Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Świadek koronny w postępowaniu karnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-ŚKwPK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Świadek koronny w postępowaniu karnym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty monograficzne i konwersatoria Prawa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

1. Rys historyczny instytucji świadka koronnego w Polsce.

2. Pojęcie instytucji świadka koronnego.

a/ zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o świadku koronnym;

b/ tryb dopuszczenia dowodu z przesłuchania świadka koronnego,

c/ przyczyny uchylenia statusu świadkowi koronnemu.

3. Motywy podejmowania współpracy przez świadków koronnych z organami ścigania.

4. Program ochrony świadka koronnego w Polsce.

5. Zarys instytucji świadka koronnego w niektórych państwach.

a/ USA,

b/ Niemcy,

c/ Włochy,

d/ Meksyk.

6. Dodatkowe instrumenty zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce i na świecie

a/ Kodeksowy świadek koronny (in sua causa),

b/ Ustalenia psychologów,

c/ Czynności operacyjne,

d/ Badania poligraficzne.

Pełny opis:

1. Rys historyczny instytucji polskiego świadka koronnego w Polsce. Omówienie ustawy poprzedzającej wprowadzenie ustawy o świadku koronnym tzn. ustawy o ochronie obrotu gospodarczego" z dnia 12 października 1994r. Przybliżenie projektów ustaw z 1992r. MSW oraz MS w sprawie wprowadzenia instytucji świadka koronnego.

2. Pojęcie instytucji świadka koronnego.( definicja ustawowa).

a/ Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o świadku koronnym.

b/ Tryb dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego z uwzględnieniem przesłanek pozytywnych oraz negatywnych. Wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego. Przyczyny odmowy wystąpienia o nadanie statusu świadka koronnego. Bezwzględne zakazy dowodowe.

c/ Zakres niekaralności świadka koronnego . Zawieszenie postępowania karnego wobec świadka koronnego.

d/ Uchylenie niekaralności świadka koronnego z uwzględnieniem przesłanek dotyczących wznowienia postępowania w stosunku do świadka koronnego.

3. Motywy podejmowania współpracy przez świadków koronnych. Omówienie na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2001-2019.

4. Program ochrony świadków koronnych . Przesłanki cofnięcia i zakończenia ochrony świadka koronnego. Omówienie wyników badań dotyczących roli programu ochrony świadków koronnych z perspektywy ZOŚK CBŚP oraz świadków koronnych.

5. Zarys instytucji świadka koronnego na świecie z uwzględnieniem takich krajów jak:

- USA

-Meksyk

Włochy

- Niemcy.

6. Pozostałe instrumenty zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polce ze szczególnym uwzględnieniem

a/ kodeksowego świadka koronnego ( in sua causa) . Omówienie art 60 par. 3 oraz 4 kk,

b/ Ustalenie roli psychologów oraz badań poligraficznych podczas typowania oraz sprawdzania "psychologicznej" wiarygodności świadków koronnych, z uwzględnieniem tzw. psychologicznych kryteriów wiarygodności. Prawne problemy dotyczące psychologicznej ekspertyzy.

c/Wykorzystanie czynności operacyjnych celem weryfikacji wyjaśnień składanych przez kandydatów na świadków koronnych a następnie świadków koronnych,. Wykorzystanie dodatkowych urządzeń w celu ustalenia wiarygodności świadków koronnych ( voice analizer i inne).

Literatura:

Literatura podstawowa.

1. E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana ,Warszawa, 2011.

2.Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie , Kraków, 2002.

3. G. Ocieczek, Świadek koronny. Ocena wiarygodności, Warszawa 2016.

4.L. Paprzycki, Z. Rau (red), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Warszawa, 2009.

5. M.G. Węglowski, Ustawa o świadku koronnym. Komentarz. Zarys instytucji w Europie, Warszawa 2011.

6. Ustawa z dnia 25 czerwca 1997r. o świadku koronnym, Dz.U. 1997 nr 114, poz.738.

Literatura uzupełniająca.

