Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Negocjacje w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-PO-S-NwB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje w biznesie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Wykład dotyczy problematyki działań negocjacyjnych w zmieniającym się, zglobalizowanym świecie. Negocjacje należy rozumieć jako rodzaj komunikowania perswazyjnego, które wykazuje szereg cech szczególnych zakotwiczonych w kontekście kulturowym.

W ramach przedmiotu studenci poznają kultury negocjacyjne, uwarunkowania psychologiczne i osobowościowe negocjacji; zdobywają wiedze na temat strategii i stylów negocjacyjnych a także roli interesów w procesie negocjacyjnym.

Pełny opis:

Pojęcie negocjacji.

Negocjacje jako instrument prawa międzynarodowego i dyplomacji. Negocjacje a interesy.

Negocjacje jako element dialogu i komunikowania.

Środowisko negocjacyjne (psychologia, kultura, ideologia).

Wybrane style negocjacyjne (amerykański, niemiecki, fiński, japoński itp.). Negocjatorzy - cechy, predyspozycje i kompetencje.

Strategie negocjacyjne.

Taktyki i techniki negocjacyjne.

Struktura i przebieg procesów negocjacyjnych.

Liczba tematów nie odpowiada liczbie spotkań - ma charakter problemowy, orientacyjny.

Literatura:

Literatura podstawowa: Halina Brdulak, Jacek Brdulak, Negocjacje handlowe, Warszawa 2000;

Jacek Kamiński, Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2003 i nast. wyd.

Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, Dochodząc do Tak. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 1994 i nast. wyd.;

Richard R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Marketing, negocjacje i zarządzanie w różnych kulturach, Warszawa 1999, 2000;Geert Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa 2000,i nast. wyd.

Literatura uzupełniająca:

Shelly L. Chaiken et al., Perswazja w negocjacjach i sytuacjach konfliktowych, w: Morton Deutsch, Peter T. Coleman (red.), Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, Kraków 2005, s. 144-165;

Raymond Cohen, Negotiations Across Cultures. International Communication in an Interdependent World, Washington, D.C. 1997, s. 9 - 43 lub tenże, Negotiating across Cultures, w: Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall (eds), Turbulent Peace. The Challenges of Managing International Conflict, Washington, D.C. (United States Institute of Peace Press) 2003, s. 469-482;

Christophe Dupont, Negotiation as Coalition Building, ,,International Negotiation. A Journal of Theory and Practice" 1996, nr 1, s. 47-64;

Janusz Grzelak, Dominika Maison, Grażyna Wąsowicz-Kiryło, Kultura negocjacyjna Polaków w kontekście integracji z Unią Europejską, Warszawa (Instytut Spraw Publicznych) 2000;

Leo Hawkins, Michael Hudson, Robert Cornall, Prawnik jako negocjator, Warszawa 1995, s. 138 - 155.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Kohtamaki
Prowadzący grup: Natalia Kohtamaki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Kohtamaki
Prowadzący grup: Natalia Kohtamaki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)