrzeni - (re)konstrukcje i (re)prezentacje, „Kultura i współczesność” 3/1999.

Gruszczyński, W., Czy normy językowe obowiązują w Internecie? w J. Bralczyk and K. Mosiołek-Kłosińska Zmiany w publicznych zwyczajach językowych. Strony 183-190. Warszawa.

Internet i komputery: wyposażenie gospodarstw domowych, sposoby i cele korzystania, Komunikat z badań CBOS BS/58/2006

Jonscher Ch., Życie okablowane. Kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego?, Warszawa 2001

Kluszczyński R. W., Społeczeństwo informacyjne : cyberkultura : sztuka multimediów, Warszawa 2001.

Krzysztofek K., Wprowdzenie, w: A. Keen, Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007.

M.Golka, Czym jest społeczeństwo informacyjne?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny” Rok LXVII - zeszyt 4 – 2005.

Mattelart A., Społeczeństwo informacji. UKSW

McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Warszawa 2004.

Negroponte N., Cyfrowe życie. Jak się odnaleźć w świecie komputerów, Warszawa 1997.

Nie tylko internet: nowe media, przyroda i "technologie społeczne" a praktyki kulturowe, red. J. Mucha

Olechnicki K., Fotografia cyfrowa = śmierć fotografii?, „Camer@obscura. Historia, teoria i estetyka fotografii” 2007, nr 3-4, s. 313.

Olechnicki K., Batorski D., Wprowadzenie do socjologii Internetu, „Studia socjologiczne”, 2007, nr 3, s. 5-14

Olechnicki K., Antropologiczne penetracje wizualnych przestrzeni rzeczywistości: fotografia jako narzędzie badawcze, „Kultura i Społeczeństwo”, 2000, nr 4, s. 109-140.

Olechnicki K., Badanie fotoblogów jako badanie codzienności, w: Barwy codzienności. Analiza Socjologiczna, red. M. Bogunia-Borowska, Warszawa 2009, s. 341-361.

Olechnicki K., Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009

Olechnicki K., Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery internetu, Toruń 2008.

Olechnicki K., Badania wizualne w działaniu: antologia tekstów. Warszawa 2011.

Olechnicki, „Internet”, w: Encyklopedia socjologii, suplement. Warszawa 2005: Oficyna Naukowa.

Pomorski, J. M., Społeczeństwo informacji czy społeczeństwo komunikujące się? w: A. Mattelart, Społeczeństwo informacji. Kraków 2004.

Sitarski, P., Czas rzeczywisty, nierzeczywista rozmowa. Komunikacja językowa w Internecie a nowa tożsamość użytkowników i 'nowe' wspólnoty w J. Bralczyk and K. Mosiołek-Kłosińska Zmiany w publicznych zwyczajach językowych. Strony 177-182. Warszawa 2001.

Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, red. L. H. Haber, M. Niezgoda Kraków 2006.

Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, red. L. Haber, Kraków 2004.

Społeczna przestrzeń internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa 2006.

Szabłowski S., Technologia Web 2.0 jako środowisko dydaktyczne w szkole społeczeństwa wiedzy Web technology 2.0, w: „Dydaktyka informatyki problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego” 6 (2011), s. 237-254.

Szpunar M., Nowe-stare medium Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Warszawa 2012.

Szpunar M., Internet jako pole poszukiwania i konstruowania własnej tożsamości,

Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, red. E. Hałas, K. Konecki, Warszawa 2005, s. 378-403.

Szpunar M., Społeczności wirtualne jako społeczności - próba ujęcia socjologicznego, Jednostka-grupa-cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego, red. M. Radochoński, B. Przywara, Rzeszów 2004, s. 157-184.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków

Thompson J. B., ,Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Wrocław 2001

Welsch W., Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i innych światach, przeł. J. Gilewicz, w: Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, cz. 1, red. A. Zeidler-Janiszewska, Poznań 1998, s. 40.

Zemło M., Społeczeństwo wiedzy – kwestia bliskiej czy odległej przyszłości?, „Przegląd Socjologiczny” 2008 (57) 3, s. 59-77.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.