Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Argumentacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-PO-H-A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Argumentacje
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

H2A_W01, H2A_W10, H2A_U01

Skrócony opis:

Celem wykładu jest umożliwienie słuchaczowi wzbogacenia i ugruntowanie wiedzy w zakresie przeprowadzania argumentacji za daną tezą czy poglądem oraz oceny argumentacji strony przeciwnej w merytorycznej dyskusji . Omówione i odróżnione zostaną argumentacje z punktu widzenia współczesnej teorii argumentacji, z punktu widzenia teorii Schopenhauera dotyczącej tzw. chwytów erystycznych, a także teorii retoryki klasycznej w ujęciu Arystotelesa. Przedstawiona zostanie budowa argumentów i ich części, podane też zostaną metody analizy argumentacji z punktu widzenia jej poprawności i siły.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do tematyki przedmiotu

2. Podziały rozumowań.

3. Rodzaje wynikania.

4. Sylogistyka Arystotelesowa. Zawodne i niezawodne tryby sylogistyczne.

5. Warunki poprawności rozumowań. Rodzaje błędów w rozumowaniach.

6. Pojęcia argumentu i argumentacji. Kryteria poprawności argumentacji.

7. Rozumowania entymematyczne. Sylogizmy retoryczne.

8. Zawodność i niezawodność argumentu.

9. Standaryzacja argumentu.

10. Diagram argumentu.

11. Trzy sfery oddziaływania w retoryce: logos, etos, patos.

12- 13. Toposy, figury retoryczne i tropy retoryczne.

14. Definiowanie pojęć i toposy dotyczące definiowania .

15. Rodzaje chwytów erystycznych i sposoby ich zbijania.

Literatura:

1.Szymanek K., Wieczorek K.A., Wójcik A.S., Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów, PWN, Warszawa 2012.

2. Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

3. Korolko M., Retoryka i erystyka dla prawników, Warszawa 2000

4.Levinson S.C., Pragmatyka, Cambridge University Press, Cambridge 1983.

5. Łukowski P., Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji, Warszawa 2012;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

H2A_W01 - ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teorii argumentacji, którą jest w stanie rozwijać twórczo stosować w działalności profesjonalnej

H2A_W10 - ma podstawową wiedzę w zakresie twórców, czy czołowych przedstawicieli danych nurtów teorii argumentacji wiedzę o cechach odróżniających rodzaje argumentacji.

H2A_U01 - potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać argumentacje dotyczące danych tez, czy poglądów; potrafi selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

Opis ECTS:

Uczestnictwo w wykładzie: 30 h

Samodzielna lektura literatury: 30 h

Samodzielna analiza przykładów: 30 h

Przygotowanie prac pisemnych: 15 h

Samodzielne przygotowanie do egzaminu: 20 h

Suma: 125 h = około 5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

H2A_W01

Na ocenę 2: Student nie ma wiedzy o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teorii argumentacji,

na ocenę 3: Student ma ogólną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teorii argumentacji,

na ocenę 4: Student ma wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teorii argumentacji wystarczającą na to, aby rozwijać ją i w ograniczonym zakresie twórczo stosować ją w działalności profesjonalnej

na ocenę 5: Student ma wiedzę na wysokim poziomie o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teorii argumentacji wystarczającą na to i jest w stanie bez trudu rozwijać ją i stosować w działalności profesjonalnej

H2A_W10

Na ocenę 2: Student nie zna twórców, czy czy czołowych przedstawicieli danych nurtów teorii argumentacji; nie ma wiedzy o cechach odróżniających rodzaje argumentacji.

na ocenę 3: Student zna nazwiska twórców, czy czy czołowych przedstawicieli danych nurtów teorii argumentacji; ma małą wiedzę o cechach odróżniających rodzaje argumentacji.

na ocenę 4: Student zna nazwiska twórców, czy czołowych przedstawicieli danych nurtów teorii argumentacji; zna podstawowe różnice i podobieństwa poszczególnych rodzajów argumentacji.

na ocenę 5: Student zna nazwiska twórców i czołowych przedstawicieli danych nurtów teorii argumentacji; zna wszystkie różnice i podobieństwa poszczególnych rodzajów argumentacji

H2A_U01 - potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać argumentacje dotyczące danych tez, czy poglądów; potrafi selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

Na ocenę 2: Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać argumentacji dotyczące danych tez, czy poglądów; nie potrafi selekcjonować i integrować informacji z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

na ocenę 3: Student ma dostateczną umiejętność wyszukiwania, analizowania i oceniania argumentacji dotyczących danych tez, czy poglądów; potrafi selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem podstawowych źródeł oraz czasami trafnie formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

na ocenę 4: Student ma umiejętność wyszukiwania, analizowania i oceniania argumentacji dotyczących danych tez, czy poglądów; potrafi selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem podstawowych źródeł oraz często trafnie formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

na ocenę 5: Student ma wysoką umiejętność wyszukiwania, analizowania i oceniania argumentacji dotyczących danych tez, czy poglądów; potrafi selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem podstawowych źródeł oraz zazwyczaj trafnie formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

Metody oceniania: ocenianie ciągłe, ocena prac pisemnych, egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Wesserling
Prowadzący grup: Janusz Wesserling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Wesserling
Prowadzący grup: Janusz Wesserling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)