1. Klepner M., Pojęcie zorganizowanej grupy i związku przestępczego w świetle polskiego prawa i orzecznictwa, Cz.P.K. i N.P. 2000/2/45.

2. Gruza E., Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym,. Problematyka kryminalistyczna, Zakamycze, 2003.

3. Guzik – Makaruk E.M., Jurgielewicz E., Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie prawa karnego procesowego, [w:] Pływaczewski E., Przestępczość zorganizowana, Warszawa, 2011.

4. Jasiński W., D. Potakowski, Świadek koronny- nowy instrument w walce

z przestępczością zorganizowaną, Monitor Prawniczy, 1998, nr 7.

5. Konarska – Wrzosek V., Prawnokarne środki walki z przestępczością zawodowa i zorganizowaną przewidziane w kodeksie karnym, Prok. i Pr., 2000, nr 3.

6. Kościerzyński J., Świadek koronny w świetle nowych regulacji, Prok. i Pr., 2007, nr 4.

7. Krajniak O., Zorganizowane grupy przestępcze. Studium Kryminalistyczne, Warszawa, 2011.

8. Kulma R., Statystyczny obraz przestępczości porachunkowej, [w:] Kulicki M., Pływaczewski W., Zajdler K. (red), Przestępczość porachunkowa jako przejaw przestępczości zorganizowanej, Szczytno, 2000.

9. Kurzepa B., Świadek koronny - Co dalej z ustawą , Prok. i Pr. 2006, nr 5.

10.1Ocieczek G., Wybrane zagadnienia dotyczące przestępczości zorganizowanej z uwzględnieniem organizatora i kierującego strukturami przestępczymi oraz organy państwowe zajmujące się zwalczaniem tego rodzaju przestępczości [w:] Jemczura T., Morawski R.(red), Organizacje społeczne wobec problemów społecznych, Racibórz, 2011.

11.Pływaczewski E., Wokół strategii przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej w Polsce, BCEUW, 1999.

12. Rau Z., Wyniki badań świadków koronnych empiryczne badania porównawcze w latach 2001, 2009 i 2012, Prok. i Pr, 2013.

13. Schnajder H.J., Przestępczość zorganizowana z międzynarodowego kryminologicznego punktu widzenia, Prok. i Pr., 1995,nr 10.

14. Smardzewski W., Kilka uwag o włoskiej przestępczości zorganizowanej i roli „pentito” w jej zwalczaniu, Prok. i Pr.,1995, nr 1.

15. Sońta C., Zorganizowana grupa i związek przestępczy w polskim prawie karnym na tle teorii i orzecznictwa- zarys problematyki, WPP, nr 2/ 1997.

16. Southwell A. , Historia Przestępczości Zorganizowanej. Prawdziwe dzieje

i tajemnice gangów całego świata, Bremen, 2009.

17. Waltoś S., Świadek koronny – obrzeza odpowiedzialności karnej, P i P 1993.

18. Zawada E.. Wybrane problemy przestępczości zorganizowanej. Przegląd Więziennictwa Polskiego, 1999, nr 22-23.

19. Kowalewska – Borys E., Świadek koronny w ujęciu dogmatycznym, Zakamycze, 2004.

20.

Gostyński Z., Świadek koronny- istota nieznana?, Pal., 1996, nr 1-2.

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie kontaktu synchronicznego (z wykorzystaniem narzędzia MS Teams) ze wsparciem kontaktu asynchronicznego tj. z wykorzystaniem zakładki w programie MS Teams i stworzeniu w niej folderu "materiały dydaktyczne", gdzie zamieszczane będą materiały dydaktyczne wgrane przez wykładowców prowadzących zajęcia. Kod do zajęć został zamieszczony w sposób mailingowy poprzez wysłanie go przez USOS Mail do wszystkich studentów w obrębie danej grupy.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Ocieczek
Prowadzący grup: Grzegorz Ocieczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Ocieczek
Prowadzący grup: Grzegorz Ocieczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.