Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorca a konsument - aspekty praktyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-BL-PaKap
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorca a konsument - aspekty praktyczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemem ochrony praw konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej i jego wpływem na codzinną praktykę funkcjonowania przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą towarów lub świadczeniem usług na rzecz konsumentów

Pełny opis:

1. Geneza, znaczenie i istota ochrony praw konsumentów

2. Podstawowe akty prawne z zakresu ochrony konsumentów, ich charakterystyka oraz wzajemne

relacje

3. Podstawowe pojecia z zakresu ochrony praw konsumentów

4. Prawa konsumenta jako ograniczenie swobody wykonywania działalnosci gospodarczej

przez przedsiebiorce?

5. Prywatno- i publicznoprawne wdrazanie praw konsumentów

6. Wzorce, regulaminy i OWU w praktyce funkcjonownia przedsiebiorcy

7. Obowiazki informacyjne przedsiebiorców wobec konsumentów i skutki ich naruszenia

8. Odpowiedzialnosc z tytułu niezgodnosci towaru z umowa oraz z tytułu gwarancji

9. Czyny nieuczciwej konkurencji w obrocie konsumenckim

10. Nieuczciwe praktyki rynkowe w obrocie konsumenckim

11. Szczególne uwarunkowania marketingu i sprzedazy konsumenckiej w Internecie

12. Konkursy i loterie organizowane dla konsumentów

13. Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

14. Sankcje z tytułu naruszenia praw konsumentów

15. Srodki ochrony prawnej przysługujace przedsiebiorcy w sprawach konsumenckich

Literatura:

T. Czech, Prawa konsumenta. Komentarz, Warszawa 2017; Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. T. Skoczny, wyd. 2, Warszawa 2014; K. Chałubińska-Jentkiewicz, J. Taczkowska-OlszewskaSwiadczenie usług droga elektroniczna. Komentarz, Warszawa 2018; akty prawne i komentarze z serwisow Legalis i WoltersKluwerLEX

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Student wymienia i opisuje regulacje prawne z zakresu ochrony konsumentów i potrafi je klasyfikowac

2. Student ma wiedze na temat pojec z zakresu prawa ochrony konsumentów i potrafi je interpretowac

3. Student prawidłowo identyfukuje instrumenty prywatno- i publicznoprawnej ochrony konsumentów i potrafi je zastosowac do okreslonych stanów faktycznych

4. Student prawidłowo charakteryzuje organy własciwe w zakresie ochrony praw konsumentów i potrafi wyjasnic ich kompetencje

5. Student ma swiadomosc znaczenia regulacji prawnej z zakresu ochrony konsumentów dla prowadzenia działalnosci gospodarczej z punktu widzenia przedsiebiorców oraz potrafi wdrozyc zdobyta wiedze w praktyce funkcjonowania przedsiebiorstwa

Forma aktywnosci i srednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnosci:

- godziny zajec (wg planu studiów) z nauczycielem: 60 h

- Praca własna studenta: 60 h

Suma godzin: 120 h

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2:

- student nie potrafi wymienic i opisac regulacji prawnych z zakresu ochrony konsumentów i nie potrafi ich klasyfikowac

- student nie posiada wiedzy na temat pojec z zakresu prawa ochrony konsumentów i nie potrafi je interpretowac

- student nie potrafi identyfikowac instrumentów prywatno- i publicznoprawnej ochrony konsumentów i nie potrafi ich zastosowac do wskazanych stanów faktycznych

- student nie potrafi scharakteryzowac organów własciwych w zakresie ochrony praw konsumentów i nie potrafi wyjasnic ich kompetencji

- student nie ma swiadomosci znaczenia regulacji prawnej z zakresu ochrony konsumentów dla prowadzenia działalnosci gospodarczej z punktu widzenia przedsiebiorców oraz nie potrafi wdrozyc zdobytej wiedzy w praktyce funkcjonowania przedsiebiorstwa

Na ocene 3:

- student potrafi poprawnie wymienic i opisac zaledwie kilka aktów prawnych z zakresu ochrony konsumentów

- student posiada w dostatecznym stopniu wiedze na temat pojec z zakresu prawa ochrony konsumentów

- student potrafi poprawnie identyfikowac i zastosowac do wskazanych stanów faktycznych zaledwie kilka instrumentów prywatno- i publicznoprawnej ochrony konsumentów

- student potrafi poprawnie scharakteryzowac i wyjasnic kompetencje niektórych organów własciwych w zakresie ochrony praw konsumentów

- student ma dostateczna swiadomosc znaczenia regulacji prawnej z zakresu ochrony konsumentów dla prowadzenia działalnosci gospodarczej z punktu widzenia przedsiebiorców, jednakze wdrozenie zdobytej wiedzy w praktyce funkcjonowania przedsiebiorstwa nastrecza trudnosci

Na ocene 4:

- student potrafi wymienic i opisac regulacje prawne z zakresu ochrony konsumentów i prawidłowo je klasyfikowac

- student posiada wiedze na temat pojec z zakresu prawa ochrony konsumentów i potrafi je interpretowac

- student potrafi identyfikowac instrumenty prywatno- i publicznoprawnej ochrony konsumentów i potrafi je zastosowac do wskazanych stanów faktycznych

- student potrafi scharakteryzowac organy własciwe w zakresie ochrony praw konsumentów i wyjasnic ich kompetencje

- student ma swiadomosc znaczenia regulacji prawnej z zakresu ochrony konsumentów dla prowadzenia działalnosci gospodarczej z punktu widzenia przedsiebiorców oraz zasadniczo potrafi wdrozyc zdobyta wiedza w praktyce funkcjonowania przedsiebiorstwa

Na ocene 5:

- student potrafi bezbłednie wymienic i opisac regulacje prawne z zakresu ochrony konsumentów i prawidłowo je klasyfikowac wskazujac wzajemne relacje poszczególnych regulacji prawnych

- student posiada bardzo dobra wiedze na temat pojec z zakresu prawa ochrony konsumentów i potrafi je bezbłednie interpretowac

- student potrafi bezbłednie identyfikowac instrumenty prywatno- i publicznoprawnej ochrony konsumentów i stosowac je do wskazanych stanów faktycznych, samodzielnie dobierajac narzedzia potrzebne do rozwiazania problemu z jednoczenym uzasadnieniem ich wyboru

- student potrafi wyczerpujaco scharakteryzowac organy własciwe w zakresie ochrony praw konsumentów, wyjasnic ich kompetencje oraz wzajemne relacje

- student ma pełna swiadomosc znaczenia regulacji prawnej z zakresu ochrony

konsumentów dla prowadzenia działalnosci gospodarczej z punktu widzenia przedsiebiorców oraz potrafi w pełni wdrozyc zdobyta wiedze w praktyce funkcjonowania przedsiebiorstwa własciwie identyfikujac ryzyka prawne i biznesowe w konkretnym przypadku

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Będkowski-Kozioł
Prowadzący grup: Michał Będkowski-Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)