Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MBN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań naukowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Moduł z zakresu prowadzenia badań naukowych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: PR_W02,

Umiejętności: PR_U02, PR_U07, PR_U08, PR_U09,

Kompetencje: PR_K01, PR_K02, PR_K03

Wymagania wstępne:brak wymagań

Skrócony opis:

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy z zakresu metodologii pisania pracy naukowej. Studenci dowiedzą się, a także w sposób praktyczny pozają technikę pisania prac naukowych, metody badawcze i układ pracy.

Pełny opis:

Warsztaty mają na celu przekazanie informacji i nauczenia studenta w praktyce o podstawowych kwestiach dotyczących metod i zasad prowadzenia badań naukowych. Student dowie się jak napisać pracę naukową z uwzględnieniem zasady rzetelności naukowej. Dowiedzą się na czym polega metdologia pisania prac naukowych, nauczą się metod badawczych, etapów pisania pracy naukowej, a także zasad edytorskich, w tym sporządzania przypisów i literatury.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.J. Opanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002

2.W. Welskop, Jak napisać pracę licencjacką i magisterską? Poradnik dla studentów, Łódź 2014

Literatura dodatkowa:

1.J. Zieliński, metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012,

2.S. Nowak, metodologia badań społecznych, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W02- absolwent zna i rozumie źródła i charakter norm prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym wodniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_U02 absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

PR_U07 absolwent potrafi projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim procesowych oraz analiz i interpretacji określonych, stosowanym w rożnych dziedzinach prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym pism i obcym, stosowanym w rożnych dziedzinach prawa zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_U08 absolwent potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/

międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się

w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi

technologiami informacyjnymi

PR_U09 absolwent potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01 absolwent jego gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

PR_K02 absolwent jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

PR_K03 absolwent jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról

oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych,

z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

OPIS ECTS

Udział w warsztatach: 30h

Przygotowanie do zaliczenia: 20h

przygotowanie do zajęć w części praktycznej : 50h

SUMA GODZIN: 100 = około 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia: PR_W02- absolwent zna i rozumie źródła i charakter norm prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 2 student nie zna i nie rozumie źródeł i charakteru norm prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 3; 3,5 student posiada jedynie podstawową wiedzę dotyczącą źródeł i charakteru norm prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 4; 4,5 student posiada dobrą wiedzę dotyczącą źródeł i charakteru norm prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 5 student posiada bardzo dobrą wiedzę dotyczącą źródeł i charakteru norm prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_U02 absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 2 student nie potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 3; 3,5 student posiada jedynie podstawową umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 4; 4,5 student posiada dobre umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 5 posiada bardzo dobre umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

PR_U07 absolwent potrafi projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim procesowych oraz analiz i interpretacji określonych publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym pism i obcym, stosowanym w rożnych dziedzinach prawa zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę 2 student nie potrafi projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim procesowych oraz analiz i interpretacji określonych publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym pism i obcym, stosowanym w rożnych dziedzinach prawa zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę 3; 3,5 student posiada jedynie podstawową umiejętność projektowania i tworzenia rożnych prac pisemnych w języku polskim procesowych oraz analiz i interpretacji określonych publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym pism i obcym, stosowanym w rożnych dziedzinach prawa zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę 4; 4,5 student posiada dobre umiejętności projektowania i tworzenia rożnych prac pisemnych w języku polskim procesowych oraz analiz i interpretacji określonych publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym pism i obcym, stosowanym w rożnych dziedzinach prawa zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę 5 student posiada bardzo dobre umiejętności projektowania i tworzenia rożnych prac pisemnych w języku polskim procesowych oraz analiz i interpretacji określonych publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym pism i obcym, stosowanym w rożnych dziedzinach prawa zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_U08 absolwent potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 2 student nie potrafi sporządzić podstawowego projektu aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 3; 3,5 student posiada jedynie podstawową umiejętność sporządzania podstawowego projektu aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 4; 4,5 student posiada dobrą umiejętność sporządzania podstawowego projektu aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 5 student posiada bardzo dobrą umiejętność sporządzania podstawowego projektu aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09 absolwent potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku przedmiotów znajdujących się w programie studiów, prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę 2 student nie potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku przedmiotów znajdujących się w programie studiów, prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę 3; 3,5 student posiada jedynie podstawową umiejętność projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku przedmiotów znajdujących się w programie studiów, prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę 4; 4,5 student posiada dobrą umiejętność projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku przedmiotów znajdujących się w programie studiów, prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę 5 student posiada bardzo dobrą umiejętność projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku przedmiotów znajdujących się w programie studiów, prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01 absolwent jego gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na ocenę 2 student nie jego gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na ocenę 3; 3,5 student jest gotów w stopniu podstawowym do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na ocenę 4; 4,5 student jest gotów w stopniu średniozaawansowanym do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich

Na ocenę 5 student jest gotów w stopniu zaawansowanym do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich

PR_K02 absolwent jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ocenę 2 student nie jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ocenę 3; 3,5 student jest gotów w stopniu podstawowym do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ocenę 4; 4,5 student jest gotów w stopniu średniozaawansowanym do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ocenę 5 student jest gotów w stopniu zaawansowanym do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

PR_K03 absolwent jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról

oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Na ocenę 2 student nie jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Na ocenę 3; 3,5 student jest gotów w stopniu podstawowym do do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Na ocenę 4; 4,5 student jest gotów w stopniu średniozaawansowanym do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Na ocenę 5 student jest gotów w stopniu zaawansowanym do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Maksymiuk
Prowadzący grup: Magdalena Maksymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy z zakresu metodologii pisania pracy naukowej. Studenci dowiedzą się, a także w sposób praktyczny pozają technikę pisania prac naukowych, metody badawcze i układ pracy.

Pełny opis:

Warsztaty mają na celu przekazanie informacji i nauczenia studenta w praktyce o podstawowych kwestiach dotyczących metod i zasad prowadzenia badań naukowych. Student dowie się jak napisać pracę naukową z uwzględnieniem zasady rzetelności naukowej. Dowiedzą się na czym polega metdologia pisania prac naukowych, nauczą się metod badawczych, etapów pisania pracy naukowej, a także zasad edytorskich, w tym sporządzania przypisów i literatury.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.J. Opanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002

2.W. Welskop, Jak napisać pracę licencjacką i magisterską? Poradnik dla studentów, Łódź 2014

Literatura dodatkowa:

1.J. Zieliński, metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012,

2.S. Nowak, metodologia badań społecznych, Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Maksymiuk
Prowadzący grup: Magdalena Maksymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szanciło
Prowadzący grup: Tomasz Szanciło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szanciło
Prowadzący grup: Tomasz Szanciło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)