Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologiczne i psychologiczne zagadnienia wspólnot wirtualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-SiPZWW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologiczne i psychologiczne zagadnienia wspólnot wirtualnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia


CwC1_W20

S1A_W03

S1A_W05

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z problematyką psychologicznych i socjologicznych aspektów wspólnot wirtualnych.

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza ogólnospołeczna

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Wspólnota wirtualna - wymiar poznawczy, pragmatyczny, społeczny, osobowy. Rola wspólnot wirtualnych.

Zachowania grupowe członków wspólnot wirtualnych (aktywność grupowa, mechanizmy uczestnictwa: status, rola, style zachowań, tożsamość uczestników).

Przebieg komunikacji w grupie wirtualnej. Teoretyczne aspekty komunikacji w rzeczywistości wirtualnej. Język i jego rola we wspólnocie wirtualnej.

Rola zmiennych społeczno-demograficznych we wspólnotach wirtualnych. Efekt polaryzacji.

Zachowania kulturowe grup wirtualnych.

Więzi społeczne i psychiczne wspólnot wirtualnych.

Relacje interpersonalne w rzeczywistości wirtualne a realnej.

Odpowiedzialność i zaufanie we wspólnotach wirtualnych.

Wywieranie wpływu i konformizm w sieci. Nagrody i kary we wspólnotach wirtualnych.

Zachowania prospołeczne i agresja w relacjach wirtualnych.

Rywalizacja i współpraca w sieci.

Atrakcyjność interpersonalna w sieci.

Bliskość w sieci i jej uwarunkowania.

Natura sieciowych związków.

Fascynacja i uzależnienie w kontekście wspólnot wirtualnych.

Literatura:

M. Radochoński, B. Przywara (red.), Jednostka - grupa - cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego, WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2004.

J. Lipiński, Kultura grup dyskusyjnych w Internecie, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.

M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.

D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Społeczna przestrzeń Internetu, wyd. SWPS "Academica", Warszawa 2006.

G. Polkowska-Nowak (red.), Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, wyd. "Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne", Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma wiedzę o socjologicznych i psychologicznych uwarunkowaniach wspólnot wirtualnych.

Metody i kryteria oceniania:

Kryterium oceny studenta stanowią:

wynik uzyskany z testu pisemnego. Zawarte w nim pytania mają na celu weryfikację wiedzy zdobytej przez studenta oraz umiejętności opisane w efektach kształcenia;

ponadto, w czasie zajęć studenci uczestniczą w grupach dyskusyjno-zadaniowych, a wyniki prac grupy są oceniane na skali punktowej od 0 do 3.

Suma punktów z testu oraz zajęć stanowi kryterium oceny studenta.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach student przygotowuje krótką wypowiedź pisemną na dany temat, która podlega punktacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołk
Prowadzący grup: Agnieszka Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołk
Prowadzący grup: Agnieszka Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska
Prowadzący grup: Monika Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska
Prowadzący grup: Monika Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)