Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona zabytków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-PO-S-OchrZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona zabytków
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK 1: Zna i potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu prawa ochrony zabytków oraz posługiwać się siatką pojęć z zakresu tej dziedziny prawa.


EK 2: Zna i potrafi omówić źródła prawa ochrony zabytków, zna podstawowe problemy ewolucji tej dziedziny prawa.


EK 3: Ma wiedzę o instytucjach prawa ochrony zabytków i potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce.


Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje prezentacje podstawowych kwestii z zakresu prawa ochrony zabytków. Zaznajomienie z funkcjonowaniem organów ochrony zabytków oraz współdziałaniem z innymi podmiotami zajmującymi się opieką nad zabytkami.

Pełny opis:

Tematy:

- pojęcie zabytku (dobra kultury), formy ochrony zabytków

- opieka nad zabytkami a ochrona zabytków

- organizacja i zadania organów ochrony zabytków, społeczni opiekunowie zabytków

- zadania opiekuna zabytków, wsparcie organów ochrony zabytków

- korzystanie z zabytków, zakres dozwolonego dysponowania zabytkami

- zadania jst w zakresie ochrony zabytków

- muzea, instytucje kultury - jako opiekunowie zabytków

- ochrona zabytków na wypadek konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych

- restytucja zabytków

Literatura:

A.Ginter, A.Michalak, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, M.Cherka (red.) Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, R.Golat, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: Zna i potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu prawa ochrony zabytków oraz posługiwać się siatką pojęć z zakresu tej dziedziny prawa.

EK 2: Zna i potrafi omówić źródła prawa ochrony zabytków, zna podstawowe problemy ewolucji tej dziedziny prawa.

EK 3: Ma wiedzę o instytucjach prawa ochrony zabytków i potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub ustny

Ocena adekwatna do stopnia opanowania zakładanych efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Frysztak
Prowadzący grup: Małgorzata Frysztak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje prezentacje podstawowych kwestii z zakresu prawa ochrony zabytków. Zaznajomienie z funkcjonowaniem organów ochrony zabytków oraz współdziałaniem z innymi podmiotami zajmującymi się opieką nad zabytkami.

Pełny opis:

Tematy:

- pojęcie zabytku (dobra kultury), formy ochrony zabytków

- opieka nad zabytkami a ochrona zabytków

- organizacja i zadania organów ochrony zabytków, społeczni opiekunowie zabytków

- zadania opiekuna zabytków, wsparcie organów ochrony zabytków

- korzystanie z zabytków, zakres dozwolonego dysponowania zabytkami

- zadania jst w zakresie ochrony zabytków

- muzea, instytucje kultury - jako opiekunowie zabytków

- ochrona zabytków na wypadek konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych

- restytucja zabytków

Literatura:

A.Ginter, A.Michalak, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, M.Cherka (red.) Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, R.Golat, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Frysztak
Prowadzący grup: Małgorzata Frysztak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)