Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do praw człowieka w legislacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-WdPC-mon
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do praw człowieka w legislacji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty monograficzne i konwersatoria Prawa
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności: PR_U05; PR_U06; PR_U07; PR_U09;


Kompetencje społeczne: PR_K01; PR_K03; PR_K04

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu prawa konstytucyjnego

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przybliżyć tematykę procesu legislacyjnego w Polsce wraz z wpływem gwarancji prawa międzynarodowego z zakresu praw człowieka. Zagadnienia podejmowane podczas zajęć obejmują transpozycję wyroków TSUE oraz ETPC a także wykonywanie orzeczeń TK

Pełny opis:

Zagadnienie praw człowieka w legislacji dotyczy procesu tworzenia, interpretowania i egzekwowania prawa w kontekście ochrony i promowania praw człowieka. Prawa człowieka są fundamentalnymi, niezbywalnymi i uniwersalnymi prawami przysługującymi każdemu człowiekowi bez względu na jego rasę, płeć, narodowość, religię, pochodzenie społeczne czy inne cechy.

Studenci zapoznani zostaną z podstawowymi definicjami.

Definicja i znaczenie praw człowieka

Prawo międzynarodowe a prawo krajowe:

Prawa człowieka są uznawane zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym. Międzynarodowe instrumenty prawne, takie jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, stanowią podstawę dla tworzenia i interpretowania prawa krajowego w zakresie praw człowieka.

Wykonywanie orzeczeń ETPC oraz TK

Proces legislacyjny odnosi się do tworzenia, modyfikowania i uchwalania aktów prawnych dotyczących praw człowieka. W procesie tym ważne jest uwzględnienie opinii społecznych, ekspertów ds. praw człowieka oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony praw człowieka.

Ochrona i egzekwowanie praw człowieka: Ważne jest również zapewnienie skutecznych środków ochrony przed naruszeniami praw człowieka oraz odpowiedzialności za ich łamanie.

Edukacja i świadomość społeczna.

Zagadnienie praw człowieka w legislacji odnosi się do kompleksowego procesu tworzenia, interpretowania i egzekwowania prawa w celu ochrony i promowania praw człowieka na poziomie krajowym i międzynarodowym. Jest to kluczowy element funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego, które szanuje godność, wolność i równość każdej jednostki.

Literatura:

Berek M., Rządowa procedura prawodawcza i jej znaczenie dla jakości stanowionego prawa, [w:] Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego: dobre praktyki opracowane w ramach projektu LEGIS, red. W. Federczyk, S. Peszkowski, Warszawa 2019

Granat M., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2022

Grzelak-Bach K., Wpływ zobowiązań prawnomiędzynarodowych w dziedzinie praw człowieka na rządowy proces tworzenia prawa, „Przegląd Legislacyjny” 2022, Nr 1(119)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wprowadzenie do prawa człowieka w legislacji jest niezbędne dla każdego przyszłego prawnika, działacza społecznego czy urzędnika, który pragnie aktywnie uczestniczyć w procesie ochrony i promocji praw człowieka na różnych płaszczyznach działania. Ta dziedzina prawa nie tylko dostarcza solidnej wiedzy teoretycznej, ale także rozwija praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego stosowania i interpretowania prawa w praktyce.

Ponadto student jest zapoznany z bazami elektronicznymi dotyczącymi zagadnienia procesu legislacyjnego w RP

Opis efektów kształcenia

PR_U05 student potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa praw człowieka w kontekście legislacji

PR_U06 student potrafi proponować rozwiązania konkretnej sytuacji faktycznej, posługując się procedurami stosowanymi w ramach postępowania przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka

PR_U07 student potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim,

PR_U09 student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim dotyczących prawa praw człowieka w legislacji,

PR_K03 student jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów dotyczących ochrony praw człowieka w procesie stanowienia prawa oraz w legislacji

PR_K04 student jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym dotyczącym ochrony praw człowieka w legislacji, podjętym samodzielnie lub w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywność, udział w zadaniach warsztatowych, symulacje - próba pracy na formularzach rządowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS

Udział w zajęciach: 30 h

Zapoznanie się i analiza zalecanych źródeł : 20 h

Przygotowanie do dyskusji i zadań warsztatowych: 25 h

Liczba ECTS: 75h/25 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przybliżyć tematykę procesu legislacyjnego w Polsce wraz z wpływem gwarancji prawa międzynarodowego z zakresu praw człowieka. Zagadnienia podejmowane podczas zajęć obejmują transpozycję wyroków TSUE oraz ETPC a także wykonywanie orzeczeń TK

Pełny opis:

Planowanie procesu legislacyjnego jest kluczowe dla efektywnego działania państwa demokratycznego, ponieważ umożliwia uporządkowanie systemu tworzenia prawa poprzez określenie i realizację spodziewanych zmian, w określonym horyzoncie czasowym.

Złożoność procesów ochrony praw człowieka związana jest z wielokierunkowym zaangażowaniem instytucjonalno-normatywnym na poziomie państwa.

Ochrona ta stanowi określony komplementarny zestaw czynności, których

spełnienie powinno doprowadzić do efektywnego zapewnienia praw człowieka w państwie, a szczególną rolę w tym procesie odgrywa działalność legislacyjna prawodawcy.

Ingerencja ustawodawcy w sferę chronioną normami prawa międzynarodowego powoduje bowiem odpowiedzialność i obowiązek wywiązania się z deklaracji m.in. wynikających z zobowiązań wobec

Rady Europy. Bycie państwem-stroną Konwencji wymaga szczególnej uwagi

w procesie stanowienia prawa. Uwzględnienie komunikatu przekazywanego

w treści orzeczeń, zwłaszcza jeśli jest on kierowany przeciwko Polsce, w dużym stopniu powinno oddziaływać na legislację krajową. Wielokrotnie, dzięki nagłośnionym wyrokom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ukazywane były mankamenty krajowego systemu norm, co stanowiło wyraźny sygnał do refleksji i podjęcia debaty publicznej.

Literatura:

J. Zaleśny, Zasady prawidłowej legislacji, Studia Politologiczne 2009, nr 13, s. 11-46.

P. Zamelski, Społeczne aspekty prawa do dobrej legislacji, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, nr 4, s. 107–121.

Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego: dobre praktyki opracowane w ramach projektu LEGIS, Warszawa 2019

K. Karski, K. Grzelak-Bach , Rola polskiego parlamentu w systemie organów wdrażającychwyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Przegląd Sejmowy” 2020, nr 5(160), s. 9–34

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)